Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Nygatan 44 är en mindre förskola som ligger centralt i närhet
till Trädgårdsföreningen.

 

Likvärdighet i området

Förskolor Innerstadens gemensamma utvecklingsmål är att öka likvärdigheten i utbildningen så väl på den enskilda förskolan som mellan de olika förskolorna. Gemensam projektfråga/fokusområde är “Olika lika, men lika unika”. 

Vårt arbetssätt 

För att skapa likvärdighet arbetar personalen medforskande, använder ett lågaffektivt bemötande och har ett normkritiskt förhållningssätt. 

Inom  förskolor Innerstaden arbetar vi aktivt med att utveckla barnens kreativitet och fånga deras intressen här och nu. Genom ett projektbaserat arbetssätt utvecklar vi varje barns inneboende lust till lärande. Med hjälp av material från Före Bornholmsmodellen lägger vi grunden för barnens språk-, läs- och skrivutveckling. I utbildningen används material från barnkonventionen och kompisböckerna, med tillhörande dockor Kanin och Igelkott för att lyfta olika dilemman. Vi organiserar utbildningen så att barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och utvecklar sina intressen med samma möjligheter och på lika villkor.

Utveckling och lärande

Förskolans personal ansvarar för att bedriva ett kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt. I arbetet mot utvecklingsmålen lyfter vi in alla delar utifrån vad som står i förskolans läroplan Lpfö 18. Personalen utgår från barnens förutsättningar, behov och intressen i planeringen och genomförandet av utbildningen samt arbetar medvetet och aktivt tillsammans för att skapa en trygg, glädjefylld och lärorik vistelse för barnen.

Postadress: Förskolan Nygatan 44
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fsknygatan44 https://www.linkoping.se/fsknygatan44

Rektor: Therése Jönsson
Telefon: 013-29 46 24

Biträdande rektor: Catharina Palm
Telefon: 013-29 46 65

Senast uppdaterad den 26 februari 2023