Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Livsmedelsverksamhet

Om du ska starta eller ta över ett café, en restaurang, en butik eller annan verksamhet som hanterar livsmedel måste du först registrera verksamheten hos Miljöavdelningen.

Livsmedelshantering utanför det privata hushållet samlas under begreppet livsmedelsverksamhet. Det finns regler för hur livsmedelsverksamhet ska bedrivas och kontrolleras och de är i stort sett gemensamma för hela EU. Livsmedelsverket är den centrala myndigheten som beslutar hur livsmedelskontrollen i Sverige ska gå till.

För dig som funderar på att starta eget finns många olika aktörer som kan hjälpa dig vidare. Ni kan börja med att gå in på webbsidan verksamt.se. 

På Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om livsmedelskontroll och reglerna för livsmedelshantering.

Avgift för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen är avgiftsbaserad vilket innebär att du som har en livsmedelsverksamhet får betala för Miljöavdelningens kontroll.

Under 2021 är betaltiden för fakturor som gäller tim- och årsavgifter för offentlig livsmedelskontroll förlängd. Sista betaldag är 31 december 2021.

Beräkna årsavgift för livsmedelskontroll

Via vår e-tjänst kan du beräkna den ungefärliga årsavgiften för olika typer av livsmedelsverksamheter.

Anmälan om registrering

Du ska skicka in anmälan om registrering senast två veckor innan du ska starta eller ta över verksamheten. När du fått beslut om registrering kan du starta. Om du inte fått beslutet inom två veckor får verksamheten startas upp.

Om du vill avsluta din verksamhet ska du meddela det till Miljöavdelningen. Även om du överlåter verksamheten till en ny ägare ska du anmäla det. Den nya ägaren måste anmäla om en ny registrering minst två veckor innan övertagandet.

Vem ansvarar för anmälan om registrering?

Företag, privatpersoner, föreningar med flera som hanterar och säljer livsmedel kallas generellt livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagaren ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls och är skyldig att se till att anläggningen registreras. Registreringen är kopplad till livsmedelsföretagaren. Vid ett ägarbyte upphör registreringen att gälla och en ny anmälan måste göras. Detta gäller även om bolaget får ett nytt organisationsnummer. Blankett för anmälan om registrering finns i högerspalten.

Vad innebär registreringen?

Registreringen innebär att anläggningen skrivs in i Miljöavdelningens register över livsmedelsanläggningar. Det innebär inte att Miljöavdelningen har godkänt eller gjort någon bedömning av verksamheten. När verksamheten påbörjats gör  Miljöavdelningen besök på plats. Då kontrollerar vi att livsmedelslagstiftningens krav på till exempel lokal och egenkontroll är uppfyllda. Om inte kraven är uppfyllda måste verksamheten åtgärda avvikelserna. Om bristerna är så allvarliga att matsäkerheten äventyras, kan hela eller delar av verksamheten förbjudas.

Godkännande krävs för ett fåtal

Ett fåtal livsmedelsföretag behöver godkännas innan verksamheten påbörjas eller byter ägare. Det gäller företag som hanterar råa animaliska produkter, till exempel rått kött, rå fisk, opastöriserad mjölk och dessutom säljer produkterna för vidare försäljning i detaljhandeln. Dessa företag måste ansöka om godkännande och få sin anläggning godkänd innan verksamheten påbörjas.

Avgift vid anmälan/ansökan

Miljöavdelningen tar ut timavgift för handläggning av anmälan och ansökan. Handläggningstiden förkortas och avgiften minskar, om du lämnar in kompletta handlingar.

Undantag

Det finns vissa undantag från krav på ansökan respektive anmälan. Ett sådant undantag är om verksamheten sker i liten omfattning vid enstaka tillfälle. Kontakta gärna miljökontoret för mer information. Du når Miljöavdelningen via via Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Har du ett företag som hanterar groddar eller fröer för groddning till livsmedel? Du vet väl om att du ska registrera verksamheten?

Det beror på att fröer kan vara kontaminerade med bakterier och när fröerna groddar kan bakterierna föröka sig vilket i sin tur kan orsaka sjukdomsutbrott bland konsumenter. Är företagen registrerade är det enklare att spåra eventuell kontamination och därmed minska risken för smittspridning.

Vilka ska registrera sig?

Företag som på något sätt hanterar groddar eller fröer till groddning för livsmedel:

  • fysiska butiker
  • importföretag
  • primärproducenter
  • E-handel

Registring görs via Linköpings kommuns hemsida: linkoping.se/livsmedelsverksamhet

Det är en ny EU-förordning som ställer krav på att företagare som säljer fröer för groddning ska registrera sin anläggning som livsmedelsföretag. För registrering av livsmedelsanläggningar måste bland annat följande anges:

  • omfattning
  • risker med verksamheten
  • grad av organisation (oavsett grad, eftersom riskerna bedöms vara stora)

Varför så viktigt med registrering?

Registreringen är till för att kontrollmyndigheterna ska känna till vad det är för typ av företag eller verksamhet, och var den är lokaliserad. När myndigheten har kännedom om verksamhetens omfattning kan offentlig kontroll utföras.

Kontroll

Livsmedelskontroller utförs på både företag som hanterar fröer för groddning samt på groddanläggningar. Vid kontroller för fröer kontrolleras spårbarhet och import med syftet att säkerställa hälsointyg för företaget samt spårbarheten för exempelvis importerade fröer. Kontrollerna utförs av kommunen eller länsstyrelsen.

Den nya EU-förordningen

Från och med den 14 december 2019 tillämpas en ny kontrollförordning, (EU) 2017/625 om offentlig kontroll gällande livsmedel. Förordningen ersatte bland annat förordning (EG) 882/2004 och i jämförelse med den tidigare förordningen har den nya ett bredare tillämpningsområde. Utöver det förekommer det nya bestämmelser kring import av groddar och försäljning av fröer avsedda för groddning.

Vill du veta mer?

På Livsmedelsverkets hemsida om groddar finns ytterligare lagstiftning som reglerar groddar och frön för groddning, https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/502/groddar
Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

 

Senast uppdaterad den 21 september 2021