Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Buller

Ljuv musik för den ene kan upplevas som buller för den andre. Därför beskrivs buller ofta som "icke önskvärt ljud", oljud eller ljudstörningar. Det är inte alltid ljudnivån som är den viktigaste orsaken till ljudets effekter på människan. Ljudets karaktär, under vilka förhållanden ljudet förekommer och personliga faktorer kan vara orsaker till att ett ljud upplevs som buller.

Vad kan jag göra vid buller och oljud?

Om du upplever buller- och ljudstörningar bör du ta kontakt med den som är ansvarig för bullret. Om bullerstörningen fortsätter kan du anmäla ditt klagomål till Miljökontoret via e-tjänsten nedan. Miljökontoret handlägger i normalfallet inte störningar mellan grannar. Vid klagomål på buller gör Miljökontoret bedömning utifrån miljöbalken. Det är Miljökontorets upppgift att bedöma om störningen är att betrakta som en olägenhet för människors hälsa, enligt miljöbalken (9 kap 3 §). Kriterierna för en sådan störning är att den inte ska vara ringa eller helt tillfällig och att den påverkar hälsan menligt.

Bedöms störningen utgöra en risk för olägenhet för människors hälsa kan Miljökontoret komma att ställa krav på utredning och/eller åtgärder. Miljökontoret kan exempelvis begära att ljudmätningar, skyddsåtgärder och tidsbegränsningar vidtas.

Så kan buller påverka hälsan

För mycket störande buller i vår vardag kan påverka oss negativt, genom att vi blir trötta och får koncentrationssvårigheter. Dessutom kan buller leda till insomningssvårigheter eller andra sömnstörningar. Det finns riktvärden för hur mycket buller som är acceptabelt exempelvis i en bostad. Läs mer i allmänna råd här nedan.

Information om andra bullerstörningar

Senast uppdaterad den 13 november 2019