Hoppa till huvudinnehåll

Information och handlingsplaner

Här kan du ta del av hur vi arbetar mot kränkande behandling i skolan, samt regler och rutiner i vår verksamhet.

Regler på Elsa Brändströms skola

På vår skola vill vi att alla ska känna sig trygga. Därför visar vi varandra respekt och bemöter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi respekterar lärarnas beslut. Vi skapar trygghet och trivsel genom att vara vänliga mot varandra och genom att använda vanlig samtalston och ett vårdat språk.

 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi har med oss det material vi behöver till lektionerna.
 • Vi bidrar till arbetsro i skolarbetet.
 • Vi är aktsamma om skolans och andras egendom.
 • Telefoner får inte förekomma på lektioner. De förvaras i skåpet eller lämnas hemma.
 • Chromebooks hanteras under lektionstid enligt lärarens instruktioner.
 • Vi får inte filma, fotografera eller göra ljudupptagningar inom skolans område, annat än i undervisningssituation med lärares tillstånd.
 • Vi dricker inte energidryck under skoltid.

Konsekvenser om någon inte klarar att följa våra ordningsregler:

 1. Lärare/personal ger en tillsägelse.
 2. Lärare/personal samtalar enskilt med eleven om vad som skett.
 3. Vårdnadshavare kontaktas och informeras.
 4. Skolan kallar till möte med elev, vårdnadshavare, personal och rektor där andra åtgärder vidtas.

Skolan ansvarar inte för personliga tillhörigheter. Rektor och lärare har rätt att omhänderta föremål och att öppna elevskåp vid misstanke om olagligt innehåll. Alla händelser som betraktas som brott enligt svensk lag anmäls till Polisen.

Besök på skolan

Skolan är ingen offentligt plats, utan en arbetsplats för elever och personal. Besökare måste, då de kommer till skolan, först kontakta expeditionen. Du är som vårdnadshavare alltid välkommen att besöka oss på vår skola, men vi är tacksamma om du meddelar att du ska komma. Kamrater till elever kan inte spontant besöka vår skola, och rektor måste i god tid meddelas innan eventuella besök.

Elevskåp

Varje elev får ett eget skåp att förvara ytterkläder och skolmateriel i. Eleven förväntas använda sitt skåp för detta ändamål. Skolmateriel ska förvaras i skåpet när det inte används. Eleven och vårdnadshavarna har ansvar för att så sker.

Mobiler får inte tas med till lektion. Eleven förvarar sin mobil i skåpet under lektionerna eller lämnar den hemma.

Skåpen tillhör skolan, och skolan har rätt att öppna elevers skåp med huvudnyckel.

Eleven får ett hänglås till sitt skåp och två nycklar, som elev och vårdnadshavare ansvarar för. Extranyckeln bör förvaras i hemmet. Om eleven förlorar en nyckel, är det vårdnadshavaren som ansvarar för att göra en ny nyckel, med hjälp av extranyckeln. Två nycklar och lås lämnas in i samband med att eleven slutar på vår skola.

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Senast uppdaterad den 16 juni 2022