Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Fukt och mögel

Fukt kan orsaka att det uppstår mögel vilket riskerar att påverka din hälsa. Mögel upptäcks lättast med luktsinnet. Det finns risk för att man vänjer sig vid mögellukten. Om du har fuktproblem så ska du i första hand kontakta din fastighetsägare/ordförande i bostadsrättsföreningen, om detta inte hjälper kan du ta kontakt med Miljökontoret.

Fukt som inte försvinner utan blir kvar kan orsaka både mögel och rötskador. Rötskador kan till skillnad från mögel ge minskad hållbarhet hos konstruktioner och orsaka allvarliga skador på byggnader.

Tecken på fuktproblem:

  • Lukt i textilier.
  • Kondens på fönstrens insida.
  • Fuktfläckar.
  • Röta i trämaterial.
  • Vittrande sten- och putsmaterial.

Fuktproblem orsakas till exempel av:

  • Vattenläckage från rörinstallationer eller otäta mattskarvar i våtrum.
  • Aktiviteter i bostaden som tvätt, duschning, matlagning, blomvattning med mera.
  • Markfukt i kombination med olämplig golvkonstruktion. Risken för markfukt är stor om huset ligger på sank mark och saknar fungerande dränering. Vid grundkonstruktionen platta på mark är det viktigt att det finns tätskikt och ett dränerande och kapillärbrytande skikt under plattan.
  • Kondensation av fuktighet i varm sommarluft mot byggnadsdelar som kylts av under vinterhalvåret till exempel ej uppvärmda krypgrunder.
  • Byggfukt som kommer från byggmaterialet eller konstruktioner som utsatts för fukt under byggtiden eller inte fått torka tillräckligt.

Om du har problem med fukt i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till Miljökontoret. Miljökontoret bedömer klagomålet och kan ge dig rätt i ditt klagomål. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att Miljökontoret bedömer att bostadsmiljön uppfyller miljöbalkens lagkrav vilket innebär att ytterligare åtgärder inte kan krävas.

Anmäl ditt klagomål via e-tjänst eller vänd dig till Kontakt Linköping.

Åtgärder vid fuktskada

Det är viktigt att alltid reda ut vilka byggnadstekniska faktorer fuktskadan beror på och åtgärda dessa.

Senast uppdaterad den 14 maj 2019