Malmslätts förskolors verksamhet

Vår verksamhet

Vi följer vår årsplan och går under läsåret igenom alla våra sex utvecklingsområden. Under höstterminen fokuserar vi på de tre som ryms inom Normer och värden, medan vårterminens fokus ligger på områdena inom Utveckling och lärande.

Normer och värden

Trygghet och samspel

Trygghet och samspel är vårt inledande utvecklingsområde på höstterminen. Vårt mål är att få en trygg barngrupp med god självkänsla och empatiska förmågor. Vi uppnår det målet bland annat genom tydliga rutiner, individanpassad inskolning, närvarande och lyhörda pedagoger som är goda förebilder och har stort fokus på bland annat lekens betydelse och den sociala samvaron i gruppen. ”Samvarokompetens” handlar om att kunna fungera i grupp, att balansera mellan hänsyn till sig själv och sina behov och hänsyn till andra människor och deras behov. Vi vill skapa en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet, då ser vi att barngruppen blir trygg.

Vi delar ofta upp oss i mindre grupper för ökad trygghet och självkänsla. I arbetet med värdegrund, allas lika värde och ”att vara en bra kompis, använder vi även olika arbetsmaterial som är anpassat för olika åldrar.

Jämställdhet och Genus

Här är vårt mål att alla barn ska ges möjlighet till inflytande och utrymme i verksamheten. Vi arbetar genusmedvetet och för regelbundet diskussioner och samtalar omkring aktuella frågeställningar och situationer som uppstår i barnens vardag. Vi ser betydelsen av att bemöta varje barn efter person - inte efter kön, att alla barn behandlas lika och att flickor och pojkar har möjlighet till lika stort inflytande och utrymme i verksamheten. Arbetslaget observerar, reflekterar och för diskussioner om jämställdhet och genus samt vårt eget förhållningssätt och tankar omkring området.

Kulturell mångfald

Vårt mål är att varje barn känner delaktighet i sitt eget kulturarv och får kännedom om andas kulturer. Vi lyfter, diskuterar och reflekterar över skillnader och olikheter av olika slag. Som en del i vårt värdegrundsarbete pratar vi mycket om att alla är lika mycket värda oavsett hur man ser ut, varifrån man kommer och hur man pratar. På vår förskola lyfter vi olikheter som det positiva fenomen som det är.

Utveckling och lärande

Språk

Vår målsättning är att varje barn utvecklar sitt språk. Vårt språkutvecklande arbetssätt för att uppnå det målet, är medvetet och genomsyrar hela verksamheten. Vi är lyhörda pedagoger som tar tillvara på spontana språktillfällen likväl som vi ofta arbetar i smågrupper för att bland annat öka talutrymmet för varje barn.

Vi pedagoger är språkliga förebilder och använder ett rikt språkbruk, ger språkliga utmaningar, nyanserar vårt språk, benämner och upprepar.

Regelbundna besök på biblioteket, högläsning och återberättande i olika former är en viktig del i språkarbetet.

Matematik

Matematiken ska leva i verksamheten! Matematiken ska finnas som en naturlig del i barnens vardag samt vid olika lärtillfällen. Vi vill att varje barn utvecklar sin matematiska förmåga genom att vi fångar och följer upp barnens intresse för matematik samt synliggör den i barnens omgivning. Vad gör barnen? Vad säger barnen? Vi utgår ifrån det och tillsammans med barnen arbetar vi vidare.

Naturvetenskap och teknik

På förskolan vill vi utmana barnen att ha ett utforskande förhållningssätt som uppmuntrar nyfikenhet och intresse för naturvetenskap och teknik. Vi har ett utforskande arbetssätt där vi vuxna är medforskare och ställer produktiva frågor som Hur?, Vad? och Varför?-frågor för att väcka intresse, leda vidare och diskutera. Vi pedagoger uppmuntrar att fundera och klura på hur olika prylar fungerar och är uppbyggda. Vi vill väcka barnens nyfikenhet.

Barns inflytande

Går som en röd tråd genom alla utvecklingsområden, hela verksamheten och dess utformning. Vi tar tillvara på och utgår ifrån barnens intressen och nyfikenhet. Vi observerar och följer upp vad barnen gör och säger och arbetar tillsammans med barnen vidare utifrån det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 november 2017