Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Coronainformation till medarbetare inom Linköpings kommun

Här hittar du som medarbetare i Linköpings kommun viktig information om coronaviruset. Mer information finns på kommunens intranät Linweb.

Viktiga saker att tänka på som medarbetare:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller har andra milda symtom.

Här kan du läsa svar på frågor om covid-19. Observera att svaren i första hand gäller medarbetare som har en anställning i Linköpings kommun. Om du har en annan arbetsgivare måste du få information därifrån, eftersom svaren kan skilja sig åt.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Hur länge vuxna och barn bör stanna hemma om de har symtom på covid-19, eller är konstaterat sjuka i covid-19, förändras inte den 29 september 2021. Det gäller även förskolebarn med milda symtom.

Meddela alltid din chef att du är sjuk eller av annan covid-19 relaterad anledning blir hemma från jobbet enligt rutinerna på arbetsplatsen.

Om du har testat positivt för covid-19 ska du hålla dig hemma minst sju dygn räknat från att du fick resultatet från testet. Får du symtom under tiden ska du hålla dig hemma två dagar efter att du inte känner några symtom. Meddela din chef att du är sjuk enligt rutinerna på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att ovaccinerade personer, precis som tidigare, testar sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på svar. Den som är fullvaccinerad, som nyligen har haft covid-19 eller som är under 6 år kan efter den 1 november återgå till arbete, skola eller förskola när man känner sig frisk, utan testning, även om vissa symtom kvarstår.

Om du arbetar inom hälso- och sjukvård, omsorg eller samhällsviktig verksamhet ska du först och främst vända dig till din chef för information om rutiner för testning på din arbetsplats.

Rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten innebär att så kallade hushållskontakter till den smittade personen ska ges förhållningsregler. Med hushållskontakter avses personer som delat boende med den smittade någon gång under perioden som hen varit smittsam. Det är läkaren som beslutar om förhållningsregler.

På Folkhälsomyndighetens sida kan du läsa mer om vad som gäller om du eller någon i familjen har blivit sjuk:

Du ansöker på Försäkringskassans hemsida om smittbärarpenning:

Du är frisk om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några symtom. Du ska fortsätta följa samma rekommendationer som övrig befolkning för att minska smittspridningen i samhället:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller har andra milda symtom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.

Arbetsgivarens åtgärder för att minska risken för smittspridning i verksamheter där inte krav på munskydd finns grundar sig på Folkhälsomyndighetens rekommendation och resultatet av verksamhetens lokala riskbedömning. Utifrån det vidtas sedan åtgärder som bedömts vara nödvändiga för att säkra arbetsmiljön just för den specifika verksamheten och situationen.

Om det i den lokala riskbedömningen inte har framkommit att personlig skyddsutrustning i form av exempelvis andningsskydd eller munskydd ska användas, så ska den heller inte användas. Arbetsgivaren kommer därmed inte tillhandahålla sådan utrustning.

Det är viktigt att komma ihåg att i de flesta fall är bedömningen att fysisk distansering är det bästa sättet att undvika smitta. Ett felaktigt använt munskydd kan också enligt Folkhälsomyndigheten öka risken för smittspridning. En medarbetare som använder munskydd på eget bevåg gör därför det under eget ansvar.

Din chef har ansvar för att genomföra riskbedömningar tillsammans med skyddsombud. Se till att du har god kännedom om hur riskbedömningen ser ut och håll dig uppdaterad om det sker förändringar. Du behöver veta vilka risksituationer som är identifierade, samt vilka åtgärder som är tänka att vidtas och varför.

Huvudprincipen är att vi ska arbeta på arbetsplatsen i första hand. Det finns ett stort behov av att återuppta många av de uppgifter som vi har tvingats skjuta upp på grund av pandemin, vilket ställer ökade krav på fysisk närvaro.

Läs mer om återgången till arbete på plats på Linweb.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som är 6 år eller äldre, även svenska medborgare, som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten till Sverige, oavsett om man har symtom eller inte. Rekommendationer gäller såväl svenska som utländska medborgare.

Mer information hittar du här:

Den 1 oktober ändrade Försäkringskassan tillbaka sin tidsgräns för inlämnande av läkarintyg vid ansökan om sjukpenning. Det innebär att du kommer att behöva visa läkarintyg för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Om din första sjukdag är tidigare än den 1 oktober gäller att du behöver visa läkarintyg för arbetsgivaren först från dag 22. Regleringen kring att visa läkarintyg för arbetsgivaren gäller för samtliga medarbetare, oavsett sjukdomsorsak.

Observera att, om du har en pågående sjukskrivning och blir sjukskriven i en högre omfattning än tidigare, behöver du fortfarande lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren från dag 8 oavsett diagnos.

Från 1 oktober 2021 upphör den tillfälliga ersättningen till personer som ingår i riskgrupper och även till anhöriga till riskgrupper.

Ja, om du uppvisar symtom. Stanna hemma från jobbet om du är sjuk eller om du känner milda symtom. Vänta två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till arbetet. Om din chef gör bedömningen att du riskerar att sprida smitta om du kommer till jobbet, kan hen stänga av dig från arbetsplatsen.

Nej, detta regleras av den lagstiftning som finns när det gäller sekretess. Ingen får sprida uppgifter om medarbetares eller kollegors hälsa eller andra personliga förhållanden. Du kan dock själv välja att berätta eller säga till chefen att hen får berätta för dina kollegor att du är smittad. Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet samverkar kommunen med Region Östergötland. De personer som behöver informeras i och med smittspårningen, kommer då att informeras. Övriga får inte motsvarande information.

Du kommer att få information från din chef eller smittskyddsläkare om vad som gäller på just din arbetsplats och om några särskilda åtgärder ska vidtas. 

Vaccinering covid-19

Nedan följer några frågor och svar gällande vaccinering mot covid-19.  Observera att svaren i första hand gäller medarbetare som har en anställning i Linköpings kommun. Om du har en annan arbetsgivare måste du få information därifrån, eftersom svaren kan skilja sig åt. Informationen kan komma att förändras utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland. 

Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. När du erbjuds vaccination mot covid-19 beslutar du själv om du vill ta emot vaccinationen. Du kommer också att få information om vaccinet innan du behöver fatta beslut.

Ja, om du har ett kontaktyrke erbjuds du möjligheten att vaccinera dig på arbetstid om nödvändigt. Med kontaktyrke innebär att du har svårt att hålla distans till dem du arbetar med, till exempel barn, elever, boende, brukare eller klienter. Det går inte att säga i detalj vilka titlar som arbetar i kontaktyrken. Vid tveksamheter, kontakta din chef som i sin tur kan rådgöra med förvaltningens HR-avdelning. 

Det finns ingen rättighet enligt lag eller avtal att vaccinera sig på arbetstid. Istället är det varje arbetsgivare som måste fatta beslut om hur de vill göra. Vi har valt att följa SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer om kontaktyrken. För övriga medarbetare kommer vi att ha en generös hållning till kompensationsledighet och uttag av flextid för att så många som möjligt ska kunna vaccinera sig. 

Det kan hända att du får frågan om att hjälpa till, eller också anmäler du intresse till din chef. I dagsläget är det osäkert exakt hur många resurser som kommer att behövas. Om vård- och omsorg inom Linköpings kommuns behöver personalresurser för vaccinering kommer detta hanteras via en förfrågan av din chef. Om du får en fråga direkt från Region Östergötland eller annan utförare när det gäller vaccinering av allmänheten tar du en kontakt med din chef för vidare dialog. 

Med biverkningar avses här en ogynnsam och oavsedd reaktion i samband med eller efter vaccinering. Med skador avses här exempelvis en blödning eller stickskada i samband med vaccinering.

Biverkningar och skador kopplat till vaccinering som sker på arbetstid och som drabbar den medarbetare som vaccineras, kan vara en arbetsskada och ska anmälas i kommunens system SKADA, samt till Försäkringskassan som “arbetsolycka”. Försäkringskassan prövar sedan anmälan utifrån förhållandena i varje enskilt fall för att avgöra om det ska klassas som en arbetsskada. 

Biverkningar och skador kopplat till vaccinering som sker på arbetstid och som drabbar den medarbetare som vaccineras ska inte anmälas till Arbetsmiljöverket.

 

För allmänna frågor och svar angående vaccineringen, se webbsidan för vaccinationsinformation.

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021