Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsmiljö

Det är viktigt för vår hälsa att vi har en bra boendemiljö i våra bostäder. Förutsättningar för en bra boendemiljö är exempelvis att inomhustemperaturen, ljudnivåerna och ventilationsflödena är i enlighet med gällande krav.

Om du upplever att det är dålig miljö i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren/ordförande i din bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren/ordförande i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till Miljöavdelningen. Hälsoskyddsenheten bedömer klagomålet och kan ge dig rätt i ditt klagomål. Fastighetsägaren behöver då åtgärda problemet. Det kan också vara så att Hälsoskyddsenheten bedömer att bostadsmiljön uppfyller miljöbalkens lagkrav vilket innebär att man inte kan kräva åtgärder från fastighetsägaren.

Anmäl ditt klagomål vi vår e-tjänst

Oavsett om man hyr eller äger sin bostad ska man ta hänsyn till omgivningen.

Reglerna för miljön i en bostad finns i 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Reglerna säger att en bostad ska

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt.
  • medge tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredsställande uppvärmd.
  • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien.
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

En bostad ska även hållas fri från ohyra (34 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Hänsyn till omgivningen regleras i Jordabalken 3 kap 1§

Allmänna råd

Det kan vara svårt att veta vad som menas med till exempel "betryggande skydd mot buller" eller "tillfredställande uppvärmd". Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram detaljerade regler (Allmänna råd) som bland annat talar om vilka krav på ljudnivåer eller temperatur du som hyresgäst/ bostadsrättsinnehavaren kan kräva att det är i bostaden.

Senast uppdaterad den 15 december 2022