Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Honnörs- och kulturstipendier

Honnörsstipendium är kommunens erkänsla till personer som utfört en mångårig kulturverksamhet i Linköping.

Kulturstipendium kan tilldelas den som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning.

Förslag till båda stipendieformerna kan lämnas av enskild person eller organisation.

Fastställda av stadsfullmäktige 1963-03-26, med av fullmäktige beslutad ändring 1969-06-26 och 1972-06-20, § 164 och 1974-08-27, § 172. Reviderade av kommunfullmäktige 1997-08-26, § 133.

§ 1 Historik Stiftelsen har tillkommit 1963 genom beslut av stadsfullmäktige i Linköping att av avkastningen från Westman-Wernerska stiftelsen (fonden) avsätta ett grund-belopp på 235 000 kronor.

Kommunfullmäktige har härefter 1974 och 1993 beslutat att från avkastningen från Westman-Wernerska stiftelsen avsätta ytterligare 700 000 kronor till stiftelsen.

Genom upplösning av Linköpings Arbetareföreningen 1997 har 135 890 kronor tillförts stiftelsen.

§ 2 Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Återstående belopp skall användas för utdelning, helt eller delat. Hela eller del av det för utdelning tillgängliga beloppet kan reserveras för utdelning ett kommande år.

§ 4 Ändamål Linköpings kommuns kulturstipendium kan utdelas till den som utfört förtjänstfull insats inom vetenskap, litteratur, konst, musik, teater, journalistik eller folkbildning, till den som efter kulturell gärning inom annat område är förtjänt av särskild belöning, som hjälp till fortbildning till den som visat särskilda förutsättningar för insatser inom ovan uppräknade områden. Fullmäktige har tillika vid sammanträde den 27 augusti 1974 uttalat "att stadgarnas bestämmelser icke utesluter utdelning av stipendium till personer inom folkrörelserna som uppfylla bestämmelsernas föreskrifter i övrigt".

§ 5 Kompetens för stipendium Stipendium kan tilldelas förtjänt person oavsett var han verkat eller är bosatt. Företräde skall dock givas den, vars verksamhet gagnat kommunen eller dess invånare eller som personligen har särskild anknytning till Linköping.

§ 6 Tid för utdelning, Beslutande organ Stipendium utdelas årligen under december månad enligt beslut av kultur- och fri-tidsnämnden.

Före beslut om utdelning av stipendium äger kultur- och fritidsnämnden genom att höra expertis eller på annat lämpligt sätt infordra erforderliga uppgifter angående för stipendium tänkbar persons kvalifikationer.

§ 7 Särskilda villkor Vid beslut om utdelning av fortbildningsstipendium äger kultur- och fritidsnämnden giva anvisning angående användningen av stipendiet.

§ 8 Utannonsering m m Kultur- och fritidsnämnden skall i god tid före förestående stipendieutdelning på lämpligt sätt bringa till allmänhetens kännedom att kulturstipendium kan sökas och att förslag till utdelning kan inges. Även andra än sökande eller genom annan persons försorg föreslagna må av kultur- och fritidsnämnden tilldelas stipendium.

§ 9 Form för överlämnande av stipendium Efter kultur- och fritidsnämndens beslut om utdelning sker överlämnande av stipendium genom kommunfullmäktiges presidiums försorg i samband med kommunfullmäktiges ordinarie decembersammanträde. 

Förfrågningar kan göras hos kultur- och fritidskontoret

Ann-Sofie Löw

Föräldraledig

Sakkunnig vuxenkultur

Kultur- och fritidskontoret

Telefon:

013-20 62 73

E-post: Ann-Sofie.Low@linkoping.se

Ansökan eller förslag med motiveringar/bilagor skall ha inkommit till kultur- och fritidsnämnden senast i mitten av oktober

Kultur- och fritidsnämnden
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016