Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trafikbuller

Buller från trafiken är ett stort miljöproblem. Många människor bor i fastigheter som påverkas av trafikbuller som överstiger gällande riktvärden för god ljudmiljö.

 

Läget i Linköping

Linköpings kommun har kartlagt* buller från vägfordon och järnväg inom kommunens gränser. Både statligt och kommunalt vägnät omfattas. Resultatet av bullerkarteringen visar att det finns cirka 220 fastigheter med cirka 700 boenden som har bullernivåer från vägtrafik vid fasad som överskrider 65 dBA ekvivalent.

* Enligt EU-direktiv (2002/49/EG)

Trafikbullerkarta

Åtgärdsprogram

Linköpings kommun arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram för trafikbuller. Syftet med åtgärdsprogrammet är att begränsa trafikbullret med kostnadseffektiva åtgärderna för att minska bullrets skadliga effekter på människors hälsa. Åtgärdsprogrammet ska gälla år 2017-2022 och antas under våren 2017. Åtgärdsprogrammet kommer till stor del innehålla skyddsåtgärder i befintlig miljö och åtgärder för att begränsa bullret vid källan. Inkluderat är dessutom åtgärder för att bevara och utveckla områden med god ljudmiljö.

Riktvärden

Riktvärdet för buller vid bostäder i befintlig miljö skiljer sig åt för nyare och äldre bebyggelse. Med äldre bebyggelse menas bostäder byggda före våren år 1997. Förenklat kan man säga att för äldre bebyggelse har praxis varit en åtgärdsnivå på cirka 65 dBA Leq. Riktvärdet för ny bebyggelse är 10 dB strängare, 55 dBA Leq. 

Läs om riktvärden för trafikbuller i Naturvårdsverkets publikation.

Läs om riktvärden för trafikbuller i Naturvårdsverkets publikation

Bullerstörning

Har du klagomål på trafikbuller ska du vända dig till den som ansvarar för bullerkällan. När det gäller trafikbuller är det väghållaren. För statliga vägar är Trafikverket väghållare och för kommunala vägar är kommunen väghållare.

Trafikbuller, vem gör vad?

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till den som ansvarar för vägen eller järnvägen där du bor, så kallade väghållaren. I Linköping är det antingen Trafikverket (större vägar och järnvägar) eller miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (det kommunala vägnätet).

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Plankontoret - Översiktsplanering

Avdelningen för översiktsplanering arbetar med frågor om var och hur Linköping ska växa och förändras. Planerna omfattar hela eller delar av kommunen. Planerna handlar om hur marken ska användas, om bebyggelseutveckling, om grönstruktur och hur trafiken ska utvecklas. Avdelningen arbetar på uppdrag åt kommunstyrelsen och dess planeringsutskott.

Plankontoret - Detaljplanering

Detaljplaner avgör hur mark och vatten ska användas och vad som får byggas. Planverksamhetens uppdrag är att ta fram planer och utredningar för en lämplig och långsiktig hållbar stadsutveckling.

Bygglovskontoret

Vid bygglov ställer bygglovskontoret tekniska krav på byggnadernas utförande så att de ska klara BBR:s bullernivåer inomhus.

Miljökontoret

Är du osäker på vem du ska vända dig till eller inte är nöjd med den hjälp du får kan du kontakta miljökontoret, som är tillsynsmyndighet. Miljökontoret kan hjälpa dig om du har frågor om riktvärden, lagstiftning och rättspraxis. Miljökontoret kan även hjälpa dig om du vill gå vidare och få ditt bullerklagomål prövat enligt miljöbalken.

Kontakt

Vänd dig till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst om du vill komma i kontakt med något av kontoren.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor till något av förvaltningens kontor:

  • Bygglovskontor
  • Kommunlantmäteri
  • Miljökontor
  • Plankontor
  • Stadsmiljökontor
Felanmälan? Använd gärna formuläret som du kommer till när du klickar på texten under rubriken Kontakt.

Öppettider:
Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Telefon: 013-20 64 00
Telefontid: Måndag-fredag kl 8.00-17.00 (16.00 juni-aug)

Fax: 013-20 74 95

Postadress: Drottninggatan 45, 581 81 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 45
Drottninggatan 45 på karta

Tillgänglighetsinformation Drottninggatan 45

Kontakt:
Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens kundtjänst

Klicka på texten ovan för att öppna e-postformulär och registrera ärende/felanmälan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 april 2017