Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har ansvar för gymnasieskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna, vuxenutbildning, utbildningsinsatser för invandrare och flyktingar samt arbetsmarknadsinsatser. Nämnden har också ansvar för konsumentvägledning och budgetrådgivning vid skuldsanering.

 • Alla elever i gymnasieskolan ska nå gymnasieexamen.
 • Alla elever i gymnasie- och gymnasiesärskolan ska utmanas i sitt lärande så att de når så långt som möjligt i sin utveckling.
 • Skolan ska vara en mötesplats som minskar segregationen
 • Skolan ska vara en trygg och trivsam miljö med arbetsro
 • Öka närvaron för elever i gymnasieskolan.
 • Skollunchen ska upplevas god och uppskattad och måltidsmiljön ska vara trivsam.
 • Studerande, i gymnasie-, gymnasiesärskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med arbetslivet.
 • Öka övergången från gymnasieskolan till studier vid högskola eller universitet. 
  Studerande i gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen får en kvalitativ kontakt med högre studier.
 • Samtliga behöriga sökande ska erbjudas gymnasial vuxenutbildning
 • Kopplingen mellan vuxenutbildningen och arbetslivet ska stärkas
 • Andelen kvinnor och män som når målen inom utbildning i svenska för invandrare (SFI) ska öka.
 • Betygsgenomsnittet på SFI ska öka.
 • Andelen kvinnor och män som efter Bildningsnämndens arbetsmarknadsinsatser försörjer sig själva ska ha ökat.
 • Alla rådsökande ska få:
  1. Konsumentrådgivning 
  2. Budget- och skuldrådgivning
 • Höj läraryrkets attraktivitet och status. 
  Stärk rektors roll som pedagogisk ledare.
 • Bildningsnämndens verksamhet, såväl egen som upphandlad, ska bidra till Linköpings kommuns klimatmål om CO2-neutralitet 2025.

Sammanträden

Nämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag vid de punkter då sekretessärenden behandlas.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017. 

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017:

Ledamöter

Bildningsnämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Karin Granbom-Ellison (FP)
Karin Granbom-Ellison (L)

Kommunalråd och ordförande i bildningsnämnden

Skicka e-post till Karin

E-post: Karin.Granbom-Ellison@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 45

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2017