Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vedeldning

Att elda med ved i braskamin eller liknande är trevligt och kan vara ett bra komplement till annan uppvärmning. Men vedeldning som inte utförs på rätt sätt kan bli en fara för hälsan och miljön. Även eldning som utförs rätt kan orsaka problem för kringboende som utsätts för röken.

Vedeldning kan orsaka problem

Där husen ligger tätt eller är placerade i kuperad miljö är det olämpligt med vedeldning eftersom röken kan orsaka problem för närboende. Andra tillfällen då det kan vara olämpligt med vedeldning är om vindriktningen medför att röken förs mot de grannar som bor närmast eller om grannarnas friskluftintag befaras hamna i rökens väg.

Det viktigt att du har kunskap att elda på rätt sätt för att minska risken att din eldning orsakar problem. Även vedupplag och buller från vedkapning och vedklyvning kan orsaka störning för kringboende.

Avfall får inte eldas

Hushållsavfall, målat eller impregnerat virke och annat avfall får inte eldas.

Klagomål på vedeldning

Om du blir störd av vedeldning bör du i första han ta kontakt med den som eldar. Får du inte gehör för dina synpunkter kan du skicka in ett klagomål via e-tjänsten nedan. Miljöavdelningen utreder om klagomålet är befogat och om det är en olägenhet för människors hälsa. Att utreda klagomål är en process som tar mycket tid. Om Miljöavdelningen bedömer att vedeldningen är en olägenhet kan ägaren av eldstaden få bekosta Miljöavdelningens utredningstid.

Lagstiftning

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2:a kapitel, innebär att alla som vidtar en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Bedömer bygg- och miljönämnden att vedeldningen är en olägenhet kan de förbjuda eller ställa krav på begränsningar i användningen av lokaleldstaden.

Anmälan för installation av eldstad

Du behöver göra en anmälan avseende installation av eldstad. Anmälan ska göras hos bygglovskontoret i samband med installation av pannor och lokaleldstäder. Tänk på att även prata med dina grannar, om dina planer på att installera en eldstad.

Senast uppdaterad den 22 september 2021