Hoppa till huvudinnehåll

Kommunala ansvarsarter

Linköpings kommun har utsett tolv ansvarsarter. Syftet är att bevara några av kommunens mest sällsynta och hotade arter.

Svarthakedoppingen trivs i kommunens återskapade våtmarker.

Vad är en ansvarsart?

Begreppet ansvarsart används inom naturvårdsbiologin för arter som har sin huvudsakliga utbredning inom ett begränsat område. Ett konkret exempel är dårgräsfjäril som har huvuddelen av sina kända fastlandslokaler i Linköpings kommun.

Varför ansvarsarter?

Syftet med att utse kommunala ansvarsarter är att bevara några av kommunens mest sällsynta och hotade arter. Arbetet kommer att bedrivas långsiktigt och i samarbete med länsstyrelsen, privata markägare och andra intresserade. Fokus på arbetet är de tolv ansvarsarterna men insatserna kommer förbättra levnadsförhållandena för en lång rad andra arter.

Flera av ansvarsarterna har redan gynnats av det kommunala naturvårdsarbetet. Kommunen har genomfört omfattande skötselåtgärder för dårgräsfjäril i Skeda Udde och Hållingstorp, restaureringen av Tinnerö eklandskap har gynnat läderbaggen och anläggandet av Rosenkällasjön och omkringliggande våtmarker har påtagligt förbättrat förutsättningarna för svarthakedopping och spetsnate i kommunen.

I arbetet med ansvarsarterna ska åtgärdsprogram tas fram för varje art med syfte att klargöra effektiva och långsiktiga skötselinsatser. En kunskapssammanställning och inventering av samtliga arter är genomförd och tio av tolv arter har fått sina åtgärdsprogram politiskt fastställda. Åtgärder har hittills framförallt genomförts för läderbagge, dårgräsfjäril, kungsfiskare, spetsnate, rödspov, trumgräshoppa och svarthakedopping.

Linköpings ansvarsarter

Linköpings kommun har utsett följande tolv ansvarsarter:

 • Läderbagge
 • Dårgräsfjäril
 • Kungsfiskare
 • Spetsnate
 • Asp (fisken)
 • Ärtvicker
 • Bombmurkla
 • Rödspov
 • Trumgräshoppa
 • Kalkkärrsgrynsnäcka
 • Svarthakedopping
 • Ekpricklav

Senast uppdaterad den 6 mars 2024