Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare och verksamhetsutövare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet. Här redovisar vi de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Linköpings kommun. Bygg- och miljönämndens verksamhet utförs av Bygglovskontoret, Kommunlantmäteriet och Miljökontoret som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglovskontoret handlägger bygg- och rivningsanmälningar vad avser byggsamråd och beslut om kvalitetsansvarig, kontrollplan och slutbevis.

Dessutom utövar man tillsyn och kontroll av bygg- och rivningsarbeten och övervakar att byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att kontrollera ventilationssystem (OVK).

Ett annat ansvarsområde är skyddsrumsbyggandet i kommunen och besiktningar av befintliga skyddsrum. Bygglovskontoret övervakar även att fastighetsägare kontrollera hissar och lämnar råd och upplysningar i byggnadstekniska frågor.

Bygglovskontoret handlägger i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och bygglagsstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar.

Miljökontoret bedriver hälsoskyddstillsyn och i det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Det finns drygt 1000 livsmedelsverksamheter i Linköping. Det är miljökontorets ansvar att kontrollera livsmedelsbutiker, restauranger, förskolor, skolor och andra som hanterar livsmedel. 

Det är miljökontoret som på kontrollerar att miljölagstiftningens följs. Miljökontoret kontrollerar industrier, bensinstationer, jordbruk, trafik och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Miljökontoret utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljökontoret ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarar för frågor gällande detaljplanering, byggande, vissa trafikfrågor, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utförs av Plankontoret och stadsmiljökontoret som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Social- och omsorgsnämnden

Ansvarar för frågor om serveringstillstånd för alkohol samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Social- och omsorgsförvaltningen handlägger ärenden för serveringstillstånd av alkohol enligt alkohollagen. Tillstånden kan gälla servering till allmänheten på restaurang eller servering i ett slutet sällskap. 

Om du säljer folköl och tobak måste du anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen. Du ska också skicka med ett egenkontrollprogram. Om du säljer receptfria läkemedel ska du anmäla det till läkemedelsverket.

 

Kontakt

Behöver ditt företag hjälp med vilka tillstånd och regler som gäller för er verksamhet? Kontakta Företagsservice, företagens kontaktväg till kommunen. Vi samordnar information från hela kommunen och guidar dig.

Företagsservice

Vi hjälper ditt företag med frågor som:

  • Jag är intresserad av att etablera mitt företag i Linköping. Hur ser förutsättningarna ut kring mark och lokaler?
  • Vilka tillstånd behöver jag för min verksamhet?
  • Jag vill omvandla mitt café till restaurang. Behöver jag andra tillstånd då och gäller andra regler i lokalen?

När du kontaktar oss tar vi emot din fråga och återkommer till dig snarast, dock senast inom två arbetsdagar.

Till e-postformulär för Företagsservice

Telefon: 013-20 61 00

Öppettider: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 16 oktober 2019