Vedeldning

Att elda med ved i braskamin eller liknande är trevligt och kan vara ett bra komplement till annan uppvärmning. Men vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan bli en fara för hälsan och miljön. Även eldning som utförs rätt kan orsaka problem för kringboende som utsätts för röken.

Vedeldning kan orsaka problem

Där husen ligger tätt eller är placerade i kuperad miljö är det olämpligt med vedeldning. Även vindriktning som riskerar att röken mot de grannar som bor närmast eller när grannarnas friskluftsintag befaras hamna i rökens väg kan det vara olämpligt med vedeldning.

Det viktigt att du har kunskap att elda på rätt sätt för att minska risken att din eldning orsakar problem. Även vedupplag och buller från vedkapning och vedklyvning kan orsaka störning för kringboende.

Avfall får inte eldas

Hushållsavfall, målat eller impregnerat virke och annat avfall får inte eldas.

Klagomål på vedeldning

Om du blir störd av vedeldning bör du i första han ta kontakt med den som eldar. Får du inte gehör för dina synpunkter kan du anmäla skicka in ett klagomålsäreden via e-tjänsten nedan. Miljökontoret utreder om klagomålet är befogat och om det är en olägenhet för människors hälsa. Att utreda klagomål är en process som tar mycket tid. Om miljökontoret bedömer att vedeldningen är en olägenhet kan ägaren av eldstaden få bekosta miljökontorets utredningstid.

Lagstiftning

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2:a kapitel, innebär att alla som vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bedömer bygg- och miljönämnden att vedeldningen är en olägenhet kan de förbjuda eller ställa krav på begränsningar i användningen av lokaleldstaden.

Bygganmälan för installation av eldstad

Du måste lämna in en bygganmälan för eldstaden, anmälan ska göras hos bygglovskontoret i samband med installation av pannor och lokaleldstäder. Tänk på att även prata med dina grannar, om dina planer på att installera en eldstad.

Du når både bygglovskotoret och miljökontoret via miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 september 2018