Buller

Ljuv musik för den ene kan upplevas som buller för den andre. Därför beskrivs buller ofta som "icke önskvärt ljud", oljud eller ljudstörningar. Det är inte alltid ljudnivån som är den viktigaste orsaken till ljudets effekter på människan. Ljudets karaktär, under vilka förhållanden ljudet förekommer och personliga faktorer kan vara orsaker till att ett ljud upplevs som buller.

Vad kan jag göra vid buller och oljud?

Om du upplever buller- och ljudstörningar bör du ta kontakt med den som är ansvarig för bullret. Om bullerstörningen fortsätter kan du anmäla ditt klagomål till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst eller via e-tjänsten nedan. Miljökontoret handlägger i normalfallet inte störningar mellan grannar. Vid klagomål på buller bedömer miljökontoret om störningen utgör en så kallad olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken (9 kap 3 §). Kriterierna för en sådan störning är att den inte ska vara ringa eller helt tillfällig. Bedöms störningen utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa, informerar miljökontoret fastighetsägaren om klagomålet vilken får möjlighet att frivilligt göra utredningar och åtgärder. Gör inte fastighetsägaren det frivilligt kan miljökontoret ställa krav på till exempel ljudmätningar, skyddsåtgärder och tidsbegränsningar.

Bullers hälsoeffekter

För mycket störande buller i vår vardag kan påverka oss negativt, genom att vi blir trötta och får koncentrationssvårigheter. Dessutom kan buller leda till insomningssvårigheter eller andra sömnstörningar. I olika allmänna råd finns det riktvärden för hur mycket buller som är acceptabelt exempelvis i en bostad.

Information om andra bullerstörningar

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 17 juli 2018