Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Här kan du ta del av vår utbildningsplan.

Verksamhetsplan 2020/2021 Malmslätts förskolor

Hållbar utbildning för en hållbar framtid

Verksamhetsplanen bygger på

  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan Lpfö 18
  • Vårt systematiska kvalitetsarbete och resultaten av attitydundersökningen. Här ingår även stödmaterialet KUL- Kvalitetsutveckling i Linköpings förskolor och Planen mot kränkande behandling.

Vår profil

Hållbar utveckling

”Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling.” (Lpfö 18)

Tanken är att hållbar utveckling ska genomsyra undervisningen. Barnens tankar och nyfikenhet kopplas till de tre dimensionerna (ekonomiska, ekologiska och sociala) för ett hållbart samhälle.

Utvecklingsområde för verksamhetsåret 2020/21

Språk

Mål: Att utveckla barnens förmåga att berätta, beskriva, lyssna och samtala.
Arbetssätt för att nå målet

Vi ska använda en anpassad version av kartläggningsmaterialet ”Hitta språket” för att nå målet.

Måltidspedagogiken blir ett naturligt steg i vårt fortsatta arbete med hållbar utveckling. Detta kommer att bli ett av verktygen för att nå ovanstående mål. All personal ska erbjudas utbildning inom måltidspedagogik under året.

Både barnskötare och förskollärare ska delta i nätverk med fokus på Läroplanen, det systematiska kvalitetsarbetet, måltidspedagogik och lek.

Rektor och biträdande rektorer genomför verksamhetssamtal med varje avdelning en gång per år för med fokus på måluppfyllelse. De biträdande rektorerna deltar också på reflektionstid och i verksamheten regelbundet under året.

Förste förskollärarna stöttar arbetslagen i deras arbete med det systematiska kvalitetsarbetet digitalt.

Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande

”När någon i arbetslaget följer eller leder lek på lämpligt sätt, antingen utanför leken eller genom att själva delta, kan faktorer som begränsar leken uppmärksammas samt arbetssätt och miljöer som främjar att lek utvecklas. Genom en aktiv närvaro är det möjligt att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter”( Lpfö 18)

Specialpedagogen ansvarar för att personalen får verktyg och stöd för att fortsätta arbetet med att öka varje barns lekstyrka.

Projekterande arbetssätt

Vi skapar kreativa miljöer där ett utforskande arbetssätt är möjligt under stor del av dagen. Arbetslaget gör urval och bestämmer utgångspunkt utefter barnens intressen, behov och önskemål och sammankopplar dem med läroplanen. Projektets innehåll är inte färdigt utan utvecklas efter arbetets gång.

Teman i Grön Flagg

Livsstil och hälsa, konsumtion och resurs och ett valbart tema.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, det vill säga hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning. 

Senast uppdaterad den 20 juli 2021