Hoppa till huvudinnehåll

Oljeavskiljare

Tänk på att oljeavskiljare behövs för att inte skapa problem i ledningar och reningsverk.

Spill- och dagvatten från verksamheter som verkstäder, bensinstationer, industrier och liknande innehåller ofta oljerester som ger problem och störningar i ledningsnät och reningsverk. Reningsverken kan få försämrad rening eftersom olja påverkar den biologiska  processen. Det finns även hälsorisker för de som jobbar i reningsverk eller med ledningsnät. Utsläpp i sjöar och vattendrag kan skada fiskar och andra vattenlevande organismer. För att minska de här problemen behöver du som verksamhetsutövare låta spillvattnet gå igenom en oljeavskiljare.  

Ansvar

Det är ganska vanligt att verksamheter hyr sin lokal och att oljeavskiljare ingår i hyran samt att fastighetsägaren sköter och tömmer den. Det är dock verksamhetens ansvar ha koll på att vattnet renas på ett tillräckligt sätt. Kontakta din hyresvärd om du är osäker.  

Standard för oljeavskiljare, SS-EN 858  

För oljeavskiljare finns en europeisk standard från 2003 som också är antagen som svensk standard, SS-EN 858. Avskiljare som är tillverkade enligt standarden, kan vara av klass I eller klass II.  

En klass II avskiljare är utformad så att oljehalten i utgående vatten max får vara 100 mg olja/liter och används vid rening där utsläppen normalt är små. Avskiljare i klass I är utrustade med en så kallad koalesator och ska klara en avskiljningsgrad på 5 mg olja/liter i utgående vatten. Klass I-avskiljare ska användas vid fordonstvättar och  andra verksamheter med högre reningskrav eller där det bildas mycket små oljedroppar, så kallade emulsioner.

Visar en principskiss av en gravimetrisk Klass II-oljeavskiljare  

Principskiss av en gravimetrisk Klass II-oljeavskiljare  

Dimensionering

Oljeavskiljaren ska vara tillräckligt dimensionerad för er aktuella verksamhet. En grundregel är att avskiljaren ska vara dimensionerad för det maximala flöde som kan komma att belasta den. I SS-EN 858 beskrivs hur man räknar på dimensionering i varje enskilt fall. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att visa hur du uppfyller dimensioneringskraven. 

Egenkontroll

Alla som har en oljeavskiljare är skyldiga att själva undersöka och kontrollera sin oljeavskiljare för att säkerställa att den fungerar bra. I egenkontrollen bör det ingå att minst var sjätte månad mäta nivån på olja och slam i oljeavskiljaren. Larm och annan utrustning bör regelbundet kontrolleras och provtagningsbrunnen ska rengöras. Du kan mäta tjockleken på slam- och oljeskikt antingen med hjälp av ett kontrollrör eller med en sticka som bestryks med en speciell vattenpasta. Har oljeavskiljaren koalecensfilter bör detta kontrolleras regelbundet och rengöras eller bytas vid behov.  

Det brukar ofta finnas ett produktblad för oljeavskiljaren där det anges hur den ska skötas. Dokumentation av rengöring och underhåll ska ingå i egenkontrollen och visas för tillsynsmyndigheten på begäran. Dokumentationen ska också innehålla anteckningar om särskilda händelser, till exempel reparationer eller olyckor.  

Tömning

Oljeavskiljaren ska tömmas regelbundet, generellt rekommenderas minst en gång per år och extra vid behov. Oljeavskiljaren kan tömmas mer sällan om olje- och slamskiktets tjocklek kontrolleras regelbundet och kontrollen journalförs samt att kontrollen visar att olje- och slamskiktets tjocklek ligger under nivåer för tömning. Äldre avskiljare har generellt sett en lagringskapacitet på fem cm olja och 15-20 cm slam. Enligt SS-EN 858 rekommenderas tömning när 50 procent av slamvolymen eller 80 procent av avskiljarens förvaringskapacitet för olja är nådd.  

Genom att regelbundet mäta slam- och oljelagrets tjocklek i avskiljaren, är det lättare att avgöra när tömning av avskiljaren är nödvändig. Mätningsintervallet kan justeras efter erfarenhet av hur snabbt det fylls på med slam och olja. För att säkerställa en god reningsfunktion direkt efter tömning ska  oljeavskiljaren återfyllas med rent vatten.

Provtagning

Om verksamheten kontinuerligt släpper ut ”processavloppsvatten” eller bedriver någon form av tvätt, ska du visa att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad och att du har en god egenkontroll. Prov tas på utgående vatten och resultat av provtagning är vägledande för eventuella åtgärdsbehov. Den person som utför provtagningen ska vara ackrediterad eller ha motsvarande kunskaper. Om oljeindex överskrider riktvärdena, kan krav ställas på installation av Klass I avskiljare, alternativt förbud mot tvätt eller andra utsläpp till ledningsnätet.  

Femårsbesiktning

En större besiktning av oljeavskiljare ska göras minst vart femte år. I en så kallad ”femårsbesiktning” kontrolleras följande:  

  • Systemets täthet.

  • Hållfasthetsmässigt skick.

  • Om inre beläggningar finns.

  • Skick på inbyggda delar.

  • Skick på elektriska enheter och komponenter.

  • Kontroll av inställning för automatisk avstängningsenhet.

Besiktningen ska utföras av ett ackrediterat företag eller av företag med motsvarande kunskap.  

Typiskt läckage på äldre avskiljare - gummipackningen har sedan länge vittrat sönder med in- och utläckage som följd. 

Kemikalier  

En del kemiska produkter kan sätta oljeavskiljaren ur spel. Säkerställ därför att inga kemikalier oavsiktligt riskerar att släppas ut till oljeavskiljaren. Detta kan göras genom att täta golvavlopp där kemikalier förvaras eller genom att förvara kemiska produkter invallat. Vissa av dagens avfettnings- och tvättmedel bildar oljeemulsioner, det vill säga mikrodroppar av olja, vilket gör att oljan inte avskiljs. Självspaltande eller självseparerande avfettningsmedel ska därför användas. På vissa säkerhetsdatablad står det ”bildar inga stabila mikroemulsioner” för  den aktuella kemikalien, vilket innebär att den är självspaltande, efterfråga detta från din leverantör.

Senast uppdaterad den 20 december 2023