Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Jakt och viltvård

På mark som ägs av Linköpings kommun bedrivs främst skyddsjakt. Syftet med skyddsjakten är att minimera störningar som kan orsakas av vilda djur i exempelvis bostads- och friluftsområden samt i trafiken. Linköpings kommun kan även i vissa fall upplåta jakt på delar av markinnehavet genom jakträttsupplåtelser.

Bestorp

 

Kommunjägarna 

På mark som ägs av Linköpings kommun bedrivs främst skyddsjakt. Syftet med skyddsjakten är att minimera störningar som kan orsakas av vilda djur i exempelvis bostads- och friluftsområden samt i trafiken.

Skyddsjakten utförs av Linköpings viltvårdsklubb (kommunjägarna). Viltvårdsklubbens ändamål är att bistå Linköpings kommun med viltvård och olika former av skyddsjakt och att inom ramen för kommunens upplåtelse hjälpa polis och allmänhet i dessa frågor.

En stor del av kommunjägarnas uppdrag har koppling till vildsvin. Framförallt handlar det om spårningsinsatser för att få en uppfattning om antalet djur och deras beteendemönster, ofta i samband med tips från allmänheten.

Periodvis genomförs jaktinsatser för att få bort vildsvin som uppehåller sig nära bostadsområden. Jaktinsatserna äger oftast rum under natt eller tidig morgon när det är få människor som vistas utomhus.  

Kommunjägarna ansvarar också för att ta hand om, eller avliva, skadade djur på den kommunägda marken. Det kan till exempel handla om djur som har råkat ut för ben- eller vingbrott, fastnat i stängsel eller blivit skadade i trafiken.

Problem med vilda djur på enskilda fastigheter, exempelvis fåglar som skränar eller smutsar ner, hänvisas alltid till berörd fastighetsägare.

Kontaktperson för kommunjägarna

Tommy Pettersson, telefon 070-813 71 33.

Se även webbsidan:

Jakträttsupplåtelser

Linköpings kommun upplåter vanligtvis inte jakträtt på kommunägd mark till privatpersoner. Däremot kan jakträtten i vissa fall ingå som en del av ett mer omfattande arrendeavtal, exempelvis för jordbruk.

Vid beslut om jakträttsupplåtelse görs först en lämplighetsbedömning utifrån områdets förutsättningar. Faktorer som då vägs in är bland annat:

  • Områdets närhet till bebyggelse
  • Områdets betydelse för friluftslivet
  • Viltstammarnas storlek och aktivitet

Rovdjur

De djur som räknas till de stora rovdjuren är björn, järv, kungsörn, lodjur och varg. I Östergötlands län finns det kungsörn, lodjur och enstaka vargar. Under vintern 2018 fick Östergötland sitt första vargrevir i den norra delen av kommunen. Reviret ligger i Linköpings, Finspångs och Motalas kommun.

Det är länsstyrelsen som ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet.

På länsstyrelsens webbplats finns mer information om rovdjur och om hur förvaltningen av dessa går till. Det finns också möjlighet att rapportera in observationer.

Senast uppdaterad den 8 juni 2020