Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Temperatur

Det är inte bara luftens temperatur som avgör om vi fryser eller tycker att det är för varmt. Vår upplevelse påverkas även av omgivande ytors temperatur, luftfuktighet och luftens hastighet.

Om du har problem med temperaturen i din bostad ska du i första hand kontakta fastighetsägaren/ordförande i din bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren/ ordförande i din bostadsrättsförening som ansvarar för att fastigheten uppfyller gällande krav.

Om du och fastighetsägaren inte är överens i frågor som gäller bostadsmiljön kan du anmäla ditt klagomål till Miljökontoret. Miljökontoret bedömer klagomålet och kan ge dig rätt i ditt klagomål. Fastighetsägaren måste då åtgärda problemet. Det kan också vara så att Miljökontoret bedömer att bostadsmiljön uppfyller miljöbalkens lagkrav vilket innebär att ytterligare åtgärder inte kan krävas.

Anmäl ditt klagomål via e-tjänst eller vänd dig till Kontakt Linköping.

Lufttemperatur

Normalt ska temperaturen i en bostad inte vara lägre än 20 °C. Temperaturen ska normalt sett inte heller vara högre än 24 °C under vinterhalvåret och högre än 26 °C under sommarhalvåret. Detta gäller inte under extrema väderförhållanden. På sommaren får du ibland tolerera att temperaturen inomhus är upp till 28 °C.

I lokaler för barnomsorg, servicehus och liknande lokaler bör temperaturen vara minst 20 °C.

Vattentemperatur

Även vattnet i kranen ska ha rätt temperatur för att förhindra spridning av legionella. Legionella är en form av lunginflammation som sprids via vattenånga vid exempelvis duschning.

För att förhindra att legionellabakterierna växer i ledningssystem ska kallvattnet inte vara varmare än 20 °C och varmvattnet ska inte vara kallare 50 °C. För att undvika risk för skållning ska varmvattnet inte vara varmare än 65 °C. Varmvattenberedarens temperatur ska vara minst 60 °C.

Drag

Människokroppen är varm och luftrörelser för bort värme från kroppen, vilket kan göra att vi fryser. Höga lufthastigheter bör därför kompenseras med höjd lufttemperatur. Luftens medelhastighet bör inte överstiga 0,15 m/s under vinterhalvåret.

Luftfuktighet

Vid normal lufttemperatur bör den relativa luftfuktigheten vara 30–60 % i en bostad. Luftfuktigheten är lägre på vintern än på sommaren. Människors förmåga att känna variationer i den relativa luftfuktigheten är begränsad. Skillnader på 10-20 % är knappt kännbara. För att minska tillväxt av kvalster bör den relativa luftfuktigheten inte överskrida 45 %. Detta förutsätter god ventilation.

Senast uppdaterad den 14 maj 2019