Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare och verksamhetsutövare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet. Här redovisar vi de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Linköpings kommun. Bygg- och miljönämndens verksamhet utförs av Byggavdelningen och Miljöavdelningen som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygginspektionens arbetsuppgifter är att bedöma om de tekniska egenskapskraven för en byggnad uppfylls. Dessutom utövar man tillsyn och kontroll av bygg- och rivningsarbeten.  

Bygginspektionen övervakar även att fastighetsägare kontrollerar hissar, att byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att kontrollera ventilationssystem (OVK) samt lämnar råd och upplysningar i byggnadstekniska frågor.

Byggavdelningen handlägger i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan och bygglagsstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar.

Miljöavdelningen bedriver hälsoskyddstillsyn och i det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Det finns drygt 1000 livsmedelsverksamheter i Linköping. Det är Miljöavdelningens ansvar att kontrollera livsmedelsbutiker, restauranger, förskolor, skolor och andra som hanterar livsmedel.

 

Det är Miljöavdelningen som på kontrollerar att miljölagstiftningens följs. Miljöavdelningen kontrollerar industrier, bensinstationer, jordbruk, trafik och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Miljöavdelningen utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är Miljöavdelningen ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarar för frågor gällande detaljplanering, byggande, vissa trafikfrågor, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utförs av Stadsplaneringsavdelningen och Stadsmiljöavdelningen som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Social- och omsorgsnämnden

Ansvarar för frågor om serveringstillstånd för alkohol samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Social- och omsorgsförvaltningen handlägger ärenden för serveringstillstånd av alkohol enligt alkohollagen. Tillstånden kan gälla servering till allmänheten på restaurang eller servering i ett slutet sällskap. 

Om du säljer folköl och tobak måste du anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen. Du ska också skicka med ett egenkontrollprogram. Om du säljer receptfria läkemedel ska du anmäla det till läkemedelsverket.

 

Kontakt

Behöver ditt företag hjälp med vilka tillstånd och regler som gäller för er verksamhet? Kontakta Företagsservice, företagens kontaktväg till kommunen. Vi samordnar information från hela kommunen och guidar dig.

Företagsservice

Linköpings kommuns lotsfunktion för företag. Vi hjälper vi dig och ditt företag med era frågor. 

Till e-postformulär för Företagsservice

Telefon: 013-20 61 00

Öppettider: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Öppettider: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Hos oss får du svar på dina frågor senast inom två arbetsdagar.

Senast uppdaterad den 9 september 2021