Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Värmepumpar

Enligt miljöbalken ska värmepumpanläggning anordnas och användas så att skada eller olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Anmälningsplikt

Enligt 17 § "Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd" får värmepumpanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten anordnas endast efter anmälan till Miljökontoret.

Till anmälan ska du bifoga:

 • Karta som visar kollektorns/borrhålets placering i mark/vatten, byggnader, fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, avstånd till egna och/eller grannars borrhål, samt enskilda avloppsanläggningar, dricksvattenbrunnar, vattentäkter och vattendrag/sjöar inom 100 meter från borrhål.
 • Säkerhetsdatablad för köldbärarvätska om värmepumpsanläggningen placeras inom vattenskyddsområde.
 • Grannintyg ska bifogas om avstånd från borrhål till fastighetsgräns eller mellanliggande vägs mittlinje är mindre än 10 meter. Se blankett för Grannintyg värmepumpsanläggning.

Anmälan med bilagor ska lämnas in i god tid (normalt minst 6 veckor) innan installationen påbörjas. Påbörja inte installationsarbete förrän du har fått svar på din anmälan.

Större anläggningar

För anläggningar med en uttagen eller tillförd effekt över 10 megawatt gäller andra regler och en anmälan ska göras enligt 21 kap. 13 § miljöprövningsförordningen. Blankett för anmälan av miljöfarlig verksamhet hittar du på sidan Anmälningsplikt och tillståndsplikt.

Vanligtvis överskrider dock inte anläggningar för 1–2 hushåll denna gräns, och då kan du anmäla värmepumpanläggningen via e-tjänst eller blankett på denna sida. Kontakta Miljökontoret via Kontakt Linköping för ytterligare upplysningar.

Ingen anmälan för luftvärme

För installation av luftvärmepump krävs inte någon anmälan, men det är viktigt att du placerar luftvärmepumpen så att dina grannar inte utsätts för buller. Du ansvar för undersöka och vid behov vidta nödvändiga åtgärder om dina grannar störs av buller från luftvärmepumpen.

Ändra befintlig anläggning

Har du redan bergvärme men behöver borra ytterligare borrhål? Anmäl via blankett eller e-tjänst enligt ovan. Behöver du fördjupa dit befintliga borrhål? Kontakta Miljökontoret via Kontakt Linköping innan arbetet påbörjas.

Ansvar

Den som anmäler installation av värmepump ansvarar för att lämna in fullständiga och korrekta uppgifter på situationsplanen avseende var dricksvattenbrunnar med mera är placerade.

Om annans mark eller vattenområde kommer utnyttjas för hela eller delar av anläggningen krävs tillstånd från markägaren.

Installation av värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till eventuella krav på åtgärder.

Om Miljökontoret beslutar att installation av värmepump kan godkännas skickas ett beslut med försiktighetsmått till fastighetsägaren. Försiktighetsmåtten ska följas vid borrning, installation och drift av värmepumpen. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att försiktighetsmåtten följs. Det är därför viktigt att du som fastighetsägare visar beslutet för borrare och installatör. Det är också viktigt att kontrollera att eventuellt borrvatten och borrkax tas omhand på rätt sätt. Vid otillåtet utsläpp som sätter igen dagvattenbrunnar är det du som fastighetsägare som får betala ersättning för slamsugning och spolning av ledningsnätet.

Att tänka på vid val av plats

Allmänt

 • Kontrollera att det inte finns ledningar för el, tele, bredband, vatten och avlopp där du planerar att borra/placera jordvärmeslingan.
 • Kontrollera om avstånd från borrhål till fastighetsgräns eller mellanliggande vägs mittlinje är mindre än 10 meter. Om avståndet är mindre än 10 meter behövs grannintyg.
 • Tänk på placeringen av värmepumpen så att inte bullerstörningar uppkommer för dig eller dina grannar.

Jordvärme

 • Ligger kollektorslangen för jordvärme för ytligt eller för nära vatten- eller avloppsledningar finns risk för sönderfrysning med efterföljande läckage.

Bergvärme

Rekommenderade skyddsavstånd för borrhålets placering:

 • minst 20 meter till närmaste borrhål för bergvärme.
 • minst 20 meter till grävd dricksvattentäkt.
 • minst 30 meter till borrad dricksvattentäkt.
 • minst 30 meter till enskild avloppsanläggning.

Förslag på karta som ska bifogas anmälan.

x = Borrhål

a = Avlopp, exempelvis trekammarbrunn med markbädd

d = Dricksvattenbrunn

v = Värmepump

1:6 = Sökandes fastighet

1:7 = Grannfastighet

Miljökontoret bedömer att skyddsavstånden bör följas. Om anmälan anger förslag på placering med kortare skyddsavstånd kan Miljökontoret komma att besluta om att förbjuda installationen. Prata med din entreprenör, oftast går det att lösa så att skyddsavstånden hålls.

Borrentreprenör

För att du ska vara säker på att få hålet till bergvärmepumpen borrat på ett bra och säkert sätt ska du anlita en certifierad borrare. Certifieringen sker via SP-certifiering.

Avgift

För handläggning av anmälan av tar Miljökontoret ut en fast avgift motsvarande tre timmar. Extra timavgift kan komma att debiteras om ärendet kräver extra handläggningstid.

Energi- och klimatrådgivning

Till e-postformulär för Energi- och klimatrådgivning

E-post: energi@linkoping.se

Telefon: 013–20 60 00 (Kontakt Linköping)
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00 (juni-augusti 07.30-16.00)

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta)

Besöksadress : Drottninggatan 45

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 58181 Linköping

Energi- och klimatrådgivare:
Linnéa Gunnarsson Knutsson, 013-20 61 56
Robert Klasson, 013-20 64 66

Senast uppdaterad den 11 maj 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: