Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trafikbuller

Buller från trafiken är ett hälsoproblem. Många människor bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller som överstiger gällande riktvärden för god ljudmiljö.

Åtgärdsprogram

Linköpings kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för buller. Åtgärdsprogrammet gäller år 2019-2023 och syftet med programmets åtgärder är att minska bullrets skadliga effekter på människors hälsa. Det gör vi genom att begränsa trafikbullret med kostnadseffektiva åtgärder.

Planerade åtgärder genomförs inom fyra olika områden:

  • Åtgärder i befintliga bostäder
  • Begränsa bullret vid källan
  • Bevara och utveckla områden med god ljudmiljö
  • Kunskapsuppbyggnad och dialog

Fokus under denna programperiod ligger på att genomföra skyddsåtgärder vid de mest bullerut­satta befintliga bostäderna där kommunen är ansvarig väghållare samt åtgärda buller vid källan.

Hälsoeffekter

Buller påverkar vår möjlighet till en god livskvalitet. Samhällsbuller kan leda till sömnstörningar, stress och försämrad koncentrations- och inlärningsförmåga. Långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Trafikbullerkarta

Linköpings kommun har kartlagt buller från vägfordon och järnväg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas. I Sverige används enheten decibel A (dBA) för samhällsbuller. 

Bullerberäkningen har gjorts över ett väldigt stort område och ger en översiktlig bild över trafikbullrets utbredning. Den kommunövergripande bullerkartläggningen ersätter inte detaljerade bullerutredningar över mindre områden. 

Resultat från kartläggningen visar att cirka 13 procent av kommuninvånarna utsätts för bullernivåer över 55 dBA (ekvivalentnivå) vid husfasad.

Enligt praxis i Infrastruktur-propositionen 1996/97:53 är bullernivån 55 dBA (ekvivalentnivå) den nivå i befintlig miljö då åtgärder bör övervägas. 

Teckenförklaring till bullerkartorna hittar du under Trafik och resor i kartans meny.

Bullerstörning

Har du klagomål på trafikbuller ska du vända dig till den som ansvarar för bullerkällan. När det gäller trafikbuller är det väghållaren. För statliga vägar är Trafikverket väghållare och för kommunala vägar är kommunen väghållare.

Vänd dig till Kontakt Linköping om du har frågor om buller.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 19 februari 2021