Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vattenvård

Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv. Vattnet är också livsmiljö för tusentals arter som är beroende av en god vattenkvalitet för sin överlevnad. Vattendirektivet är utgångspunkten för Linköpings vattenarbete och vattenråden är en viktig länk i det lokala vattenarbetet.

Vattendirektivet

Linköpings kommun, övriga svenska kommuner och EU arbetar efter EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) för att nå god vattenstatus i alla sjöar, vattendrag och grundvatten.

Direktivet slår fast att vatten inte är en vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. För att uppnå målen med god status i våra vatten är arbetet vi gör utifrån miljömål, översiktsplanering, fiskevård samt miljöskydds- och naturvårdsarbete viktigt.

I Sverige har vattendirektivet lyfts in i lagstiftningen genom framför allt miljöbalken, men även genom en särskild vattenförvaltningsförordning. Sverige har delats in i fem olika vattendistrikt där Linköping tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt. I varje distrikt finns en länsstyrelse som utgör vattenmyndighet. För Södra Östersjön är det Länsstyrelsen i Kalmar län. Vattenmyndigheterna tar fram åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer som ska följas av myndigheter och kommuner för att nå målen om god vattenstatus.

Samverkan är en förutsättning för att nå framgång Samverkan med myndigheter, andra kommuner, vattenvårdsförbund, vattenråd, bransch- och intresseorganisationer samt allmänheten är en förutsättning för att få till rätt åtgärder och hållbara helhetslösningar.

Vattenråd

Vattenråd är regionala eller lokala samverkansorgan där kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och allmänhet kan mötas och diskutera fram gemensamma lösningar i vattenfrågor.

I vattenråden arbetar vi tillsammans för att skapa förståelse för de vattendrag som finns nära oss och vad man kan göra för att förbättra vattnets status.

Aktiviteter som vattenråden kan arbeta med är:

  • Informationsspridning och utbildning till de som bor och verkar i området.
  • Initiera och driva projekt som främjar en god lokal vattenförvaltning.
  • Delta på samrådande möten och informationsträffar med Länsstyrelsen och Vattenmyndigheten för Södra Östersjön.
  • Samverka med olika lokala aktörer, intressenter och vattenvårdsförbund/vattenråd.
  • Vara remissinstans och delta i samråd kring vad som tas fram i förvaltningscykeln, t ex åtgärdsprogram, förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och miljöövervakningsprogram.

Mer information om vad ett vattenråd är och vad det gör finns på Vattenmyndigheternas webb-plats:

Senast uppdaterad den 14 november 2019