Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet med tillhörande delar utgör grunden för det kommunala naturvårdsarbetet. I Linköpings kommun finns många värdefulla naturområden med stor biologisk mångfald. Våra naturvärden behöver insatser för bevarande, skötsel och utveckling.

Rödspov. Foto: Magnus Bergvall

Rödspov, en av kommunens tolv ansvarsarter. Foto: Magnus Bergvall

Naturvårdsprogrammet och handlingsplanen för naturvården styr arbetet 

Naturvårdsarbete kräver, liksom annat samhällsbyggande, långsiktighet och tydliga riktlinjer. Naturvårdsprogrammet, och till programmet kopplade delar, samlar kunskap om natur och naturvård i kommunen och visar kommunens ambitioner för naturvårdsarbetet genom målområden, strategier och åtgärder.
Övergripande mål:
  • Klargöra mål och ambitioner för det kommunala naturvårdsarbetet.
  • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor.
  • Redovisa kommunens värdefulla arter och naturområden.
  • Fungera som ett underlag i den fysiska planeringen.
  • Peka ut insatser som behövs för att bevara, sköta och utveckla en rik natur.
 
Ramen för kommunens naturvårdsarbete består av följande tre delar:

1. Naturvårdsprogram för Linköpings kommun

Ger en bakgrund till natur och naturvård i kommunen och anger den övergripande inriktningen med målområden och strategier för naturvårdsarbetet. Fastställs av kommunfullmäktige och gäller tillsvidare med en aktualitetsprövning efter varje mandatperiod.

2. Handlingsplan för naturvården i Linköpings kommun 2018-2022

Konkretiserar naturvårdsprogrammets ambitioner och inriktning med åtgärder inom de åtta olika målområdena. Fastställs av Samhällsbyggnadsnämnden och gäller för angiven tidsperiod.

3. Naturdatabasen

Naturdatabasen utgör ett planeringsunderlag för aktörer i naturmiljön (planerare, förvaltare, politiker, markägare, entreprenörer, företag, organisationer och enskilda). Den är samtidigt en omfattande informationskälla för alla intresserade. Naturdatabasens information om värdefulla naturområden och förekomster av rödlistade arter finns tillgänglig både via Linköpings karta på kommunens hemsida och på kommunens intranät för handläggare och tjänstemän. Den uppdateras fortlöpande genom ny kunskap från inventeringar och artfynd och genomgår en samlad översyn vart tionde år.

Senast uppdaterad den 5 maj 2021