Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola/familjecentral Ljungsbro (Droppen)

Välkommen till Öppna förskolan/familjecentral Ljungsbro (Droppen).
Vår verksamhet är en mötesplats för alla vuxna och barn 0-5 år.
Målet är att ge stöd i föräldraskapet och att följa barns utveckling och hälsa.
Vi finns på Evastigen 9 (bredvid apoteket).

Öppen förskola Evastigen 9

 

Nyheter

Våra öppettider

Nedan angivna tider gäller tills vidare.
Eventuella förändringar meddelas här på vår hemsida och på Instagram “droppenljungsbro”.

Du kan nå oss på telefon 013- 20 67 25

Vi hälsar sex vuxna välkomna till vår verksamhet inomhus. Vi meddelar på instagram om det blir fullt.

Måndag

13:00 - 15:00

Måndag den 20 september klockan 13.00 hälsar vi er med barn 0-12 månader varmt välkomna till folktandvårdens info om det lilla barnets tandhälsa. Anmälan på telefonnummer 013-206725. Babyöppet 0-12 månader utgår den 20/9.

Tisdag

09:00 - 11:00 Babymassage. Anmälan.
13:00 - 15:00 Uteverksamhet 0-5 år Lekpats Bäverstigen.

Onsdag

09:00 - 11.00  Uteverksamhet 0-5 år. Olstorps motionscentrum (buss 521)
13:00 - 15:00 Babymassage. Anmälan.

Torsdag

09:00 - 11:00 Babyöppet 0-12 månader.

13:00 - 15:00 Uteverksamhet 0-5 år. Lekplats Råleden.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och föräldrar

Här arbetar förskollärare som erbjuder en pedagogisk verksamhet som tar tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. Du får möjlighet att lära känna andra vuxna och barn, utbyta tankar, erfarenheter och få stöd i rollen att vara förälder. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. Föräldrar ansvarar för sina egna barn. Tänk på att vara infektionsfri vid besök på öppna förskolan.

Familjecentralens verksamheter och personal

På familjecentralen samarbetar förskollärare, barnsjuksköterskor och socialsekreterare från Råd och Stöd. Tillsammans ger vi stöd i föräldraskapet och följer barnets utveckling och hälsa. Föräldrar erbjuds också att delta i föräldraträffar med olika teman.

Barnavårdscentralen (BVC) 

På Barnavårdscentralen arbetar barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

 • hembesök
 • hälsoundersökningar
 • vaccinationer
 • rådgivning/stöd i föräldrarollen
 • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped.

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelation, familjeliv med mera.

Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-16 år är välkommen. 

anne-marie.karlsson@linkoping.se

Besöksadress: Centralplan 1, Ljungsbro.

Telefon: 013-20 69 48, 070-399 14 64

Processtödjare
Linköpings kommuns processtödjare utgår från respektive områdes familjecentral samt den centralt belägna mottagningsenheten. Uppdraget innebär att utgöra ett direkt stöd till förskolorna i arbetet med flerspråkiga barn. Processtödjarna kartlägger även nyanlända barns språkkunskaper och behov.

Tel.nr: 013-206859

 

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Ljungsbro familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Ljungsbro familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radstodljungsbro@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 48

Besöksadress: Centralplan 1, Ljungsbro (se karta)

Besöksadress : Centralplan 1, Ljungsbro

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcljungsbro https://www.linkoping.se/fcljungsbro

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Öppen förskola - Ljungsbro

Till e-postformulär för Öppen förskola - Ljungsbro

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 67 25

Besöksadress: Evastigen 9 (se karta)

Besöksadress : Evastigen 9

Postadress: Öppen förskola - Ljungsbro
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://wwws.linkoping.se/fcljungsbro http://wwws.linkoping.se/fcljungsbro

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Senast uppdaterad den 17 september 2021