Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Coronainformation till medarbetare inom Linköpings kommun

Här hittar du som medarbetare i Linköpings kommun viktig information om coronaviruset. Mer information finns på kommunens intranät Linweb. Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Alla medborgare och medarbetare har ansvar att följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Råd och rekommendationer som riktas till enskilda individer understryker det personliga ansvaret. Som medarbetare är du skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Chefer inom Linköpings kommun ansvarar bland annat för att göra regelbundna riskbedömningar på din arbetsplats. Detta för att kunna sätta in rätt insatser för att minimera risken för smittspridning och samtidigt kunna ha verksamheten i gång.

Viktiga saker som alla kan göra:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller har andra milda symtom.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att du därför är skyldig att följa de förhållningsregler du fått från sjukvården för att förhindra smittspridning.

Frågor och svar

Här kan du läsa svar på frågor om covid-19. Observera att svaren i första hand gäller medarbetare som har en anställning i Linköpings kommun. Om du har en annan arbetsgivare måste du få information därifrån, eftersom svaren kan skilja sig åt.

"Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med." Detta innebär att du så långt det är möjligt i ditt arbete håller avstånd till andra. Det här är särskilt viktigt i gemensamma utrymmen, så som lunchrum eller vid kaffeautomater.

"Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp". Detta innebär att din chef bör se till att du jobbar hemifrån, om det är möjligt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer enligt nedan. Meddela alltid din chef att du är sjuk eller av annan covid-19 relaterad anledning blir hemma från jobbet enligt rutinerna på arbetsplatsen.

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan och annan verksamhet om du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Om du testats negativ för covid-19

Vid ett negativt testresultat kan betydelsen av resultatet bero på vilket test du tagit.

Om du tagit ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du är frisk. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, i skolan eller för annan verksamhet.

Om du tagit ett antigentest (snabbtest) som visar att du inte har covid-19 kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du oftast inte testa dig för covid-19, men du behöver stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan du går tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Detta för att vara säker på att symtomen verkligen var tillfälliga. Du behöver inte heller testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Om du haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver du stanna hemma i minst sju dygn. Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du blivit frisk och om minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om du har testat positivt för covid-19 ska du hålla dig hemma minst sju dygn räknat från att du fick resultatet från testet. Får du symtom under tiden ska du hålla dig hemma två dagar efter att du inte känner några symtom. Meddela din chef att du är sjuk enligt rutinerna på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som har symtom för misstänkt covid-19 testar sig. Mer information om testning finns på 1177.se där även instruktioner för hur du bokar provtagning finns. 

Det är vården som bedömer om du bör göra ett test beroende på dina symtom och hur regionens riktlinjer ser ut. Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 eller vill veta om du haft infektionen kan du läsa mer på 1177.se/covid19-prov för att ta reda på hur det är ordnat med testningen där du bor. Regionen ansvarar också för antikroppstester som visar om du har haft covid-19. Även vissa privata aktörer tar dessa tester och ansvarar då för all information kring utförande och provsvar.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg eller samhällsviktig verksamhet ska du först och främst vända dig till din chef för information om rutiner för testning på din arbetsplats.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler. Reglerna kan till exempel innebära att man inte får gå till arbetet.

Förhållningsreglerna gäller som regel i sju dagar från provtagningsdatum för den smittade personen i hushållet. Om inga symtom utvecklats rekommenderas att hushållskontakten provtas efter fem dagar. Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av en smittspårare och få mer information om vad som gäller.

Precis som övriga yrkesverksamma i samhället rekommenderas ”hushållskontakter” till smittade personer att jobba hemifrån om de har möjlighet.

På Folkhälsomyndighetens sida kan du läsa mer om vad som gäller om du eller någon i familjen har blivit sjuk:

Du ansöker på Försäkringskassans hemsida om smittbärarpenning:

Meddela din chef om du bor tillsammans med en person som har testats positiv för covid-19 och därför inte kommer att komma till arbetsplatsen.

Du är frisk om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några symtom. Du ska fortsätta följa samma rekommendationer som övrig befolkning för att minska smittspridningen i samhället:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet.
  • Håll avstånd.

Arbetsgivarens åtgärder för att minska risken för smittspridning i verksamheter där inte krav på munskydd finns grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendation och resultatet av verksamhetens lokala riskbedömning. Utifrån det vidtas sedan åtgärder som bedömts vara nödvändiga för att säkra arbetsmiljön just för den specifika verksamheten och situationen.

Om det i den lokala riskbedömningen inte har framkommit att personlig skyddsutrustning i form av exempelvis andningsskydd eller munskydd ska användas, så ska den heller inte användas. Arbetsgivaren kommer därmed inte tillhandahålla sådan utrustning.

Det är viktigt att komma ihåg att i de flesta fall är bedömningen att fysisk distansering är det bästa sättet att undvika smitta. Ett felaktigt använt munskydd kan också enligt Folkhälsomyndigheten öka risken för smittspridning. En medarbetare som använder munskydd på eget bevåg gör därför det under eget ansvar.

Din chef har ansvar för att genomföra riskbedömningar tillsammans med skyddsombud. Se till att du har god kännedom om hur riskbedömningen ser ut och håll dig uppdaterad om det sker förändringar. Du behöver veta vilka risksituationer som är identifierade, samt vilka åtgärder som är tänka att vidtas och varför.

Linköpings kommun har sedan tidigare tagit ett inriktningsbeslut om att alla som kan ska arbeta hemifrån/på distans. Din chef har arbetsmiljöansvaret oavsett var du utför ditt arbete och det är din chef som avgör om det finns möjlighet att arbeta på distans, omfattningen för det o.s.v. Ha en dialog med din chef om du behöver vara på arbetsplatsen. Inriktningsbeslutet kommer att ses över löpande. Förändringar i besluten kommer att kommuniceras på Linweb.

Läs mer om hur det fungerar att arbeta på distans på Linweb.

Folkhälsomyndigheten har anpassat rekommendationen till symtomfria personer som reser in till Sverige när det gäller att testa sig och isolera sig i en vecka efter ankomsten utifrån det epidemiologiska läget i omvärlden. Från den 1 juni undantas personer som rest i EU/EES, Schengenområdet, Storbritannien samt vissa tredjeländer. Dessa länder är också undantagna från UD:s avrådan från icke-nödvändiga resor. Information om vilka länder som är undantagna finns på UD:s webbsida.

För resande från alla övriga länder kvarstår rekommendationen till personer som reser in till Sverige om testning och isolering i en vecka efter ankomsten, även om man inte har symtom. Fullvaccinerade utan symtom undantas från rekommendationen oavsett var man varit innan ankomsten till Sverige. Det är som tidigare fortsatt viktigt för alla att följa rekommendationerna om att testa sig och stanna hemma vid minsta symtom på covid-19 även efter en resa, oavsett resmål och om man är vaccinerad eller inte.

Under dessa 7 dagarna du stannar hemma, kan inte smittbärarpenning bli aktuellt. Om du inte kan utföra ditt arbete hemifrån under de 7 dagarna i karantän står du inte till arbetsgivarens förfogande och därför ska inte lön utgå. Sjukledighet ska endast användas som frånvaroorsak om du insjuknar. Du har ett ansvar som medarbetare att hålla dig uppdaterad om vad som gäller om du har varit utomlands. Du behöver ha en dialog med din chef i fall du ska åka eller har varit utomlands. Mer information hittar du här:

Det har gjorts en överenskommelse om att enskild medarbetare ska få ersättning för karensavdraget. Detta är en extra åtgärd för att den som är sjuk verkligen ska stanna hemma. Det innebär att du kan få viss ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget till och med 2021-09-30. Du söker det i efterhand via en e-tjänst hos dem.

Läs mer och ansök hos Försäkringskassan:

För tillfället ska du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från dag 22 i sjukperioden. Är du anställd av Linköpings kommun gäller samma sak, det vill säga att du ska lämna ett läkarintyg till din chef från den 22:a sjukdagen. Detta gäller fram till och med 2021-09-30.

Observera att, om du har en pågående sjukskrivning och blir sjukskriven i en högre omfattning än tidigare, behöver du fortfarande lämna in ett läkarintyg till din chef från dag 8 oavsett diagnos.

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Beslutet gäller den som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas på jobbet. 

Om du tillhör en riskgrupp och inte kan arbeta helt eller till del med dina ordinarie arbetsuppgifter, ska du styrka det med ett intyg från läkare. Intyget lämnar du till din chef som gör en bedömning om hur ni ska hantera situationen. 

Gå in  och läs mer om ersättning och riskgrupper på Försäkringskassan:

 

Ja, om du uppvisar symtom. Stanna hemma från jobbet om du är sjuk eller om du känner milda symtom. Vänta två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till arbetet. Om din chef gör bedömningen att du riskerar att sprida smitta om du kommer till jobbet, kan hen stänga av dig från arbetsplatsen.

Nej, detta regleras av den lagstiftning som finns när det gäller sekretess. Ingen får sprida uppgifter om medarbetares eller kollegors hälsa eller andra personliga förhållanden. Du kan dock själv välja att berätta eller säga till chefen att hen får berätta för dina kollegor att du är smittad. Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet samverkar kommunen med Region Östergötland. De personer som behöver informeras i och med smittspårningen, kommer då att informeras. Övriga får inte motsvarande information.

Du kommer att få information från din chef eller smittskyddsläkare om vad som gäller på just din arbetsplats och om några särskilda åtgärder ska vidtas. 

Vaccinering covid-19

Nedan följer några frågor och svar gällande vaccinering mot covid-19.  Observera att svaren i första hand gäller medarbetare som har en anställning i Linköpings kommun. Om du har en annan arbetsgivare måste du få information därifrån, eftersom svaren kan skilja sig åt. Informationen kan komma att förändras utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland. 

Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. När du erbjuds vaccination mot covid-19 beslutar du själv om du vill ta emot vaccinationen. Du kommer också att få information om vaccinet innan du behöver fatta beslut.

Ja, om du har ett kontaktyrke erbjuds du möjligheten att vaccinera dig på arbetstid om nödvändigt. Med kontaktyrke innebär att du har svårt att hålla distans till dem du arbetar med, till exempel barn, elever, boende, brukare eller klienter. Det går inte att säga i detalj vilka titlar som arbetar i kontaktyrken. Vid tveksamheter, kontakta din chef som i sin tur kan rådgöra med förvaltningens HR-avdelning. 

Det finns ingen rättighet enligt lag eller avtal att vaccinera sig på arbetstid. Istället är det varje arbetsgivare som måste fatta beslut om hur de vill göra. Vi har valt att följa SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer om kontaktyrken. För övriga medarbetare kommer vi att ha en generös hållning till kompensationsledighet och uttag av flextid för att så många som möjligt ska kunna vaccinera sig. 

Det kan hända att du får frågan om att hjälpa till, eller också anmäler du intresse till din chef. I dagsläget är det osäkert exakt hur många resurser som kommer att behövas. Om vård- och omsorg inom Linköpings kommuns behöver personalresurser för vaccinering kommer detta hanteras via en förfrågan av din chef. Om du får en fråga direkt från Region Östergötland eller annan utförare när det gäller vaccinering av allmänheten tar du en kontakt med din chef för vidare dialog. 

Med biverkningar avses här en ogynnsam och oavsedd reaktion i samband med eller efter vaccinering. Med skador avses här exempelvis en blödning eller stickskada i samband med vaccinering.

Biverkningar och skador kopplat till vaccinering som sker på arbetstid och som drabbar den medarbetare som vaccineras, kan vara en arbetsskada och ska anmälas i kommunens system SKADA, samt till Försäkringskassan som “arbetsolycka”. Försäkringskassan prövar sedan anmälan utifrån förhållandena i varje enskilt fall för att avgöra om det ska klassas som en arbetsskada. 

Biverkningar och skador kopplat till vaccinering som sker på arbetstid och som drabbar den medarbetare som vaccineras ska inte anmälas till Arbetsmiljöverket.

 

För allmänna frågor och svar angående vaccineringen, se webbsidan för vaccinationsinformation.

Senast uppdaterad den 1 mars 2021