Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avfall och återvinning - verksamhet

Verksamhetsutövarens ansvar för avfall

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövaren:

 • Känna till vilken mängd och slags avfall som uppkommer i verksamheten.
 • Se till att avfall återanvänds och återvinns.
 • Undersöka möjligheten att minska den avfallsmängd som uppkommer.
 • Anlita en transportör som har tillstånd eller har anmält transporten av verksamhetsavfall till länsstyrelsen.
 • Kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det.
 • Hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada.
 • Lämna verksamhetens hushållsavfall till den kommunala renhållningsentreprenören.

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg där man ständigt ska sträva mot det första steget och undvika deponering.

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

 1. Minimera mängden avfall. Producenter ska motiveras att använda så effektiva produktionsmetoder som möjligt. Genom information ska våra inköpsvanor förändras.
 2. Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är något som idag ofta sköts av ideella verksamheter. De samlar in brukbara objekt som de sedan säjer i secondhandbutiker.
 3. Återvinning. Då råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. Exempelvis kan pappers- och ståltillverkning börja i pappersbruk eller stålverk istället för skogen eller gruvan. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in i bilden som också är ett styrmedel för att producenter själva får ansvara för sitt avfall. Idag är det lagstiftat för åtta avfallsslag bland annat: returpapper, däck, förpackningar och bilar.
 4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el.
 5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

Sverige har antagit avfallstrappan. I miljöbalken (MB kap 15 Avfall och producentansvar) beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag ska hanteras.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall kan delas in i olika grupper beroende av hur det ska hanteras på bästa sätt. En del avfallsslag kan tillhöra flera grupper. Verksamhetsavfallet kan lämnas till de aktörer på avfallsmarknaden som har tillstånd att hantera avfallet.

Vanligtvis grupperas verksamhetsavfall enligt följande:

 • Avfall till återanvändning
 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Brännbart avfall
 • Farligt avfall
 • Organiskt avfall
 • Avfall till deponi

Verksamhetens hushållsavfall

Hushållsavfall uppstår även inom verksamheter och liknar avfallet från privata hushåll. Det kan vara köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor. Hushållsavfall ska enligt renhållningsordningen sorteras ut och hämtas av Tekniska verken.

Transportera avfall

För att få transportera avfall krävs antingen att man har tillstånd till transport av avfall eller att man gjort en anmälan om transport av avfall.

Både ansökan om tillstånd och anmälan om icke tillståndspliktig avfallstransport görs till länsstyrelsen. Den praktiska tillsynen utövas av Miljökontoret.

Senast uppdaterad den 13 november 2019