Hoppa till huvudinnehåll

Stångebro – en del av innerstaden

Linköpings innerstad ska växa och en central stadspark ska anläggas. Ostlänkens dragning och nya centralstationens placering väster om Stångån i Steninge är starkt kopplade till stadens förutsättningar att växa och utvecklas.

Visionsbild Ostlänken Stångebro Stångån stadspark

En ny stadspark ska anläggas vid Stångån för att ge nya stadsdelen Stångebro ett grönt stråk.

För företag och offentliga verksamheter som är beroende av att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft är stadens kvaliteter viktiga. Det handlar om stadens form och innehåll, att det är nära mellan människor och verksamheter. Att kvarter och gatunät ger en tät och sammanhållen stad.

En centralstation blir en mötesplats. Det gör det attraktivt att bygga bostäder och kontor i närheten av centralstationen.

Linköpings innerstad kommer att växa över Stångån. Stångebro ska bli en levande och attraktiv stadsdel med torg, bostäder, butiker, restauranger och företag. Ån kommer att omslutas av den nya innerstaden.

Den nya stadsdelen är sammanknuten med nuvarande innerstad genom att flera gatustråk binder ihop stadsdelarna på ett naturligt sätt. Till exempel kan Storgatan tänkas fortsätta över ån mot Stångebro.

En ny stadspark vid Stångån anläggs i ett tidigt skede. På så vis får den framväxande stadsdelen ett grönt stråk vid vattnet och en attraktiv mötesplats för rekreation.

Linköping ska få mer och bättre innerstad. Det är den vision som presenteras i utvecklingsplanen för innerstaden.

Visionen grundar sig i att innerstadskvaliteterna har en avgörande betydelse för stadens attraktivitet, konkurrenskraft och hållbarhet.

I dag bor drygt 20 000 personer i delar av Linköping som kan ses som Linköpings innerstad. Ambitionen är att 50 000 invånare i framtiden ska kunna bo med innerstadskvaliteter. För att det ska bli möjligt måste innerstaden växa och stadskärnan stärkas.

Utvecklingsplanens geografiska avgränsning utgår både från de områden som rymmer innerstadskvaliteter i dag och från de områden som bedöms kunna utveckla innerstadskvaliteter i framtiden.

Ett av de områdena är Stångebro. Utvecklingsplanen för innerstaden är ett tillägg till översiktsplanen för Linköping och antogs av kommunfullmäktige den 22 mars 2016.

 

Senast uppdaterad den 6 november 2023