Tillstånd, regler och tillsyn

Som företagare och verksamhetsutövare finns det en mängd tillstånd och regler som berör din verksamhet. Här redovisar vi de vanligast förekommande områdena där kommunen ansvarar för tillsyn och tillstånd.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för bygginspektion och beslut om bygglov och bostadsanpassningsbidrag samt tillsynen av hälsoskydd, livsmedelshygien och miljöskydd inom Linköpings kommun. Bygg- och miljönämndens verksamhet utförs av Bygglovskontoret, Kommunlantmäteriet och Miljökontoret som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bygglovskonoret handlägger bygg- och rivningsanmälningar vad avser byggsamråd och beslut om kvalitetsansvarig, kontrollplan och slutbevis.

Dessutom utövar man tillsyn och kontroll av bygg- och rivningsarbeten och övervakar att byggnadsägare fullgör sina skyldigheter att kontrollera ventilationssystem (OVK).

Ett annat ansvarsområde är skyddsrumsbyggandet i kommunen och besiktningar av befintliga skyddsrum. Bygglovskonoret övervakar även att fastighetsägare kontrollera hissar och lämnar råd och upplysningar i byggnadstekniska frågor.

Bygglovskonoret handlägger i ärenden om lov och förhandsförfrågningar med tonvikt på lokalisering, utformning och överensstämmelse med översiktsplan, detaljplan, fastighetsplan och bygglagsstiftning. I arbetsuppgifterna ingår även att ge råd och upplysningar.

Miljökontoret bedriver hälsoskyddstillsyn och i det arbetet ingår bland annat tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor, förskolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, tatuering eller piercing.

Det finns drygt 1000 livsmedelsverksamheter i Linköping. Det är miljökontorets ansvar att kontrollera livsmedelsbutiker, restauranger, förskolor, skolor och andra som hanterar livsmedel. 

Det är miljökontoret som på kontrollerar att miljölagstiftningens följs. Miljökontoret kontrollerar industrier, bensinstationer, jordbruk, trafik och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Genom inspektioner kontrollerar man hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Miljökontoret utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljökontoret ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Ansvarar för frågor gällande detaljplanering, byggande, vissa trafikfrågor, drift, underhåll och skötsel samt förvaltning av offentlig mark och naturreservat. Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet utförs av Plankontoret och stadsmiljökontoret som tillhör Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Socialnämnden

Ansvarar för frågor om serveringstillstånd för alkohol samt försäljning av folköl, receptfria läkemedel och tobak.

Socialförvaltningen handlägger ärenden för serveringstillstånd av alkohol enligt alkohollagen. Tillstånden kan gälla servering till allmänheten på restaurang eller servering i ett slutet sällskap. 

Om du säljer folköl och tobak måste du anmäla det till socialförvaltningen. Du ska också skicka med ett egenkontrollprogram. Om du säljer receptfria läkemedel ska du anmäla det till läkemedelsverket.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 oktober 2017