Stiftelsen Linköpings kommun pris till Tage Danielssons minne

Fastställda av kommunfullmäktige 1987-06-23, § 164. Reviderade 1987-11-30, § 275. Reviderade av kommunfullmäktige 1992-02-25, § 48 och av kommunstyrelsen 1995-12-05, § 605.

§ 1 Historik Kommunfullmäktige i Linköpings kommun har i samband med 1987 års budget beslutat inrätta en fond vars avkastning skall användas för utdelning av "Linköpings kommuns pris till Tage Danielssons minne".

Av Westman-Wernerska fonden har avsatts ett belopp på 600 000 kronor som skall utgöra fondens kapital. För första utdelningstillfället har kommunfullmäktige dock anslagit ett engångsbelopp om 50 000 kronor.

§ 2 Ekonomisk förvaltning Den ekonomiska förvaltningen av stiftelsen skall omhänderhas av kommunstyrelsen, som kan uppdra denna till intern eller extern förvaltare.

§ 3 Disponibel avkastning Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet.

Återstående belopp skall användas för utdelning av priset.

§ 4 Ändamål Priset skall utdelas till en förtjänt humanist i Tage Danielssons mening och anda. Priset får ej delas.

§ 5 Tid för utdelning Priset skall utdelas vartannat år i anslutning till de av universitetet i Linköping anordnade humanistdagarna eller på sätt och tid nedan i § 7 angiven priskommitté bestämmer.

§ 6 Prissumma Prissumman skall vara 50 000 kronor eller i förekommande fall det belopp disponibel avkastning medger.

§ 7 Beslutande organ Beslut om pristagare, motivering till priset samt formerna för utdelandet av priset skall fattas av en kommitté med fem ledamöter, av vilka tre utses av kultur- och fritidsnämnden och två av styrelsen vid universitetet i Linköping. Ledamöterna bör ha visat engagemang och kunskap i frågor som rör humanism och humaniora.

Ledamöterna i kommittén utses för en tid av tre år räknat fr o m den 1 januari näst efter det då allmänna val till kommunfullmäktige och kulturnämnd ägt rum. Första gången utses ledamöterna dock endast till den 31 december 1988.

Kommittén utser inom sig ordförande, medan kultur- och fritidsnämnden utser sekreterare.

Ledamöterna äger rätt till arvoden enligt vad som gäller för kommunens förtroendevalda och kultur- och fritidsnämnden svarar för dessa kostnader.

§ 8 Övrigt Disponibel avkastning som överstiger den fastställda prissumman skall läggas till kapitalet.

Om den disponibla avkastningen överstiger den fastställda prissumman med mer än 5 000 kronor kan kommittén besluta om höjning av prissumman.

§ 9 Tillsyn Fonden skall vara undantagen från länsstyrelsens tillsyn.

Denna stadga gäller från och med 1987-08-01.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 13 juni 2016