Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Miljöskydd för verksamheter

Här kan du som är företagare eller verksamhetsutövare hitta information om de vanligaste frågorna rörande rådgivning, tillsyn och regler kopplat till miljöskydd.

Miljöskydd företag

Miljöskyddsarbetet bedrivs genom tillsyn på företag och annan verksamhet som kan vara miljöstörande. Exempel på verksamheter som omfattas av miljötillsynen är industrier, bensinstationer, jordbruk, deponier, trafik med mera. Genom inspektioner kontrollerar miljökontoret hur miljöfarliga verksamheter sköts och hur kemikalier och farligt avfall hanteras. Med miljöfarlig verksamhet avses all verksamhet med risk för negativ hälso- och miljöpåverkan. Syftet med tillsynsarbetet är att minska utsläppen av föroreningar till mark, vatten och luft.

Miljökontoret utreder klagomål som gäller miljöfarlig verksamhet och hantering av kemiska produkter. Vid akuta utsläpp och sanering av föroreningar i mark och vatten är miljökontoret ofta på plats och stöttar räddningstjänsten i saneringsarbetet.

Miljötillsynen regleras i miljöbalken och arbetet omfattar bl.a. handläggning, tillstånds- och anmälningsärenden, tillsynsbesök, handläggning av remisser och klagomålsärenden, behandling av årliga miljörapporter.

För tillsynen betalar företag en fast årlig avgift, eller i vissa fall en avgift per timme.

I miljöbalken regleras vilka företag som är tillstånds- respektive anmälningspliktiga. Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter ska vid nyetablering och förändring av verksamheten söka tillstånd hos länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter ska vid nyetablering och förändringar anmäla detta till Bygg- och miljönämnden.

Påföljder

Miljösanktionsavgift

Miljösanktionsavgift är en straffavgift som ska betalas för vissa förseelser. Pengarna går till staten. Exempel på förseelser för vilka miljösanktionsavgift ska betalas är:

  • att inte följa vissa föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken, till exempel föreskrift om att lämna miljörapport
  • att inte upprätta transportdokument vid transport av farligt avfall

Böter eller fängelse

Man kan dömas till böter eller fängelse för vissa överträdelser av miljöbalken, till exempel för miljöbrott, otillåten verksamhet och nedskräpning.

Råd och information

Miljökontoret ger råd och information till företag och verksamhetsutövare i olika ärenden såsom inkommen anmälan, klagomål, uppgifter som framkommit vid inspektion, brister som framkommit vid periodisk besiktning med mera för att skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål nås.

 

Vid frågor kan du nå Miljökontoret via Kontakt Linköping. 

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 14 november 2019