Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsmiljö

Det är viktigt för vår hälsa att vi har en bra boendemiljö i våra bostäder. Förutsättningar för en bra boendemiljö är exempelvis att inomhustemperaturen, ljudnivåerna och ventilationsflödena är i enlighet med gällande krav.

Om du upplever att det är dålig miljö i din bostad ska du i första hand vända dig till fastighetsägaren/ordförande i din bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren/ordförande i bostadsrättsföreningen som ansvarar för att bostaden uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till Miljöavdelningen. Hälsoskyddsenheten bedömer klagomålet och kan ge dig rätt i ditt klagomål. Fastighetsägaren behöver då åtgärda problemet.

Det kan också vara så att Hälsoskyddsenheten bedömer att bostadsmiljön uppfyller miljöbalkens lagkrav vilket innebär att man inte kan kräva åtgärder från fastighetsägaren.

Oavsett om man hyr eller äger sin bostad ska man ta hänsyn till omgivningen.

Bostadstillsyn

Hälsoskyddsenheten genomför riktade bostadstillsyner av flerfamiljsbostäder i Linköping. Det betyder att vi kan göra tillsyner även utan att en anmälan om olägenhet har kommit in till Hälsoskyddsenheten. Syftet med vår bostadstillsyn är att säkerställa goda boendemiljöer i Linköpings flerfamiljsbostäder, samt bidra till det nationella miljömålet ”god bebyggd miljö”.
 
I Miljöbalken anges att en lägsta nivå för miljön i en bostad är att ingen ska bli sjuk av sitt boende.  
 
Vid en bostadstillsyn tittar vi bland annat på om ventilationen fungerar, om det finns till exempel fuktskador eller mögel samt om det finns skadedjur. Vi kontrollerar också om temperaturen i fastigheten är bra.
 
Om vi under våra bostadstillsyner hittar brister i fastigheten kontaktar vi fastighetsägaren och ställer krav på att den ska genomföra nödvändiga utredningar och åtgärder.

Reglerna för miljön i en bostad finns i 33 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Reglerna säger att en bostad ska

  • ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt.
  • medge tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredsställande uppvärmd.
  • ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien.
  • ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

En bostad ska även hållas fri från ohyra (34 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).

Hänsyn till omgivningen regleras i Jordabalken 3 kap 1§

Allmänna råd

Det kan vara svårt att veta vad som menas med till exempel "betryggande skydd mot buller" eller "tillfredställande uppvärmd". Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram detaljerade regler (Allmänna råd) som bland annat talar om vilka krav på ljudnivåer eller temperatur du som hyresgäst/ bostadsrättsinnehavaren kan kräva att det är i bostaden.

Senast uppdaterad den 26 februari 2024