Landsbygdsutveckling

Linköpings kommun består till stor del av en levande och tätortsnära landsbygd. Geografin innehåller allt från slätt, åkermark och hagar, skogslandskap, kanalsystem, och naturskyddsområden.

I Linköpings omland pågår ett modernt samhällsbygge med utveckling av boende- och rekreationsmöjligheter, gröna näringar som till exempel jord- och skogsbruk, lokal handel och annat kreativt entreprenörskap och företagande. Vidare ges goda möjligheter till utbildning för barn- och unga som växer upp här. Tillsammans med Linköpings tätort bildar landsbygden och kommunens övriga tätorter en värdefull helhet, som utgör Linköpings hela kommun

I kommunen har det länge pågått ett aktivt arbete för landsbygdens utveckling. Mellan 1987 och 2018 fanns det en landsbygdsgrupp, som under 2019 ersätts av arbete med medborgardialoger, nätverk och årliga möten med bygde- och utvecklingsgrupper. Kommunen har även en anställd landsbygdsstrateg.

I det kommunala målprogrammet för 2019, som har fastställts av kommunfullmäktige, slås det också fast att samtliga nämnder och förvaltningar ännu tydligare ska samverka och prioritera arbetet runt landsbygdsutveckling.

Aktuellt inom landsbygdsutveckling

Landsbygdsstrategi

I arbetet med landsbygdsutveckling har handlingen Linköpings kommuns landsbygdsstrategi tagits fram som nulägesanalys av möjligheter och med viktiga strategiska inriktningar för framtiden. Strategin är uppbyggd tematiskt och behandlar framförallt frågor som kommunen har inflytande/bestämmanderätt över.

Byalag och andra aktörer på landsbygden samt politiken, kommunala förvaltningar och kommunala bolag har varit delaktiga i framtagandet av den ursprungliga versionen, som togs fram 2013.

Landsbygdsstrategin har sedan aktualitetsprövats 2018. Det innebär att dokumentet har uppdaterat främst i fråga om fakta, data och med hänsyn till förändringar som har gjorts i andra styrdokument. Exempelvis i ny Översiktsplan för landsbygden och småorterna, ny VA-plan för landsbygden och kommunens Naturvårdsprogram. Det nya dokumentet har godkänts av kommunfullmäktige 2018-06-19.

Översiktsplaner

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna antogs 2014 och har en tydlig inriktning på just utveckling.

Vid sidan av denna finns ett antal fördjupade översiktsplaner för områden som Ljungsbro och Berg, Norra Sturefors, Bestorp och Brokind, Ljungsbro, Berg, Linghem, Vikingstad, Sturefors, Ekängen, Bestorp och Brokind samt Sättuna. Arbete med en översiktsplan för Malmslätt pågår, liksom arbete med att ta fram områdesbestämmelser för fem utpekade områden där ”stadsnära, lantligt boende” kan utvecklas.

VA-planer för landsbygden

Kommunen och Tekniska verken har tagit fram en VA-policy för landsbygden som gäller fram till år 2035 med riktlinjer för vatten- och avloppsplanering. Syftet är att minska utsläppen och skydda sjöar och vattendrag i kommunen för framtida generationer.

Utskott för medborgardialog i omlandet

I kommunen har det länge pågått ett aktivt arbete för landsbygdens utveckling. Den tidigare ”Landsbygdsgruppen” som fanns mellan 1987-2018 kommer under 2019 kommer delvis att ersättas av arbete med medborgardialoger.

Landsbygdsstatistik

2012 togs en rapport med statistik för Linköpings omland och landsbygd fram. I slutet av 2018 uppdaterades den.

Det finns ingen vedertagen definition av begreppet ”landsbygd” på nationell nivå. Istället pratar man om ”flera olika landsbygder” beroende på sammanhang. I Linköping har vi valt att kalla allt utanför Linköpings tätort (centralorten/själva staden med dess stadsdelar) för Linköpings omland. Här bor drygt 44 000 personer (28 procent) av befolkningen i kommunen. I omlandet bor 37 procent av alla barn i skolåldern. Det innebär att andelsmässigt bor fler skolbarn i omlandet än i Linköpings tätort.

Om man räknar bort de sju större tätorterna (utanför Linköpings tätort) med mer än 1 000 invånare (till exempel Ljungsbro och Vikingstad) så bor det drygt 20 000 personer på det vi kallar ”landsbygd”. Räknar man även bort de 12 tätorterna med 200-1000 invånare återstår det 16 000 invånare på det vi kallar ”ren landsbygd”

Av Linköpings yta är ungefär 7 procent bebyggd mark. 36 procent används som jordbruksmark mot 8 procent i Sverige som helhet. 40 procent är skogsmark och 8 procent är ”övrig mark”.

Förutom redovisningar av befolkning och markanvändning innefattar rapporten redovisningar av utbildningsbakgrund och arbetsmarknad, företagande, res-/kommunikationsvanor, kommersiell och kommunal service med mera.

Leader Folkungaland

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader har ett ”Bottom-up” perspektiv och arbetar genom att olika aktörer på landsbygden (privata, ideella och offentliga) samarbetar för att driva på utvecklingen i just deras hembygd.        

Linköping är med i Leader-området Folkungaland sedan dess start 2007. Från Leader Folkungaland kan aktörer på landsbygden som har en utveckling/projektidé ansöka om medel för att kunna förverkliga sin idé. Projektägarna måste alltid bidra med något själva, till exempel ideell tid.

Är du intresserad av att veta mer om Leader eller har du kanske en projektidé som du söker finansiering till, kontakta Leader Folkungaland så hjälper de dig.

 

Kontakt

Vid övergripande frågor som gäller landsbygdsutveckling, kontakta ansvarig tjänsteman.

Skicka e-post till landsbygdsstrateg Lars-Åke Gustafson

E-post: zzzlandsbyggdutv@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 april 2019