Hoppa till huvudinnehåll

Fordonstvätt

Här finns information till dig som driver en fordonstvätt, fordonsverkstad eller tankstation.

Utsläpp till vatten 

Avloppsanslutning

 • Avloppsvatten från fordonstvätt bör alltid anslutas till kommunalt spillvattennät. Vid utsläpp till dagvatten eller direkt till vattendrag kan krav på särskilda försiktighetsmått ges, till exempel längre gående rening och efterpoleringssteg. Vissa av VA-huvudmännen i Östergötland har egna riktlinjer med begränsningsvärden för mottagande av avloppsvatten till spillvattennätet. Du bör jämföra dina utsläppshalter med begränsningsvärden i sådana riktlinjer.
 • Vid fordonstvättar där även verkstadsdel finns, bör verkstadsdelen vara avloppslös eller ha separat oljeavskiljare skild från fordonstvätten.
 • Oljeavskiljare från drivmedelsanläggningar ska vara kopplade till dagvattennätet. 

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska i första hand uppfylla Svensk standard SS-EN 858. Vid nyinstallation ska SS-EN 858 klass 1 uppfyllas. Oljeavskiljaren ska vara försedd med larm, optiskt och akustiskt. Om motortvätt sker vid fordonstvätten så ska oljeavskiljaren kompletteras med emulsionsspaltningssystem eller ytterligare rening i enlighet med SS-EN 858. I annat fall får motortvätt inte förekomma vid fordonstvätten. 

Läs mer på webbsidan om Oljeavskiljare.

Ytterligare rening

För att klara kraven för utsläpp av metaller hos fordonstvättar krävs ofta ytterligare reningssteg efter oljeavskiljaren, till exempel filtrering, biologisk rening eller kemisk fällning. Tvättanläggningen ska vara konstruerad så att tvätt inte kan ske när reningsanläggningen är ur funktion.

Utsläppskrav för fordonstvättar

Följande riktvärden för högsta mängd förorening per fordon gäller för fordonstvättar som inte är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen: 

Analysparameter  Personbil  Lastbil, buss eller annat vägfordon

Bly, krom & nickel (samlingsparameter) 

10 mg/fordon 

30 mg/fordonsenhet

Kadmium 

0,25 mg/fordon 

0,75 mg/fordonsenhet

Zink 

50 mg/fordon 

150 mg/fordonsenhet

Oljeindex 

5 g/fordon 

15 g/fordonsenhet

pH* 

6,5 – 11 

6,5 – 11

*inom intervallet 

Följande riktvärden gäller för fordonstvättar som är anmälningspliktiga enligt miljöprövningsförordningen: 

Analysparameter  Personbil  Lastbil, buss eller annat vägfordon

Bly, krom & nickel (samlingsparameter) 

5 mg/fordon 

15 mg/fordonsenhet

Kadmium 

0,1 mg/fordon 

0,3 mg/fordonsenhet

Zink 

50 mg/fordon 

150 mg/fordonsenhet

Oljeindex 

2,5 g/fordon 

7,5 g/fordonsenhet

pH* 

6,5 – 11 

6,5 – 11

*inom intervallet

Om ett riktvärde överskrids ska åtgärder vidtas så att riktvärdet inte överskrids igen. 

Vattenförbrukning 

Vattenförbrukningen i fordonstvätten ska mätas på lämpligt sätt för att utsläppen till avlopp ska kunna bedömas och beräknas. Automattvättar bör även ha räkneverk för antal tvättar. Det finns inget krav på recirkulation av vatten men verksamheten bör arbeta för att minska  vattenförbrukningen så mycket som möjligt, till exempel genom att använda högtryckstvätt. Vattenförbrukningen bör understiga 100 liter per personbil och 300 liter per tyngre fordon. 

Provtagning  

Provtagning på utgående vatten ska ske så ofta som behövs för att bedöma oljeavskiljarens och reningsanläggningens effekt. Normalt krävs provtagning 1-3 gånger per år vid större fordonstvättar. Provtagningen ska ske under perioden 1 november-30 april och utföras när minst 10 procent av det årliga antalet bilar har tvättats efter att slam- och oljeavskiljare senast blivit tömda. En separat provtagningspunkt ska finnas som möjliggör anslutning av automatisk provtagare. Vid nyanläggning, om- eller tillbyggnad och vid installation av oljeavskiljare bör provtagningsbrunn alltid installeras. Den person som tar proverna ska vara oberoende och utbildad i provtagning motsvarande kraven i Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1990:11. Proverna ska analyseras av ett ackrediterat laboratorium.

Provtagningen bör vara automatisk och flödesproportionell och ske under vinterhalvåret då belastningen är som störst. Anmälningspliktiga fordonstvättar bör ta veckosamlingsprov och övriga fordonstvättar bör ta ett samlingsprov under minst sex timmar. Med veckosamlingsprov menas provtagning under sju dygn i följd. Provtagning av oljeindex och pH ska tas som dygnsprov. Dygnsprov bör tas under det första eller sista dygnet, och samlingsprovet för övriga parametrar tas över resterande sex dygn. För sex timmars samlingsprov bör det vara representativt för fordonstvätten, det vill säga antalet fordon som tvättas under provtagningen bör motsvara den belastning som fordonstvätten normalt har. I undantagsfall kan tidsstyrd provtagning (minst sex prov/timme) godkännas istället för flödesstyrd.

På små fordonstvättar inriktas tillsynen på rengöringsmedel samt rutiner för skötsel, tömning och besiktning av oljeavskiljaren. Provtagning kan krävas för att kontrollera att skötseln fungerar.

Parametrar 

Tvättvatten från fordonstvättar ska analyseras efter följande parametrar:

 • bly
 • kadmium
 • koppar
 • krom
 • nickel
 • zink
 • pH
 • BOD7
 • CODCr
 • oljeindex

Vid utsläpp till kommunalt spillvattennät ska de jämföras med begränsningsvärden från VA-huvudmännens riktlinjer. Vägledningen ger inga riktvärden för kvoten BOD7/CODCr då kvoten varierar för typ av reningsanläggning. Vid utsläpp till dagvatten ska även totalfosfor analyseras. 

Åtgärder vid överskridande 

Vid överskridande av riktvärden ska verksamheten lämna in en redogörelse till Miljöavdelningens miljöskyddsenhet om vilka åtgärder som kommer att genomföras och när de ska vara klara. När åtgärderna har genomförts ska provtagningen upprepas. 

Beräkning av utsläpp 

För att få fram vilken mängd föroreningar som släpps ut för varje tvättad fordonsenhet multipliceras vattenförbrukningen (liter) per fordonsenhet med analysresultatet från provtagningen (mg/liter).

Meddrag: Utsläpp av respektive parameter beräknas genom vattenförbrukningen per fordonsenhet, minus uppskattad vattenförlust i systemet, så kallat meddrag. Meddraget är det vatten som försvinner via avdunstning eller följer med fordonet ut ur tvätthallen. Vanligen använda meddrag vid beräkningar är 15 liter för personbilar och 100 liter för större fordon men det kan variera beroende på fordonstyp. 

Fordonsenhet: Vid beräkning av utsläpp från tunga fordon avses ett 12 meter långt fordon. Vid andra storlekar behöver man räkna om. Ett förslag på omräkning finns i Miljömärkning Sveriges kriteriedokument för fordonstvättar. En fordonsenhet är ett fordon, lastbil  eller buss på 12 meters längd. 0,5 fordonsenheter är en van eller till exempel en färdtjänstbuss på cirka 6 meter. 1,5 fordonsenheter är till exempel ledbuss eller semitrailer på cirka 18 meter. Två fordonsenheter är en bil plus släp på cirka 24 meter. Dokumentet finns på webbplatsen för svanenmärkning.

Däcktvätt

Vid däcktvätt ska först och främst däcktvättmaskin som recirkulerar tvättvattnet användas. Tvättvatten från däcktvättmaskin ska hanteras som farligt avfall om inte provtagning visar att det är annat avfall eller att föroreningshalterna inte innebär en risk för miljön vid utsläpp till avlopp. 

Lämpliga tvättkemikalier

Endast miljömärkta medel eller medel som listas i Kemikaliesvepet bör användas. Produktvalsprincipen gäller samtliga verksamheter. Vissa av dagens avfettnings- och tvättmedel i fordonstvättar bildar oljeemulsioner, det vill säga mikrodroppar av olja, vilket gör att oljan inte avskiljs ordentligt i oljeavskiljaren. Självspaltande eller självseparerande avfettningsmedel som endast bildar temporära stabila emulsioner med lätta vätskor och där emulsion bryts ner innan oljeavskiljning, ska därför användas för fordonstvättar som saknar ytterligare rening. För kemikalier till reningsanläggning gäller det att främst följa tillverkarens anvisningar.

Anmälningsplikt 

Anmälningsplikt gäller för anläggning för tvättning av:

 • Fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
 • Fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår.
 • Fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår.
 • Fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

Anmälningsplikt gäller också för anläggning där det per kalenderår hanteras:

 • Mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.

Anläggningar enligt ovan är anmälningspliktiga enligt 23 kap Miljöprövningsförordningen (2013:251). En skriftlig anmälan måste enligt Miljöbalken göras till kommunens miljönämnd minst sex veckor innan verksamheten startar. Ändringar, till exempel om- och tillbyggnad av en anmälningspliktig fordonstvätt som är av betydelse ur miljösynpunkt, ska också anmälas inom samma tidsfrist.  

Om- och tillbyggnad

Med ombyggnad räknas genomgripande förändring eller utbyte av tvätt- eller reningsutrustning, men inte normalt underhåll eller service. 

Med tillbyggnad räknas utökning av tvätthallsstorlek, tillägg av fler tvättplatser eller liknande. Tillbyggnad på till exempel en bensinstation av annat än tvätten omfattas inte. 

Definitioner och förklaringar 

Fordon 

Som fordon räknas motordrivet fordon enligt definitionen i Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Även andra fordon omfattas, till exempel motocrosscyklar och truckar. 

Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar, bussar, servicebilar etcetera som används i företag eller av offentliga verksamheter. Arbetsmaskiner och liknande räknas också hit. Denna grupp är långt ifrån en homogen grupp, så bedömningen kan bli något annorlunda från fall till fall. Grundtanken är dock lika krav för alla. 

Privatfordon: Personbilar och mindre lastfordon som ägs eller disponeras för privat bruk.

Senast uppdaterad den 22 augusti 2023