Naturreservat

I Linköpings kommun finns 24 naturreservat och 1 kulturreservat. Kommunen förvaltar 6 av dem. Övriga reservat förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötland.

Tinnerö eklandskap

Tinnerö eklandskap är kommunens största naturreservat.

Naturreservat bildas av länsstyrelse eller kommun i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Du hittar mer information om naturreservat på Länstyrelsens hemsida.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Naturreservat i Linköpings kommun

Brokinds naturreservat består av fyra delområden. I reservatet finns ekhagar och värdefulla lövskogar. Här finns ett rikt fågel- och insektsliv och du kan finna många hävdgynnade växtarter. Passa på att vandra runt bland ekarna i Brokinds skolhage, här finns även ett slott och utmed ekhagarna flyter Stångån och Kinda kanal fram.

 

Farsbovikens naturreservat är beläget utmed Roxens norra strand. Den blockiga sluttningen sträcker sig ända ner till vattnet och domineras av lövträd. Det finns en del äldre träd och en rik moss- och lavflora. Även kärlväxtfloran är rik och du kan bland annat finna tandrot här.

 

Getmans rike är en äldre barrblandskog i norra skogsbygden cirka 1 mil norr om Ljung. I den flerskiktade skogen trivs tjädern.

 

Grönkulla naturreservat består till stor del av blockig lövskog. Antalet gamla björkar och inte minst gamla aspar är imponerande och gynnar många fåglar till exempel hackspettar.

 

I Kottebo naturreservat finns värdefulla barrskogsbranter med död ved och inslag av löv. Det finns en rik moss-, lav- och kärlväxtflora. I reservatet finns även ett värdefullt ädellövskogsparti.

 

Kottorps naturreservat ligger ca 4 km nordväst om Ljungsbro. Området består huvudsakligen av äldre barrblandskog. Här finns en hel del död ved och många växter och djur knutna till naturskogsmiljöer.

 

Kungsbro naturreservat består av fågelrika strandängar, hagmarker med grova ekar och hävdgynnad flora samt fågelrika busksnår. De grunda vikarna och de stora strandängarna som översvämmas om våren är bra platser att se både sträckande och häckande fågel. Reservatet ligger vid Roxens västra strand och ingår i Ramsarområdet Västra Roxen vilket innebär att det är utpekat som ett av de internationellt mest värdefulla våtmarkerna.

 

Strax utanför Linköping kan du finna ett av Östergötlands finaste kalkkärr. Här finns uppemot femton olika orkidéearter och många andra arter som du främst hittar i fuktiga, kalkrika miljöer, tex axag, svarthö och ängsgentiana. Kärret omges av en spännande och vildvuxen skog och på flera ställen tränger grundvattnet upp i källor i marken.

 

Limmernskogarnas naturreservat ligger på ömse sidor om Limmern. Skogarna har sitt ursprung som igenväxande ängar och hagar. Här finns både lövrika och grandominerade inslag och många lindar, aspar, ekar och granar är grova.

 

Packarps lövskog ligger i den barrdominerade södra skogsbygden. Reservatet är en blandlövskog med främst asp, björk och hassel. Området har en spännande lav- och svampflora. Fågellivet är också rikt.

 

 

 

I eklandskapet söder om Linköping ligger naturreservatet Stafsäters lövskog. Som namnet antyder består reservatet till stor del av lövskog. Här finns alla ädellöv representerade och det finns även inslag av triviallöv och barrträd. Det finns mycket grova lövträd och de grova lindarna är bland de större i eklandskapet. Det finns stora värdefulla hagmarksområden inom reservatet som är uppdelat i sex delområden.

 

 

Sturefors naturreservat ligger på det gamla slottets egendomar vid Ärlångens strand. Här kan du ströva runt på öppna betesmarker, i ekhagar och ädellövskog. Här finns många av de sällsynta insekter som är knutna till gamla ekar. Bland annat finns läderbagge och ekoxe här.

 

Utmed Roxen mellan Linköping och Berg finns stora betade strandängar. Detta område är en av de rikaste insjöstrandängar med avseende på fågellivet. Här har sett mer än 200 olika fågelarter. I reservatet häckar rödspov som är en av landets mest sällsynta och hotade fåglar. Så passa på att gör ett besök till något av reservatets fågeltorn. Här finns anordningar för rörelsehindrade.

 

 

Säby Västerskog är en naturskog fylld med gamla tallar och granar. Här är marken täckt med mossa och det finns gott om död ved.

 

Sätravallen utanför Bestorp är inte bara en fritidsanläggning utan här kan du även besöka ett stycke vildmark. Reservatet består till stor del av gammal grov granskog men du kan även vandra i lummig lövskog eller varför inte följa bäcken och upptäcka skogens gömda ruiner.

 

Tokorps naturreservat ligger norr om Stjärnorp och är nyligen bildat. Området består av öppna och trädklädda betesmarker med höga biologiska värden i en kuperad terräng. Här finns en rik kärlväxtflora och ett rikt insektsliv.

 

Strax söder om Linköping ligger Ullstämmaskogens naturreservat. Här finns gammal barrskog att ströva i men även alkärr och tallmossar. Det finns flera hotade arter av lavar, mossor och svampar. I kärren kan du hitta orkidéerna knärot och Jungfru Marie nycklar. Östgötaleden går genom reservatet.

 

Vallaskogens naturreservat är beläget i Linköpings centrala delar i anslutning till Friluftsmuseet Gamla Linköping. Naturreservatet har under 2017 utvidgats och omfattar nu hela skogen fram till Lambohovsleden. Skogen domineras av barrskog och ett karaktäristiskt inslag är de många grova tallarna.  I Vallaskogen kan du få en upplevelse om hur skogen användes förr i tiden. Delar av skogen närmast Friluftsmuseet Gamla Linköping är hägnad med trägärdesgård och betas av får och kor av lantrastyp. Den södra delen av skogen är vildare och mer naturskogslik. Det är lätt att promenera i skogen då den genomkorsas av stigar och cykelvägar. I skogen finns motionsspår, mountainbikebana, skolskog och ridstigar. Skogen används också för orientering. Närmast Friluftsmuseet finns en kilometerlång upplevelsestig anpassad för funktionshindrade. Den utgår från Kappelplan i sydöstra delen av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Vallaskogen är en artrik skog och mer än 50 rödlistade arter och 500 kärlväxter är funna i naturreservatet.

 

Linköpings kommun har inrättat sitt första biotopskyddsområde för att skydda vattensalamandrar.

Syftet med biotopskyddsområdet är att bevara och utveckla ett nyanlagt småvattenområde med ett flertal dammar med omkringliggande land. Området är utformat för att gynna en stor flyttad population av större vattensalamander. Området ska även användas för rekreation och friluftsliv.

Vid Stora Rängen ligger naturreservatet Vessers udde. Området skyddades redan 1923 och består av en igenvuxen löväng och en strandskog. Naturreservatet ska lämnas orört och det råder tillträdesförbud hela året.

 

I anslutning till Vidingsjö motionscentrum i södra delen av Linköping ligger Vidingsjöskogens naturreservat. Detta är ett omtyckt strövområde med stora naturvärden knutna till gammelskogen, klibbalkärren och sumpskogarna. I södra delen finns även hagmarker som restaurerats och nu betas igen.

 

Viggeby naturreservat ligger i södra delen av Linköpings kommun, vid sjön Järnlunden strax väster om Brokind. Längs klippiga stränder med knotiga tallar och bland reservatets öar får man känslan av att vara i en skärgård. Detta omväxlande reservat består av fina ekmiljöer, lövskogar och flera öar. Reservatet lämpar sig väl för badbesök under sommaren, skridskoturer under vintern eller skogspromenader under hösten och hela året finns den fina naturen där att upptäcka. 

 

Västerby lövskogar vid Lilla Rängen består av ett stort sammanhängande ekdominerat lövskogsområde. Här finns ekhagmarker, ädellöv-aspdominerade strandlövskogar och rika ädellövlundar. Här finns flera hotade arter som är knutna till lövskog och ädla lövträd. Området har ett rikt fågelliv med bland annat mindre hackspett. Naturreservatet ligger på båda sidor om Lilla Rängen och är beläget ca 2 km nordväst om Vårdsnäs kyrka.

 

Väster om Ulrika ligger naturreservatet Ycke urskog. Här kan du göra ett besök i en gammal barrblandskog. Här finns många gamla, grova och döda träd. de äldsta tallarna grodde på 1500-talet. Området har fler sällsynta mossor, lavar och insekter. Ycke är så när du kan komma en urskog i Östergötland.

 

Öna kulturreservat är kommunens enda kulturreservat. Syftet med reservatet är att bevara ett ålderdomligt småskaligt lantbruk med traditionella byggnader, åkrar, ängar, hagar och betad skog. Öna brukades till slutet av 1920-talet.

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 juli 2018