Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avfall och återvinning - verksamhet

Den som driver en verksamhet har ansvar för avfallet. Både när det gäller att minimera mängden, återanvända samt att förvara rätt och transportera bort på korrekt sätt.

Enligt miljöbalken gäller detta för dig som driver en verksamhet:

 • Du ska känna till vilken mängd och vilken typ av avfall som uppstår i verksamheten.
 • Undersök möjligheten att minska avfallsmängden samt återanvänd och återvinns så långt möjligt det avfall som ändå uppstår.
 • Säkerställ att den transportör som anlitas för bortforsling av ditt avfall har tillstånd för yrkesmässig avfallstransport.
 • Om du  själv under ett och samma år vill forsla bort mindre än 100 kg/100 liter farligt avfall eller 10 ton/50 kubikmeter annat avfall så krävs att du gör en transportanmälan till länsstyrelsen.
 • Om du själv under ett och samma år vill forsla bort mer än 100 kg/100 liter farligt avfall eller mer än 10 ton/50 kubikmeter annat avfall så krävs transporttillstånd som söks hos länsstyrelsen.
 • Hantera avfallet på ett sådant sätt att hälsa eller miljö inte tar skada och kontrollera att avfallet hamnar hos en mottagare som har tillstånd att ta emot det.

Avfallstrappan eller "avfallshierarkin" är ett sätt att beskriva i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s och Sveriges miljömål. Avfallstrappan är uppdelad i fem steg där man ständigt ska sträva mot det första steget och undvika deponering:

 1. Minimera mängden avfall. Producenter ska motiveras att använda så effektiva metoder som möjligt. Genom information ska våra inköpsvanor förändras.

 2. Återanvändning. Allt avfall ska i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är något som idag ofta sköts av ideella verksamheter. De samlar in brukbara objekt som de sedan säljer i secondhandbutiker.

 3. Återvinning. När råvaror kan återvinnas sparas stora resurser. Exempelvis kan pappers- och ståltillverkning börja i pappersbruk eller stålverk istället för i skogen eller gruvan. Här kommer dessutom det så kallade producentansvaret in i bilden som också är ett styrmedel för att producenter själva får ansvara för sitt avfall. Idag är det lagstiftat för åtta avfallsslag: batterier, bilar, däck, elektriska och elektroniska produkter, läkemedel, returpapper och radioaktiva produkter.

 4. Energiutvinning. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk och elproducerande kombikraftverk där det kan användas för att alstra värme och el.

 5. Deponering. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp, alltså det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas.

I miljöbalken (MB kap 15 Avfall och producentansvar) beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag ska hanteras.

Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall kan delas in i olika grupper beroende av hur det ska hanteras på bästa sätt. En del avfallsslag kan tillhöra flera grupper. 

Verksamhetsavfallet kan lämnas till de aktörer på avfallsmarknaden som har tillstånd att hantera det, exempelvis för bortforsling eller behandling.

Vanligtvis grupperas verksamhetsavfall så här:

 • Avfall till återanvändning
 • Avfall med producentansvar
 • Avfall till materialåtervinning
 • Brännbart avfall
 • Farligt avfall
 • Organiskt avfall
 • Avfall till deponi

 

Verksamhetens hushållsavfall

Det som förr kallades “hushållsavfall och därmed jämförligt avfall” heter nu “kommunalt avfall”. Ändringen gjordes för att tydliggöra ansvarsfrågan. Kommunalt avfall uppstår även inom verksamheter och liknar avfallet från privata hushåll. Det kan vara köksavfall från kök, personalmatsalar och pentryn samt städsopor. Kommunalt avfall ska enligt renhållningsordningen sorteras ut och hämtas av Tekniska verken.

Transportera avfall

För att få transportera avfall krävs antingen att man har tillstånd till transport av avfall eller att man gjort en anmälan om transport av avfall.

Både ansökan om tillstånd och anmälan om icke tillståndspliktig avfallstransport görs till Länsstyrelsen. Den praktiska tillsynen utövas lokalt av Miljöavdelningen. Länsstyrelsen har ansvar för tillsyn över gränsöverskridande transporter.

Senast uppdaterad den 8 oktober 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: