Landsbygdsutveckling

Linköpings kommun har en stor och levande landsbygd och goda yttre förutsättningar för både boende, rekreation och företagsamhet. Landsbygdsgeografin skiljer sig mycket åt och innehåller allt från slätt, åkermark och hagar, skogslandskap, kanalsystem, och naturskyddsområden. I princip all landsbygd i kommunen kan räknas som tätortsnära.

Linköpings kommun har länge aktivt arbetat för landsbygdens positiva utveckling. Sedan 1987 finns en landsbygdsgrupp tillsatt och kommunen har även en anställd landsbygdsstrateg.

Aktuellt inom landsbygdsutveckling

Landsbygdsstrategi

Landsbygdsstrategin är en nulägesanalys av kommunen - hur ser det ut på landsbygden och vad är unikt för Linköping? Den anger även strategiska inriktningar för framtiden.

Strategin är uppbyggd tematiskt och behandlar framförallt frågor över vilka kommunen har inflytande/bestämmanderätt.

Byalag och andra aktörer på landsbygden samt politiken, kommunala förvaltningar och kommunala bolag har varit delaktiga i framtagandet av den ursprungliga strategin, som togs fram 2013.

Landsbygdsstrategin har sedan aktualitetsprövats (uppdaterats) under våren 2018. Det innebär att Kommunledningsförvaltningen (på uppdrag av kommunstyrelsen) har gått igenom dokumentet och daterat upp främst fakta, data och förändringar som har gjorts i andra styrdokument. Exempelvis ny Översiktsplan för landsbygden och småorterna, ny VA-plan för landsbygden och kommunens Naturvårdsprogram. Det nya dokumentet har godkänts av kommunfullmäktige 2018-06-19.

Översiktsplan

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna har en tydlig inriktning på landsbygdsutveckling.

Landsbygdsstatistik

Det finns egentligen ingen vedertagen definition av begreppet ”landsbygd” på nationell eller lokal nivå. Allt utanför Linköpings tätort – från andra tätorter till rena landsbygdsområden – kan definieras som Linköpings omland. Här bor drygt 43 000 personer (28 procent) av befolkningen i kommunen. Här återfinns även 39 procent av alla barn i skolåldern.

Om man räknar bort alla större tätorter i kommunen med mer än 1 000 invånare (till exempel Ljungsbro och Vikingstad) så bor det drygt 20 000 personer i vad som skulle kunna kallas rena landsbygdsområden.

Linköping har 36 procent jordbruksmark (förmodligen bland Sveriges finaste) mot 8 procent i Sverige som helhet.

Landsbygdsstatistiken kommer att uppdateras under hösten 2018.

Leader Folkungaland

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som funnits inom EU sedan början av 1990-talet. Leader har ett ”Bottom-up” perspektiv och arbetar genom att olika aktörer på landsbygden (privata, ideella och offentliga) samarbetar för att driva på utvecklingen i just deras hembygd.        

Linköping är med i Leader-området Folkungaland sedan dess start 2007. Från Leader Folkungaland kan aktörer på landsbygden som har en utveckling/projektidé ansöka om medel för att kunna förverkliga sin idé. Projektägarna måste alltid bidra med något själva, till exempel ideell tid.

Är du intresserad av att veta mer om Leader eller har du kanske en projektidé som du söker finansiering till, kontakta Leader Folkungaland så hjälper de dig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 27 november 2018