Hoppa till huvudinnehåll

Malmslätts förskolors verksamhet

Malmslätts förskolor

Utvecklingsområde 2023-2024

Malmslätts förskolor har Språk och Kulturell mångfald - interkulturellt förhållningssätt som utvecklingsområde under utbildningsåret 2023-2024, med målet; Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap” (Lpfö 18).

Kulturell mångfald tar en naturlig plats i våra projekt och lekmiljöer och vi använder digitala verktyg för att möjliggöra en utökad språkanvändning. Till exempel Polyglutt.

Alla förskolor ska fortsätta arbetet med visuellt stöd där utbildningsfokus under 2023-2024 kommer att vara tecken som stöd (TAKK). Arbetet ska utgå från ett basbehov samt behov hos enskilda barn. Detta arbete leder till en utveckling av barnens förmåga att kommunicera med symboler, tecken (TAKK) och bokstäver.

Förskolans uppdrag

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Utbildningen ska främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande."
Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Barnens behov och intressen ska ligga till grund för utformningen och planeringen av utbildningen vilket återspeglar sig i förskolornas arbete och är anledningen till att alla förskolor arbetar i olika projekt, som drar åt olika håll. Får barnen möta läroplanens olika delar på ett lustfyllt sätt med utgångspunkt i intressen och erfarenheter ökar möjligheten till lärande och utveckling.

Utveckling och lärande

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för. Genom att utgå från barnens tankar, idéer och frågor, blir barnen aktiva deltagare och kan utöva sin rätt till delaktighet och inflytande.

Med ett projektinriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärande sker i många olika sammanhang och situationer och på olika sätt, till exempel genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Vi skapar kreativa miljöer där utforskande är möjligt under stor del av dagen. Arbetslaget gör urval och bestämmer utgångspunkt utefter barnens intressen, behov och önskemål och sammankopplar dem med läroplanen och de mål som finns där. Projektets innehåll är inte färdigt utan utvecklas efter arbetets gång.

Lek, trygghet och välbefinnande

“För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.
Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande.”
Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18.

Utbildningen i förskolan ska präglas av omsorg om alla barns välbefinnande och trygghet, den ska planeras och genomföras så att barnens utveckling, hälsa och välbefinnande främjas. Att ingå i en social gemenskap, att mötas med respekt för sin person, utveckla tillit och självförtroende och rätt till kroppslig och personlig integritet skapar trygghet och lust att lära.

Vår värdegrund

Vårt mål är att varje barn ska få möta en likvärdig omsorg och utbildning. Det innebär inte att alla möter exakt samma verksamhet, utan en verksamhet anpassad efter varje barns bästa.

“Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.” (Barnkonventionen, artikel 3)

Språkutvecklande arbetssätt

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Genom ett medvetet, språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar hela utbildningen, är målsättningen att varje barns språkutveckling stimuleras. Detta sker till exempel genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intressen för att kommunicera på olika sätt. Vi använder bilder och tecken som komplement till det talade språket och ser alla barn som kommunicerande individer med rätt att förmedla sig och delta aktivt i dialog med andra oavsett vilken kommunikationsform barnet för stunden använder sig av.

Vi är lyhörda och tar tillvara på spontana språktillfällen likväl som vi arbetar i mindre grupper för att skapa förutsättningar för varje barn att utvecklas efter sina förutsättningar och behov. Personalen är språkliga förebilder och använder ett rikt språkbruk, ger språkliga utmaningar, nyanserar språket, benämner och upprepar. Vi använder högläsning och lustfyllda lekstunder där barnen får utforska läs- och skriftspråket under lekfulla former med bilder, symboler och bokstäver.

Senast uppdaterad den 22 juni 2023