Hoppa till huvudinnehåll

Tomträtt

I Sverige finns det flera olika sätt att upplåta mark på. Bostadsrätt, hyresrätt, arrende och tomträtt är exempel på olika upplåtelseformer.

Med tomträtt ger Linköpings kommun privatpersoner och företag rätt att använda kommunens mark. Den som äger tomträtten kallas för tomträttshavare. Att vara tomträttsinnehavare innebär att du har rätt att använda din tomt på samma sätt som en ägare till en fastighet. Skillnaden är att du inte äger marken utan hyr den av kommunen.

Tomträttsavgäld - hyra

Som tomträttshavare betalar du en årlig hyra som kallas tomträttsavgäld. Ibland betalas hyran kvartalsvis och ibland halvårsvis. Vart tionde år ska hyran ses över och den nya hyran beräknas enligt en modell som är antagen av Samhällsbyggnadsnämnden.

Modellen baseras på det senaste taxeringsvärdet för marken och gällande avgäldsränta. Den nya hyran fastställas genom att kommunen och tomträttshavaren träffar ett tilläggsavtal om avgäldsregleringen, vilket ska göras senast ett år före utgången av innevarande avgäldsperiod.

Har du frågor om avgäldsreglering kontaktar du kommunen via e-post.

Du kan även kontakta Kontakt Linköping. Ange att din fråga rör tomträtt.

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Uppsägning och överlåtelse

För tomträttshavare går det inte att säga upp ett tomträttavtal, men däremot kan du som tomträttshavare välja att sälja tomträtten. Vid en överlåtelse av en tomträtt ska en kopia av köpeavtalet lämnas till kommunen.

Deklaration

Tomträttshyran är avdragsgill, precis som räntor på lån i tomträtten. Varje år får alla tomträttsinnehavare en kontrolluppgift som visar föregående års inbetalda hyra.

Friköp av tomträtt för småbostadshus

Du som äger en småhustomträtt i Linköpings kommun kan välja att friköpa din tomträtt till varje kvartalsskifte.

När en intresseanmälan registrerats hos kommunen beräknas friköpspriset för tomträtten som sedan förmedlas till tomträttshavaren. Är tomträttshavaren fortsatt intresserad av ett friköp upprättas därefter ett köpeavtal.

Köpeskillingen ska betalas senast den sista vardagen innan tillträdesdagen. Tillträdesdagen är alltid den första dagen i ett nytt kvartal.

När köpeskillingen betalats utfärdar kommunen ett köpebrev till tomträttshavaren, som används vid ansökan om lagfart hos lantmäteriet. I regel hjälper tomträttshavarens bank till med förfarandet efter tillträdesdagen.

Friköpspriset beräknas enligt en modell som är antagen av kommunfullmäktige (Kf § 124). Modellen bygger bland annat på tomtstorlek och byggnadstyp.

Friköp av tomträtt för annat ändamål än småbostadshus

Utöver tomträtter för småbostadshus finns det också tomträtter för andra ändamål, till exempel industri, handel eller bostadsrättsförening. Friköp av en sådan tomträtt kan enbart ske om fastighetens läge inte har ett läge som är strategiskt viktigt för framtida exploateringar av till exempel bostäder.

Tomträtter med ett annat ändamål än småbostadshus har ingen fastslagen modell för att beräkna friköpspriset. Friköpspriset bestämmas istället efter ett uppskattat marknadsvärde för fastigheten i avröjt skick.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att friköpa din tomträtt ber vi dig att göra en intresseanmälan via e-post till eller vanlig post. Anmälan ska innehåll fastighetsbeteckning, tomträttsinnehavarens namn, adress samt telefonnummer. En intresseanmälan är inte bindande.

Postadress:

Linköpings kommun
Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadsplaneringsavdelningen
”Friköp av tomträtt”
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 20 december 2022