Hoppa till huvudinnehåll

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad - ett tillägg till översiktsplanen

Utvecklingsplanen är ett tillägg till den gällande översiktsplanen för staden Linköping. Utvecklingsplanen utgår från de övergripande strategierna i översiktsplanen om en rundare, tätare och mer sammanhängande stad med hållbara kommunikationer och attraktiva parker, mötesplatser och gaturum.

I Sverige och internationellt är attraktiva stadsmiljöer eftertraktade. Stadskvaliteter är därför ett viktigt konkurrensmedel. Med utgångspunkt från detta har vi tagit fram en utvecklingsplan för Linköpings innerstad. Här presenteras strategier, principer och inriktningar för att möjliggöra en utveckling som bidrar till en attraktiv, konkurrenskraftig och hållbar stad.

Process

Utvecklingsplanen antogs av i mars 2016.

Processen för när en översiktsplan tas fram. Klubba som slår i bordet och texten antagande.

Antagande

Den här delen av översiktsplanen är antagen.

Antagande är det sista steget i processen med att ta fram en översiktsplan. I detta steg antar våra folkvalda politiker i kommunfullmäktige det färdiga förslaget. Efter antagande  är översiktsplanen beslutad. Översiktsplanen är vägledande för beslut om fortsatt detaljplanering, bygglovsprövning, förhandsbesked och olika investeringar i kommunen.

Vill du veta mer om stadsutvecklingsprocessens alla delar?

På sidan Stadsutvecklingsprocessen finns beskrivningar av hela processen och dess delar.

Senast uppdaterad den 7 augusti 2023