Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Djur i staden

I en stad finns både tama djur som vi människor väljer ska flytta in och vilda djur som bestämmer själva. I tätbebyggda områden behöver alla, både djurägare och andra, ta ansvar, visa hänsyn och ha tolerans för att samspelet ska fungera.

Att vara djurägare

Många människor mår bra av och tycker om att umgås med djur, som ofta upplevs bidra till förhöjd livskvalité och att berika stadsmiljön.

Samtidigt har du som djurägare ansvar för att de mår bra och att de inte stör andra människor eller djur.

Tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

För djur som inte anses vara sällskapsdjur krävs att du har tillstånd i område med detaljplan. Bestämmelsen finns i lokala föreskrifter enligt miljöbalken för Linköpings kommun. Du bör i god tid innan du skickar in en ansökan prata med dina grannar om dina planer så att du har möjlighet att ta hänsyn till deras önskemål och de får förståelse för dina planer.

Med djur som inte anses vara sällskapsdjur menas:

 • Nötkreatur
 • Häst
 • Get
 • Får
 • Svin
 • Andra pälsdjur
 • Fjäderfä,  exempelvis höns

Ansökan om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område

Grundläggande krav för att kunna få tillstånd:

 • Olägenhet för människors hälsa ska inte uppkomma, exempelvis gällande lukt eller skadedjur.
 • En acceptabel lösning för hantering av gödseln som uppkommer från djurhållningen.
 • Fastighetsägaren måste tillfrågas om inte den sökande själv äger fastigheten.

Bilagor som behöver skickas med din ansökan:

 • Yttrande från grannar.
 • Situationsplan som visar lokalisering.

Störning orsakad av tama djur

Det som främst skiljer tama och vilda djur åt är att de tama har en ägare som ytterst ansvarar för både djurens hälsa och att de inte stör. Är det så att du störs av tama djur är första steget att kontakta djurägaren eller hyresvärden där du bor. Är störningen direkt livshotande eller upplevs påverka den allmänna ordningen bör polismyndigheten kontaktas.

Störning från hund

I kommunens ordningsföreskrifter, § 15-17, finns bestämmelser som gäller hundar. Bestämmelserna anger var det är krav att hunden ska vara kopplad och det finns ett ansvar för att plocka upp avföring efter hunden. Lokala ordningsföreskrifter för Linköpings kommun

Störning från katt

Du som är kattägare har ett ansvar både för att din katt mår bra och för att den inte ska störa andra. Håll därför din katt under tillräcklig uppsyn. På så sätt skyddar du katten mot sjukdomar och andra skador och undviker klagomål från grannar.

Störs du av katter som springer på din tomt? Det har slagits fast i domstol att katter har rätt att röra sig fritt överallt, inte bara på ägarens tomt. Det är heller ingen olägenhet för människors hälsa om en eller flera katter förorenar på din tomt. Du ansvarar själv för att schasa iväg katten om du tycker att den stör. Detsamma gäller om du har en dörr öppen och en katt kommer in i din bostad. Du har inte rätt att skada en katt (eller något annat djur) som har kommit in i din bostad.

Störning orsakad av vilda djur

Det finns många vilda djur som kan leta sig till en stad. Utanför tätorter får man vara lite mer tolerant eftersom djuren anses vara ett naturligt inslag i landsbygden. Många djur har ett artskydd, vilket innebär att de är skyddade helt eller delar av året. Ett bra sätt att minska risken för att vilda djur letar sig till en bebyggelse är att inte låta sopor och matavfall finna tillgängligt så att det är nåbart för djuren. Du kan även se till att det inte finns lövhögar eller kompost i nära anslutning till huset. Det kan finnas situationer där kommunala skyttar kan behöva hjälpa till.

Se även webbsidan:

Störning från fåglar

Smittspridning från vilda fåglar till människor eller husdjur har inte kunnat konstateras i undersökningar. Fåglarnas läten bedöms inte som en stadigvarande störning. Detta gör att fåglar normalt inte bedöms som en olägenhet enligt miljöbalken. Du får i de flesta fall acceptera att det finns fåglar i stadsmiljön. Störs du av häckande fåglar finns det åtgärder enligt nedan att göra.

För att minska risken för störande häckningar på fastigheten kan du som fastighetsägare:

 • Blockera lämpliga sittplatser för fåglar med nät, vajrar och trådar Gör platta taksektioner och hängrännor otillgängliga för fåglarnas häckning genom att till exempel spänna upp nät eller trådar.
 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon. Försvåra för fåglarna att bygga nya bon på fastigheten. Fiskmåsar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning ökar med åren om man inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.
 • Sätta upp roterande störande skyltar. (störande reflexer/färger som effekt). Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper som sätts upp på fastighetens tak. Dessa kan köpas i jaktaffärer.
 • Lägga ut "klibbig" massa (så kallad "bird-repellent") avsedd för att hålla undan fåglar från speciella platser och att lämpliga häckningsplatser görs mer otillgängliga för fåglarna.
 • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor. Anpassa tömning och storlek på avfallstunnorna så att de inte hinner bli överfulla innan tömning.

Samarbeta med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten. Att skjuta fåglarna är ingen långsiktig lösning. Fiskmåsen är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong, 1 april - 31 juli. I sällsynta fall kan det vara motiverat att bedriva skyddsjakt på fåglar. Det är den berörda fastighetsägarens/markägarens ansvar att se till så att skyddsjakten följer gällande lagstiftning, exempelvis vad gäller villkor och jakttider. Tänk också på att det krävs tillstånd från polisen för skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område.

Även du som boende kan minska störningsrisken genom att:

 • Låta bli att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten under vår, sommar och höst. Att mata småfåglar lockar till sig måsar, duvor och även råttor.
 • Om småfåglar ska matas på vintern bör det ske med en utplacerad fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Fortsätter störningen trots åtgärder bör ni i första hand ta kontakt med er hyresvärd eller styrelsen i din förening.

Skadedjur inomhus

Gäller det din bostad och du bor i hyresrätt kontakta din hyresvärd och gör en felanmälan. Bor du i bostadsrätt kontakta styrelsen i din förening. Bor du i egen villa kontakta ett företag som utför skadedjurssanering.

Döda, skadade och vanvårdade djur

Hittar du döda eller skadade djur ska du ta kontakt med markägaren och vid behov polisen. Är det kommunens mark ska du kontakta Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Har du misstankar om att djur vanvårdas ska du kontakta Länsstyrelsen.

Senast uppdaterad den 28 april 2022