Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Schaktmassor för anläggningsändamål

Schaktmassor räknas som avfall. Om du ska använda schaktmassor som fyllnadsmassor vid anläggningsarbeten kan det krävas tillstånd eller anmälan för åtgärden.

Schaktmassor är avfall

Avfallsdefinitionen (miljöbalken 15 kap 11 §): "Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med."

Återanvändning av schaktmassor

Återanvändning och återvinning av schaktmassor är positivt. Det får dock inte ske på ett sådant sätt att föroreningsbelastningen på den nya platsen ökar eller bidrar till att området ser skräpigt ut.

Risk för förorenade massor?

Innan schaktningsarbetet påbörjas eller schaktmassorna återanvänds ska en bedömning ha gjorts om det finns risk att föroreningar kan påträffas eller om massorna kan vara förorenade. Provtagning av uppgrävda massor bör ske om de kommer från nedanstående områden

 • Saneringsområde
 • Fastighet/objekt som finns med i Länsstyrelsens MIFO-register.
 • Industriområde
 • Område med upplag för avfall, kemikalier, cisterner eller oljeavskiljare.
 • Vägbankar, bangårdar eller banvallar.
 • Område där drivmedelshantering har skett.
 • Olycksområde (spill eller brand)

Tillstånd eller anmälan vid återanvändning?

Det som avgör om du behöver söka tillstånd eller göra en anmälan är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och platsens lämplighet. Det är massornas föroreningsinnehåll samt risk för grumling med mera som ska bedömas. Naturvårdsverket har tagit fram tre bedömningsgrunder:

 • Mer än ringa föroreningsrisk, åtgärden ska ha tillstånd från länstyrelsen.
 • Ringa föroreningsrisk, åtgärden ska anmälas till miljökontoret.
 • Mindre är ringa föroreningsrisk, åtgärden behöver varken tillstånd eller anmälan.

Ansvar

Det är beställaren av schaktjobbet som har det övergripande ansvaret och den som behöver klargöra hur massorna ska hanteras:

 • Beställaren ansvarar för att massorna hanteras enligt gällande lagstiftning och informerar sin entreprenör om eventuella risker.
 • Beställaren avgör om verksamheten är anmälningspliktig.
 • Entreprenören ska alltid informera sig om eventuella risker vid grävarbete.
 • Entreprenören ska informera miljökontoret eller beställaren vid misstanke om förorening (till exempel onaturliga färgskiftningar eller lukt).

Projekt schaktmassor

Under år 2014 har miljökontoret genomfört ”Projekt schaktmassor”. Målet med projektet var att öka kunskapen om hantering av schaktmassor och vid behov förbättra egenkontrollen och rutinerna hos verksamhetsutövare samt minska risken med okontrollerad transport av förorenade massor.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

 • Bygglovskontor
 • Kommunlantmäteri
 • Miljökontor
 • Plankontor
 • Stadsmiljökontor

Skicka e-post till kundtjänst

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Besöksadress: Drottninggatan 45 (se karta) Öppettider: Måndag-fredag kl 8.00-12.00 och 13.00-16.00

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Fax: 013-20 74 95

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2018