Naturvårdsprogram

Linköping, ekarnas stad, har en fantastisk natur! I kommunen finns många artrika naturområden och det vackra Eklandskapet når ända in i staden. För att bevara viktiga naturområden och arter bedriver kommunen ett omfattande naturvårdsarbete. Naturvårdsprogrammet utgör grunden för det kommunala naturvårdsarbetet.

Tinnerö eklandskap

10-talet par knölsvan häckar i Rosenkällasjön.

Naturvårdsprogrammet styr naturvårdens arbete

I Naturvårdsprogrammet finns den samlade kunskapen om Linköpings natur. Mer än 2 000 områden med höga naturvärden beskrivs i programmet. Naturvårdsprogrammet redovisar även kommunens ambitioner för naturvårdsarbetet och ger förslag på konkreta åtgärder hur kommunen på bästa sätt ska bevara och stärka den biologiska mångfalden.

 Programmets övergripande mål:

 • Öka förståelsen för naturvårdsfrågor
 • Redovisa kommunens värdefulla naturområden
 • Klargöra mål och ambitioner för det kommunala naturvårdsarbetet
 • Fungera som ett underlag i den fysiska planeringen
 • Vara ett underlag för bevarande och vård av värdefulla naturområden
 • Peka ut de insatser som behövs för att bevara och utveckla en rik och varierad natur

Naturvårdsprogrammet består av tre delar

1. Natur och naturvård i Linköping

Beskriver bland annat Linköpings natur, lagstiftningen inom naturvårdsområdet samt kommunens genomförda naturvårdsinsatser.

2. Strategier och åtgärder

Beskriver vilka insatser kommunen planerar att göra inom naturområdet under perioden 2013 till 2017. 

3. Objektskatalogen 

Katalogen är en digital karta som visar de värdefullaste naturområdena inom kommunen. Varje område har en objektsbeskrivning där man kan läsa om dess naturvärden, rödlistade arter samt vilka insatser som behövs för att naturvärdena ska bestå.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2018