Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Detta är Linköpings Stadshus AB

Linköpings Stadshus AB (publ) ägs av Linköpings Kommun och är moderbolag för Tekniska verken i Linköping AB (publ), AB Stångåstaden (publ), Lejonfastigheter AB (publ), Sankt Kors Fastighets AB, Visit Linköping & Co AB, Linköping Science Park AB, Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB och Linköping City Airport AB.

Stadshus AB ska på ett övergripande sätt samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Linköpings Kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att samordna ägaransvaret för de kommunala företagen inom Linköpings Kommun i syfte att nå ett optimalt resursutnyttjande.

Bolagets administration hanteras av Linköpings kommun. Kommundirektören är utsedd till VD och Ekonomidirektören är utsedd till vice VD. Stadshus AB ger förutsättningar för god samverkan mellan dotterbolagen, ger råd i olika ärenden till bolagen samt tillhandahåller stöd i administrativa och finansiella frågor till de mindre bolagen i koncernen.

Ekonomi och finans hanteras av AB Stångåstaden.

Under 2009 lades fokus på det strategiska perspektivet, utveckla koncernstrukturen med målet att minska antalet bolag samt att förändra bolagets finansiering.

Stadshus AB:s styrelse beslutade i slutet av 2008 att förändra sin finansieringsstrategi. Målet är att den långfristiga upplåningen skall ske på den externa kreditmarknaden. Som en förberedelse för detta har bolaget under 2009 ändrat kapitalstruktur varvid ägartillskott skett, vilket reducerat långfristig skuld och ökat eget kapital. Därefter har låneportföljen skiftat från att vara interna skuldebrev till att bolaget finansierar sig på den externa kreditmarknaden. Läs mer under fliken "Finans".

Förväntningar på den framtida utvecklingen

Koncernens utveckling är i hög grad knuten till utvecklingen på fastighets- respektive energimarknaderna, där koncernen har sina främsta verksamhetsområden. Den framtida tillväxten bedöms som fortsatt god. Den 31 december 2016 var antalet invånare fler än 155 000. Staden har ett gynnsamt läge med goda kommunikationer och näringslivet är varierat och är till stor del inriktat på framtidsbranscher inom bland annat teknik och innovation. Utvecklingen i Linköping förväntas vara fortsatt positiv under många år framöver.

Fastighetsförvaltning

Marknaden för kommersiella lokaler kännetecknades av en god efterfrågan speciellt i centrala lägen. Vakansgraden var i genomsnitt låg. Efterfrågan på hyresrätter har ökat ytterligare under året och uthyrningsgraden är fortsatt mycket hög 99,7% (99,1). De fastighetsförvaltande bolagen arbetar kontinuerligt med kostnadssänkande åtgärder avseende drift- och energieffektivisering. Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB fortsatte förvärven av fastigheter inom området som planeras för "Framtidens Resecentrum".

Energi och miljö

2012 togs beslut om en ny och långsiktig strategi, som har tydliggjort inriktningen för bolagets framtida verksamhet. I samband med det omfattande strategiarbetet formulerades Tekniska verkens vision: Att bygga världens mest resurseffektiva region. Det medför ett antal kraftfulla åtaganden för framtidens miljö och samhälle. Dit hör exempelvis den framtida avvecklingen av kraftvärmeverket i centrala Linköping. Som etapp ett invigdes en ny panna, Lejonpannan, 2016.

Senast uppdaterad den 1 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: