Linköpingsinitiativet

Linköpings kommun har som mål att bli koldioxidneutralt år 2025. Linköpingsinitiativet är ett nätverk där energiförbrukande företag och offentliga organisationer jobbar tillsammans för att bidra till målet.

Näringslivet står för en stor del av koldioxidutsläppen till atmosfären – men också för många av miljöproblemens lösningar. Därför spelar de kommunala bolagen och det övriga näringslivets klimatarbete en viktig roll.

Ett sätt att bli mer klimatsmart är att lära av varandra. Det sker inom Linköpingsinitiativet som startade 2018. Förutom Linköpings kommun, Region Östergötland och kommunens största bolag består nätverket av energiintensiva företag verksamma i Linköping.

Lärande och kunskapsutbyte

Linköpingsinitiativet ska vara en plattform för lärande och kunskapsutbyte. Parterna ska tillsammans delta och utveckla det lokala och globala klimatarbetet. Det ska bidra till att öka omställningstakten till en långsiktigt hållbar utveckling.

Trovärdig röst

Linköpingsinitiativet ska också vara en aktiv och trovärdig röst i det regionala och nationella miljöarbetet. Det ska ske utifrån följande principer: Samverkan, lärande, kommunikation och förändring. Linköpingsinitiativets deltagare har gett sitt löfte: De ska minska sina utsläpp av koldioxid för att nå klimatmålet. Samtliga aktörer ska ta fram tydliga och tidsatta energi- och klimatmål och att genomföra aktiviteter för att nå de målen. Målen ska följas upp en gång om året.

Årssummering 2020

Under 2020 har medlemmarna i Linköpingsinitiativet åstadkommit det här, och mycket mycket mer:

 • Arla Foods har infört CO2e-utsläpp* som en del av beslutsunderlaget när det gäller investeringar.
 • Castellum har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och har sänkt sin energiförbrukning med nästan en tredjedel på tio år.
 • Cloetta har fortsatt haft en hög ambition att minska spill i tillverkningsprocesser för lägre energiförbrukning och miljöbelastning. 
 • Ericsson har beslutat att byta till förnybart bränsle i sin reservanläggning, genomfört en hållbarhetsmässa med cykeltema och utnämnts till "Cykelförträfflig arbetsplats".
 • Hjulsbro Steel har genomfört flera åtgärder som gör att driften av verksamheten nu genomförs med endast förnybar energi. 
 • HKScan jobbar mot sitt mål att nå nettonollutsläpp till 2025 genom att bland annat investera i separata varmvattensystem och därmed minska energiförbrukningen. 
 • Lejonfastigheter har beslutat att ta steget från återbruksförråd till ett större återbrukscentrum för att återanvända eget material. 
 • Linköpings kommun har fastställt klimatkrav på fordon och maskiner som används vid entreprenadupphandling där alla bränslen ska vara fossilfria senast 2025.
 • Lundbergs Fastigheter har installerat solceller på sina nya fastigheter i Södra Ekkällan och Stångebro Strand.
 • Region Östergötland har satt fokus på förbrukningsartiklar, som står för en tredjedel av organisationens klimatpåverkan, och kartlägger materialflöden och hållbarare alternativ.
 • Riksbyggen har genomfört 60 (42) analyser av ekosystemtjänster vid markförvärv för att säkra att verksamheten inte bidrar till en minskning av ekosystemtjänster vid exploatering. 
 • Saab har skapat en klimatfond där medel avsätts från varje flygresa.Pengarna går till en fond för företagsinterna innovationer som bidrar till minskad klimatpåverkan. 
 • Sankt Kors har startat sitt första trähusprojekt i Ebbepark.
 • Stångåstaden har för första gången tillämpat en upphandlingsmodell där anbudsgivaren redovisar klimatpåverkan i produktionsfasen för att därigenom möjliggöra en minskning av projektets klimatpåverkan.
 • Tekniska verkens första vindkraftspark är i drift och producerar el som räcker till cirka 35 000 villors hushållsel.
 • Victoria Park har kopplat in temperaturgivare i alla lägenheter för att kunna optimera värmekurvor på ett effektivt sätt.
 • Willhem har utökat sin solcellspark i Skäggetorp centrum.

Här kan du ta del av årssummeringen i sin helhet: Linkopingsinitiativet-2020.pdf
De utmaningar företagen jobbar med hittar du här: Utmaningar_2020.pdf

Medlemmarna i Linköpingsinitivet:

Arla Foods Amba är ett bondeägt kooperativ. På Arla Foods Linköpings mejeri tillverkas mjölkprodukter, varav vissa är ekologiska och en del laktosfria.
Arla vill värna om miljön, bidra positivt till samhället och arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. Därför har Arla tagit fram en strategi för miljö och klimat och förbinder sig att aktivt arbeta med att minska utsläppen av växthusgaser bland annat genom att arbeta med att byta från fossila till förnyelsebara energikällor. De svenska transporterna till och från mejeriet sker med lastbilar med fossilfria drivmedel.

Castellum tror på idén om ansvarsfullt företagande, att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är det en självklarhet att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället. Castellums hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten. Bolaget har flest miljöcertifierade fastigheter i Sverige och har sänkt energiförbrukningen med nästan en tredjedel på tio år. Men de strävar ständigt efter att bli ännu bättre.

Cloetta tillverkar bland annat choklad och sockerkonfektyr och har en av sina produktionsanläggningar i Ljungsbro utanför Linköping. Företaget har genomfört en hel del miljö- och klimatförbättrande åtgärder och fler står på tur. Cloetta väljer numera förnyelsebar el, har minskat sin energiförbrukning och koldioxidutsläpp per producerad volym, bytt ut oljepanna mot elpanna, satsat på mer effektiva transporter med mera.

Ericsson är en världsledande leverantör av teknologi och tjänster inom mobil kommunikation.I Linköping utvecklar vi system för mobilnätverk inom standarderna 4G (LTE) och 5G. Vi ansvarar också för en av Ericssons två globala ICT-center, där vi tillhandahåller utvecklings- och verifieringsmiljöer för våra ingenjörer runtom i världen.

Hjulsbro Steel är tillverkare av spännlinor. Företaget har som målsättning att ha ett transparent miljöarbete. Bland annat använder företaget fjärrvärme och 100 procent förnyelsebar elektricitet från vattenkraft för att driva sina processer.

HK Scan är ett nordiskt kött- och charkföretag med kunder inom dagligvaruhandel, restaurang, storhushåll, industri och export. HK Scan Sverige har verksamhet i Linköping, Kristianstad, Halmstad, Skara och Stockholm. Livsmedelsföretaget håller på att införa mer energieffektiva produktionsanläggningar, att fasa ut fossila bränslen och har gått över till Grön el. Linköpingsanläggningen bytt oljebaserad ånga mot förnyelsebar.

Lejonfastigheter ansvarar för fastigheter och miljöer inom offentlig verksamhet i Linköping. Bolaget har satt som mål att minska sin energianvändning av el, värme och fjärrkyla med 20 procent fram till år 2025. Det sker genom att energioptimera driften i alla fastigheter. Utöver det arbetar bolaget extra mycket med de 40 stora fastigheter som står för 60 procent av Lejonfastigheters totala energianvändning.

Linköpings kommun är en politiskt styrd organisation. Det betyder att politikerna fattar beslut om det som rör kommunen och tjänstemännen förverkligar dem. 
Linköpings kommun har en övergripande roll i klimatarbetet. Kommunen ansvarar för de strategiska riktlinjerna, både inom den egna organisationen och kommunens bolag. Kommunen tar fram en energi- och klimatplan som följs upp varje år.
Kommunen ger stöd åt dem som bor och verkar i Linköping, bland annat genom att bygga ut för gång- och cykeltrafik och genom att erbjuda energirådgivning. Kunskapsutbyte pågår med andra kommuner för att sprida goda exempel och att lära av varandra.

Lundbergs har bostäder, kontor och butiker i citynära lägen. Fastighetsbolaget har ett långsiktigt mål om att minska energiförbrukningen och satsa på förnybar el. Företaget satsar även på avfallssortering.

Region Östergötland ansvarar för Östergötlands hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och leder det regionala utvecklingsarbetet. Klimatfrågan är prioriterad och utgår ifrån att Region Östergötland ska vara klimatneutral 2020. 
För Region Östergötland innebär klimatneutral fossilfria transporter och resor och att kartlägga klimatpåverkan och ställa om till klimatneutrala arbetssätt och material. Genom upphandling främjar Region Östergötland biobaserade material och cirkulär ekonomi. Utöver det ska Region Östergötland sträva efter en så resurseffektiv produkt- och energianvändning som möjligt och med hjälp av digitalisering minska behov av resor och transporter.

Riksbyggen förvaltar bostadsrätter, hyresrätter, företagsfastigheter och fastigheter för offentliga verksamheter. Företaget har som ambition att allt det de gör ska vara klimatneutralt och hållbart för hela livet, där ordet hållbarhet omfattar både miljö, sociala och ekonomiska aspekter.

Saab är ett globalt högteknologiskt industriföretag med verksamhet i ett stort antal länder. Saab tillhandahåller världsledande produkter och servicelösningar inom försvar (luft, land och hav), civil säkerhet och kommersiellt flyg. I Linköping bedriver Saab verksamhet i Tannefors samt Malmslätt med bland annat tillverkning, utveckling och underhåll av flygplan. Bolaget energieffektiviserar både för att minska utsläpp av växthusgaser och kostnader. Det handlar om allt från att gå över till mer hållbara energikällor till att optimera resurser och lokaler.

Sankt Kors tillhandahåller lokaler och parkering i Linköping. Bolaget arbetar med miljö- och klimatpåverkan på olika sätt, bland annat genom att arbeta aktivt med energieffektivisering av sina fastigheter. Sankt Kors ser också till att det ska vara nära till återvinning, lätt att anpassa inomhusklimat och finnas bra förutsättningar att cykla till jobbet. 
Mobilitetsperspektivet ska vara bredare än bara bilen. Det ska vara lätt att kombinera olika färdmedel om det inte går att välja bort bilen helt. Sankt Kors och Dukaten samarbetar med andra aktörer om bilpool och laddställen.

Linköpings bostadsbolag Stångåstaden strävar efter att förvalta och utveckla fastigheter och stadsdelar på ett aktivt och hållbart sätt. Ett av Stångåstadens miljömål är att minska energianvändningen med 25 procent till år 2025 jämfört med år 2011. Detta görs bland annat genom energieffektivisering och optimering av samtliga fastigheter samt genom att bygga energieffektivt. Dessutom görs satsningar på förnyelsebar energi.

Tekniska verken erbjuder olika tjänster, såsom elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallshantering, bredband, biogas, effektiva ellösningar och elhandel. 
Tekniska verkens vision är att bygga världens mest resurseffektiva region. Bolaget vill skapa långsiktigt hållbara lösningar för ett väl fungerande samhälle med minsta möjliga miljöbelastning. Under 2017 bidrog Tekniska verken till att minska utsläpp som motsvarar 655 000 ton koldioxid. Alla nyttigheter bidrar till det men fjärrvärme och el som återvinns ur avfall gör att resultatet blir klart mycket bättre.

Tornby Stormarknad driver dagligvaruhandelsbutiken Maxi ICA Stormarknad Linköping. Företaget jobbar med att minska klimatpåverkan i butiken, bland annat genom att minska energiförbrukningen och gå över till förnybara energikällor och köldmedia med låg klimatpåverkan.

Victoria Park är ett privat fastighetsbolag som förvaltar många äldre fastigheter som renoveras hållbart, bland annat genom val av miljöanpassade byggmaterial, för att förlänga fastigheternas tekniska livslängd. Företaget jobbar även med att öka energieffektiviteten, ökad källsortering av avfall och effektiv användning av naturresurser för en minskad vattenanvändning.

Willhem är ett bostadsbolag som strävar efter att minimera sin egen och sina hyresgästers miljöpåverkan, bland annat genom hållbara lösningar för sophantering, val av alternativa energikällor och elbilar. och Energieffektivisering av fastigheter är ett viktigt fokusområde och företaget köper enbart förnybar el.

 

Intresserad av att veta mer?

De som är medlemmar i Linköpingsinitiativet hör till Linköpings största energiförbrukare. Vill du veta mer om hur ditt företag kan bidra? Välkommen att kontakta Louise Felldin, näringslivsdirektör på Linköpings kommun: Telefon: 013-207466  Mail: louise.felldin@linkoping.se