Hoppa till huvudinnehåll

Nya stationen kommer ligga i Steninge

Trafikverket har beslutat att Ostlänken ska gå i korridoren med station i Steninge och vidare norr om Malmslätt. Beslutet ger tydliga förutsättningarna för Linköpings stadsutveckling och betyder också att den nya stambanan kommer att byggas genom Linköping i en etapp.

Karta över steninge och norra malmslätt. Markerat där ostlänkens korridor går.

Nu inleder Trafikverket arbetet med att ta fram en järnvägsplan. Det är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom korridoren. Kommunen har i sitt remissvar inför korridorvalet varit tydlig med att man vill att stationen ligger i S:t Larsgatans förlängning och att spåret norr om Malmslätt dras söder om E4.

Järnvägsplanen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som verksamheten kan medföra. I denna process bjuder Trafikverket in till fler samråd med till exempel fastighetsägare i det aktuella området innan planen ställs ut för granskning. Det första samrådet är planerat till hösten 2023 och planerad byggstart är 2028.

Enligt Trafikverkets utredning är en kombination av korridorerna Steninge och Norr om Malmslätt det bästa alternativet för Ostlänkens sträckning in och ut från centrala Linköping. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Övriga redovisade alternativ avskrivs nu från fortsatt planering.

Senast uppdaterad den 28 december 2022