Hoppa till huvudinnehåll

Omhändertagande av döda djur

Vill du begrava ett sällskapsdjur eller har du hittat ett dött djur? Här får du hjälp med vad du kan göra.

Hantering av döda sällskapsdjur

Döda sällskapsdjur får begravas på egen mark om det kan ske utan problem och risk för smittspridning eller förorening. Som sällskapsdjur räknas till exempel hund, katt, minigris och dvärgget, men inte häst.

Välj en lämplig plats och gräv ned djuret en bra bit så att vilda djur inte gräver upp det. Tänk på att hålla skyddsavstånd till vattentäkter, vattendrag eller diken.

Små djur, marsvin eller mindre, får lämnas med hushållssoporna i en försluten plastpåse.

Kremering av husdjur

Vänd dig till din veterinär om du vill ha hjälp med kremering av ditt husdjur.

Linköpings Djurskyddsförening har en minneslund i Lilla Åby, Slaka. Där är det möjligt att få gravsätta urna med aska.

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava en häst gäller det här:

 • Om du inte själv äger marken där hästen ska grävas ner måste du be markägaren om tillåtelse.

 • Nedgrävning ska ske utan onödigt dröjsmål. Sommartid bör det ske snarast, men vid låga temperaturer kan en viss begränsad tid accepteras så länge kroppen förvaras så att inga vilda djur kan komma åt den.

 • I väntan på nedgrävning ska hästen förvaras på tätt underlag och oåtkomligt för vilda djur. Förslagsvis på betongplatta med presenning över.

 • Kontrollera så att platsen inte är en gammal mjältbrandsgrav. På Länsstyrelsens tjänst Östgötakartan under lagret Veterinär hittar du vilka gårdar som har blivit spärrade för mjältbrand år 1916-1961.
 • Gravsättningsplatsen får inte ligga inom ett vattenskyddsområde.

 • Platsen får inte ligga för nära ett bostadshus eller en vattentäkt (till exempel sjö, vattendrag eller brunn). Avståndet ska vara minst 100 meter, men bör helst vara 200 meter.

 • Platsen bör inte ligga i sluttande terräng eller där folk ofta passerar.

 • Platsen ska vara torr och solig och med en genomsläpplig jordart, gärna med sand- eller grusavlagringar.

 • För den praktiska hanteringen bör platsen ligga så att maskiner och transport lätt kan ta sig dit.

 • Nedgrävning ska ske på ett sådant djup att vilda djur hindras från att gräva upp hästen. Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. Djurkroppen ska täckas med minst 1,5 meter jordmassa och gärna med stora stenar, så att vilda djur hindras från att gräva upp kroppen. Kroppen bör kalkas innan återfyllning sker.

 • Djurkroppen får inte läggas direkt på berggrunden. Helst bör minst en meter lösa jordlager finnas mellan djurkroppen och berggrunden.

 • Om fornfynd påträffas vid grävning ska arbetet avbrytas och fyndet anmälas till länsstyrelsen.

 • Vid nedgrävning ska den som ansvarar för nedgrävningen enligt EU-lagstiftningen föra register över
  • mängd, kategorier och arter av animaliska biprodukter som grävts ned, samt
  • datum och plats för nedgrävning. Uppgifterna i registret ska sparas i minst två år.

 • Om fastigheten säljs ska den nya ägaren informeras om gravplatsen.

Om du har frågor kan du höra av dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter svarar på dina frågor och ger dig information om kommunens tjänster.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Vilda döda djur

Vilda döda djur får normalt lämnas kvar ute i naturen. Det är bara om djuret är infekterat med sjukdom som kan överföras till människor eller djur som det måste skickas till destruktion. Då gäller samma regler som för lantbrukets döda djur. Observera att om du hittar ett sådant djur bör du kontakta Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), eftersom de kan vilja ha hela eller delar av djuret för vidare undersökningar.

Markägaren är alltid i första hand ansvarig för döda djur i skog och mark. När det gäller kommunens mark kan du höra av dig till Kontakt Linköping.

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om vad som är "statens vilt", det vill säga vilka vilda djur som när de påträffas döda tillfaller staten. Dessa djur ska du anmäla till Polisen.

Du kan även hitta information om vad du ska göra när du hittat ett skadat vilt djur eller övergivna djurungar och att det enligt jaktlagstiftningen krävs tillstånd från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen för att få vårda och rehabilitera skadat vilt.

Senast uppdaterad den 28 juni 2024