Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Byggemenskap

Byggemenskap är en form av stads- och bostadsutveckling där enskilda individer och familjer går samman för att planera, bygga och senare bo i ett hus som utformats helt efter deras gemensamma idéer om sitt kommande boende.

Det som byggemenskapen planerar och bygger kan vara nytt eller gammalt, stort eller smått, djärvt eller konventionellt. Grunden är att det är de som ska använda och bo i huset som har det avgörande inflytandet över vad som byggs.

Erfarenheter visar en höjd byggkvalitet, intressant arkitektur, större mångfald och ett djupare engagemang i det egna boendet, vilket även bidrar till en stärkt social hållbarhet.

Vill du planera och bygga ditt framtida boende i en byggemenskap här i Linköping?

I Linköpings kommun finns särskilt avsatta tomter för byggemenskaper i Vallastaden (Västra Valla) samt Norrberga (Sturefors).

Byggemenskap i Vallastaden, Västra Valla

Straxt väster om Linköpings innerstad håller Vallastaden på att växa fram. En ny och levande stadsdel mitt i staden som invigs under 2017. I Vallastaden finns det två tomter för flerfamiljshus samt ett område för tre radhus som är för reserverade för byggemenskaper.

Kontaktperson:

Magnus Liljedahl

Exploateringsingenjör/projektledare Plankontoret

Skicka e-post till Magnus

E-post: Magnus.Liljedahl@linkoping.se

Telefon: 013-20 59 19

Detaljplan i Västra Valla

Detaljplanen rymmer cirka 1000 bostäder i en blandning av flerfamiljhus, radhus och ett fåtal friliggande småhus. I västra delen kommer ett nytt torg att skapas, runt torget planeras för en skola, kommersiell verksamhet, kontor samt student- och forskarboende. I anslutning till friidrottsarenan vid parken planeras en förskola. I den södra delen av utvecklingsområdet planeras två parkeringsanläggningar och en förskola. Smedstadsbäcken, som passerar genom området, kommer att utvecklas som ett sammanhängande parkstråk.

Byggemenskap i Norrberga, Sturefors

I norra Sturefors är fem radhustomter reserverade för en byggemenskap på kommunens mark.

Sturefors ligger i Stångåns dalgång i ett område med goda möjligheter till rekreation. Naturen är omväxlande med åker, hagmark och skogsklädda höjder. Bebyggelsen i Sturefors har vuxit fram kring järnvägsstationen och Vist kyrka. Vägavståndet till Linköpings centrum är 12 km och restiden med buss är cirka 20-30 minuter. Inom Sturefors omland finns naturreservaten Sturefors (137 ha), med ekskog och ekhagmarker, och Stafsätter (33 ha), med ekdominerad ädellövskog.

Kontaktperson:

Victor Kellner

Mark- och exploateringsingenjör Plankontoret

Skicka e-post till Victor

E-post: Victor.Kellner@linkoping.se

Telefon: 013-26 25 09

Detaljplan i Norrberga, Sturefors

I norra Sturefors byggde Linköpings kommun, under hösten 2013, ut gator och övrig infrastruktur till ett nytt bostadsområde. Detaljplanen rymmer cirka 300 bostäder, allt från friliggande villor till flerbostadshus i fyra våningar. en första etapp stod klar sommaren 2013 och en andra etapp sommaren 2014.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 januari 2018