Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djur i staden

De flesta tycker om djur men i tättbebyggda områden kan både tama och vilda djur orsaka problem. Det handlar om att de förstör egendom, orsakar allergier eller stör i form av lukt eller ljud.

Störning från djur

Om du blir störd av djur vid din bostad ska du i första hand prata med fastighetsägaren. Det är fastighetsägare som har ansvaret för att avhjälpa sådana problem. Om du inte får gehör från fastighetsägaren kan du registrera ditt klagomål i vår e-tjänst. Miljökontoret gör då en bedömning av problemet och fattar ett beslut.

Utanför tätorter får man vara lite mer tolerant eftersom djuren är ett naturligt inslag i landsbygden.

Se även webbsidan:

Störning från fåglar

Miljökontoret får ofta in klagomål på vilda fåglar i stadsmiljön. Klagomålen gäller vanligtvis måsar, kajor och duvor som skränar eller smutsar ner på balkonger eller parkbänkar. Om du blir störd av fåglar vid din bostad - följ instruktionen ovan under rubriken Störning från djur.  

Smittspridning från vilda fåglar till människor eller husdjur har inte kunnat konstateras i undersökningar. Fåglarnas läten bedöms inte som en stadigvarande störning. Detta gör att fåglar normalt inte bedöms som en olägenhet enligt miljöbalken. Du får i de flesta fall acceptera att det finns fåglar i stadsmiljön.

För att minska risken för störande häckningar på fastigheten kan du som fastighetsägare:

  • Blockera lämpliga sittplatser för fåglar med nät, vajrar, trådar med mera. Gör platta taksektioner och hängrännor otillgängliga för fåglarnas häckning genom att till exempel spänna upp nät eller trådar.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon. Försvåra för fåglarna att bygga nya bon på fastigheten. Fiskmåsar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning ökar med åren om man inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.
  • Sätta upp roterande störande skyltar kan fungera (störande reflexer/färger som effekt). Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper som sätts upp på fastighetens tak. Dessa kan köpas i jaktaffärer.
  • Lägga ut "klibbig" massa (så kallad "bird-repellent") avsedd för att hålla undan fåglar från speciella platser och att lämpliga häckningsplatser görs mer otillgängliga för fåglarna.
  • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor. Anpassa tömning och storlek på avfallstunnorna så att de inte hinner bli överfulla innan tömning.
  • Samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten.

Att skjuta fåglarna är ingen långsiktig lösning. Fiskmåsen är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong, 1 april - 31 juli. I sällsynta fall kan det vara motiverat att bedriva skyddsjakt på fåglar. Det är den berörda fastighetsägarens/markägarens ansvar att se till så att skyddsjakten följer gällande lagstiftning, exempelvis vad gäller villkor och jakttider. Tänk också på att det krävs tillstånd från polisen för skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område.

Även du som boende kan minska störningsrisken genom att:

  • Låta bli att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten under vår, sommar och höst. Att mata småfåglar lockar till sig måsar, duvor och även råttor.
  • Om småfåglar ska matas på vintern bör det ske med en utplacerad fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Krav på tillstånd finns i lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Linköpings kommun.

För att få tillstånd bör följande generella krav uppfyllas:

  • Olägenheter för människors hälsa ska inte uppkomma.
  • Gödselhanteringen ska ske utan olägenhet för omgivningen.

Fastighetsägaren måste tillfrågas om inte den sökande själv äger fastigheten.

Skadedjur

Om du har problem med skadedjur kontaktar du ett skadedjursföretag.

Djurskydd

Har du frågor om djurskydd eller misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen.

Hundar och ordningsföreskrifter

I kommunens ordningsföreskrifter, § 15-17, finns bestämmelser som gäller hundar. Bestämmelserna anger var det är krav att hunden ska vara kopplad och det finns ett ansvar för att plocka upp avföring efter hunden.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 november 2019