Hoppa till huvudinnehåll

Skolbibliotek

Ulleviskolans skolbibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbiblioteket är en pedagogisk resurs som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete. Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier.

Ulleviskolans bibliotek är ett fokusbibliotek. Fokusbibliotek är Linköpings kommuns satsning på välutvecklad skolbiblioteksverksamhet inom grundskolan.

Fokusbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier och är en pedagogisk funktion som stödjer elevers lärande och pedagogers arbete genom att:

  • vara en integrerad del av skolans verksamhet
  • verka läsfrämjande
  • utveckla informationskompetensen på skolan

Fokusbibliotekarierna ansvarar för den pedagogiska biblioteksverksamheten på respektive skola. I samverkan med skolans personal driver fokusbibiotekarien undervisning i källkritik och informationssökning, läsfrämjande arbete samt stöttar med alternativa hjälpmedel.

Rektor ansvarar för att fokusbiblioteket har en aktiv roll i undervisningen och hela skolans verksamhet. Fokusbiblioteken har en samordnare som driver nätverket för fokusbibliotekariegruppens kollegiala lärande, fortbildning och gemensamma frågor.

På Ulleviskolans fokusbibliotek jobbar Madeleine Hedbo

Senast uppdaterad den 21 februari 2024