E-arkiv i Linköpings kommun (E-Lin)

Linköpings kommun har ambitionen att övergå till ett sammanhållet e-arkiv. Målet är att uppnå en digitalt sammanhållen kedja där även långtidslagringen är digital. För att driva på frågan i kommunen har projektet E-Lin skapats. Under hösten och vårvinter 2016-2017 jobbar E-Linprojektet med ett införandeprojekt av det långtidsarkiv som numera finns på plats.

Ett väl fungerande e-arkiv har potential att medverka till en stark verksamhetsutveckling i kommunen. Dessutom bidrar e-arkivet till att underlätta för medborgare och myndigheter att ta del av kommunens information.

E-Lin genomförs med ambitionen att samverka i kommunen såväl som med andra kommuner. Linköping vill också aktivt medverka i det arbete som görs på nationell nivå.

2016 togs ett stort steg framåt i Linköpings e-arkivsarbete. Under sommaren inköptes ett så kallat system för bevarande (långtidsarkiv). I samverkan med Norrköpings kommun sjösattes sedan ett införandeprojekt som fortskrider nu under vårvintern 2017. Tanken därefter är att stegvis börja ansluta verksamheter och system utefter en anslutningsplan som bestäms av den styrgrupp som finns knuten till projektet.

Projektet har sedan starten 2012 målmedvetet arbetat med förberedelser och information som lett till bland annat en förstudie, riktlinjer för digital arkivering samt  tillämpningsanvisningar där den tänkta digitala arkiveringsprocessen beskrivs i olika steg.

 

 

Dan Malmsten

Leder och utvecklar verksamheten. Ansvarig för intern- och extern information samt för e-arkivfrågan (på stadsarkivet).

Dan Malmsten Bild: Kim Ekerstad

Stadsarkivets chef

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-20 70 28

E-post: dan.malmsten@linkoping.se

Naris Radetinac
Självporträtt

Projektledare

LKDATA

Telefon:

013-206882

E-post: naris.radetinac@linkoping.se

Maria Dalbark

Tillsyn. Kontaktperson för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen. e-arkivarie

Maria Dalbark Bild: Kim Ekerstad

Kommunarkivarie

Linköpings stadsarkiv

Telefon:

013-26 30 22

E-post: maria.dalbark@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 januari 2017