Trafikbuller

Buller från trafiken är ett hälsoproblem. Många människor bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller som överstiger gällande riktvärden för god ljudmiljö.

Linköpings kommun har kartlagt buller från vägfordon och järnväg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas. Resultatet av bullerkarteringen visar att det finns cirka 129 fastigheter med cirka 700 boenden som har bullernivåer från vägtrafik vid fasad som överskrider 65 dBA ekvivalent ljudnivå.

Trafikbullerkarta

Teckenförklaring till bullerkartorna hittar du under Trafik och resor i kartans meny.

Åtgärdsprogram

Linköpings kommun arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram för trafikbuller. Syftet med åtgärdsprogrammet är att begränsa trafikbullret med kostnadseffektiva åtgärder för att minska bullrets skadliga effekter på människors hälsa. Åtgärdsprogrammet ska gälla år 2018-2022 och antas under våren 2018. Åtgärdsprogrammet kommer till stor del innehålla skyddsåtgärder i befintlig miljö och åtgärder för att begränsa bullret vid källan. Inkluderat är dessutom åtgärder för att bevara och utveckla områden med god ljudmiljö.

Bullerstörning

Har du klagomål på trafikbuller ska du vända dig till den som ansvarar för bullerkällan. När det gäller trafikbuller är det väghållaren. För statliga vägar är Trafikverket väghållare och för kommunala vägar är kommunen väghållare.

Kontakt

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst om du har frågor om buller.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 maj 2018