Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Malmslätts förskolors verksamhet

Hållbar utveckling

Malmslätts förskolors prioriterade mål 2019/2020 är Hållbar utveckling. Tanken är att hållbarhetsperspektivet ska genomsyra undervisningen i förskolan. För att det arbetet ska utvecklas och fördjupas, arbetar vi med Grön Flagg. Grön Flagg är ett verktyg för förskolor och skolor där syftet är att inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Alla Malmslätts förskolor är Grön Flagg-certifierade.

Vårt mål inom Hållbar utveckling är att varje barn får förståelse för hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till ett hållbart samhälle, nu och i framtiden. Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Vi diskuterar tillsammans med barnen vad som är hållbart och hur vi ska leva för att uppnå de globala målen.

Barnens tankar och nyfikenhet kopplas till de tre dimensionerna av hållbar utveckling; den ekologiska - som kortfattat innebär att värna om ett ekosystem med biologisk mångfald. Den ekonomiska - som har en hushållande aspekt; att vara rädda om de resurser vi har, både mänskliga och materiella och att arbeta för en ekonomisk utveckling. Den sociala dimensionen - som handlar om människors beroende och påverkan på varandra, om jämlikhet, rättvisa, jämställdhet och ett demokratiskt förhållningssätt. 

Förskolans uppdrag

"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Utbildningen ska främja barnens utveckling, hälsa och välbefinnande."

Ur Läroplan för förskolan, Lpfö 18, sid 3.

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. Barnens behov och intressen ska ligga till grund för utformningen och planeringen av utbildningen.

Lek, trygghet och välbefinnande

Att leka är viktigt! Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Genom leken bearbetar barnen sina intryck och upplevelser. Leken stimulerar fantasi och inlevelse, den utmanar barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva. När vi ger utrymme för leken så ger vi också utrymme för lustfyllt lärande.

Utbildningen i förskolan ska präglas av omsorg om alla barns välbefinnande och trygghet, den ska planeras och genomföras så att barnens utveckling, hälsa och välbefinnande främjas. Att ingå i en social gemenskap, att mötas med respekt för sin person, utveckla tillit och självförtroende och rätt till kroppslig och personlig integritet skapar trygghet och lust att lära.

Barnkonventionen

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. I förskolan innebär det bland annat att utbildningen ska utgå ifrån vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande genom att uttrycka sina åsikter och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.

Utveckling och lärande

Utbildningen ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och det barnen visar intresse för. Genom att utgå från banens tankar, idéer och frågor, blir barnen aktiva deltagare och kan utöva sin rätt till delaktighet och inflytande.

Med ett projektinriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande. Lärande sker i många olika sammanhang och situationer och på olika sätt, till exempel genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Vi skapar kreativa miljöer där undrande och experimenterande är möjligt under stor del av dagen. Arbetslaget gör urval och bestämmer utgångspunkt utefter barnens intressen, behov och önskemål och sammankopplar dem med läroplanen och de mål som finns där. Projektets innehåll är inte färdigt utan utvecklas efter arbetets gång.

Under verksamhetsåret 2019/2020 har vi fokus på vårt prioriterade mål, Hållbar utveckling, se inledning.

Kommunikation och skapande

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger ihop. Genom ett medvetet, språkutvecklande arbetssätt som genomsyrar hela utbildningen, är målsättningen att varje barns språkutveckling stimuleras till exempel genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intressen för att kommunicera på olika sätt. Vi är lyhörda pedagoger som tar tillvara på spontana språktillfällen likväl som vi ofta arbetar i smågrupper för att bland annat öka talutrymmet för varje barn. Vi pedagoger är språkliga förebilder och använder ett rikt språkbruk, ger språkliga utmaningar, nyanserar vårt språk, benämner och upprepar.

"Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande."

Läroplan för förskolan, Lpfö 18, sid 9

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 april 2020