Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till föräldrar- Familjeprogram

Linköpings kommun erbjuder sedan 20 år tillbaka föräldrar möjlighet att kostnadsfritt delta i olika föräldrakurser och föreläsningar. Här hittar du information om, och anmälningslänkar till, våra föräldrastödskurser.

Välkommen att delta i en föräldrakurs

Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är vår skyldighet som vuxna att ge dem det, men i bland behöver vi själva råd och stöd och möjlighet att diskutera med andra föräldrar. Därför erbjuder Linköpings kommun ett antal olika kostnadsfria möjligheter till möten. Här får du möta andra föräldrar – vanliga mammor och pappor till vanliga barn i vanliga och ovanliga familjer.

Gemensamt är att man vill diskutera med andra föräldrar och utbyta tankar och erfarenheter. Några har stött på en del utmaningar, medan andra vill utvecklas i sin föräldraroll. Den gemenskap som erbjuds ger en trygg grund att jobba vidare på.

För det är precis vad det är – ett jobb som ständigt pågår. Jobbet med att vara en trygg förälder genom barnets hela uppväxt.
Varmt välkommen!

Förändringar till följd av Covid-19

Vi har öppnat upp anmälan för fysiska kurser men kommer att anpassa formen utifrån rådande restriktioner. I dagsläget anpassar vi genom att begränsa antalet deltagare i våra grupper så att avstånd kan hållas. Våra digitala alternativ COPE, TonårsCope, och ABC, för vårdnadshavare med barn i åldern 3-18 år kommer att rulla på som vanligt.

Det finns alltid möjlighet för vårdnadshavare att kontakta familjeprogrammens samordnare för samtal och vägledning. Kontakt kan ske via e-post, digitalt eller telefon. Familjeprogrammen kan också förmedla kontakt till gruppledare som talar arabiska och somaliska.

Varför föräldrakurser?

Det finns kurser i så många andra sammanhang, så varför inte i föräldraskap? En ganska vanlig missuppfattning är att föräldrar tror att man behöver ha någon form av problem för att gå en föräldrakurs. Så är det inte. Kurserna tar upp ämnen som berör alla föräldrar: allt från barns utveckling och praktisk information till relationer, kommunikation och hur man hanterar känslor och skapar sammanhållning i familjen.

Kurserna ger dig möjlighet att:

 • Träffa andra föräldrar
 • Diskutera olika situationer i föräldraskapet
 • Få konkreta tips om hur du bemöter ditt barn på ett bra sätt

I det förebyggande föräldrastöd som Linköpings kommun tillhandahåller är Barnkonventionen en självklar utgångspunkt. Familjeprogrammen erbjuder också kortkurser och föreläsningar inom olika teman som berör föräldraskap på föräldramöten och liknande.

Familjeprogrammen genomför också kursen Att vara förälder i Sverige för nyanlända föräldrar, för närvarande på arabiska, somaliska och tigrinska.

Information om kurserna

ABC vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år och består av fyra gruppträffar kring var sitt tema. Varje träff tar cirka 2,5 timmar.

Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har cirka tio deltagare. Under träffarna ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur föräldrar kan främja sitt barns självkänsla, hur man kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas. Information och diskussion varvas med övningar och filmer.

De fyra träffarna har följande rubriker

 1. Visa kärlek. Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.
 2. Vara med. Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? 
 3. Visa vägen. Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldraskap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan stress hanteras?
 4. Välja strider. Hur kan tjat i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort?   

Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.

COPE är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till alla föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Vid varje kurstillfälle tittar föräldrarna på en kort skådespelad filmsekvens om en vardaglig situation mellan föräldrar och barn. Genom ledarledda diskussioner finner föräldragruppen sedan olika lösningar på att hantera situationen.

Cope på nätet

Vi erbjuder också en nätbaserad kurs som genomförs individuellt eller i par på distans, till exempel hemifrån. Kursen kan starta när som helst under året.
När du går kursen, som består av sju delmoment inklusive hemuppgifter, får du tillgång till arbetsmaterial. Mellan tillfällena får du support av en gruppledare via telefon eller på annat lämpligt sätt.

Förlagan till COPE finns i Kanada och programmet hör till en grupp av metoder som stödjer och uppmuntrar föräldrar att ge barn positiv uppmärksamhet och att på ett genomtänkt sätt hantera konflikter.

Syfte

 • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn
 • Stärka de vuxna runt barnet i föräldraskapet
 • Förbättra samspelet inom familjen
 • Skapa nätverk mellan vuxna

Föräldragrupperna består av 10-20 föräldrar och träffas åtta gånger á två timmar.
COPE har använts i Sverige sedan år 2000. I Linköping finns gruppledare som även talar arbiska, somaliska och flera andra språk.

Cope-folder för nedladdning

TonårsCope vänder sig till alla föräldrar som har barn i åldern 13 till 18 år. Kursen går igenom tonårsförälderns olika roller som observatör, rådgivare, förhandlare och bestämmare. TonårsCope finns även som digital kurs.
Tonårsforum är en komprimerad version av TonårCope och i vissa fall skräddarsydd efter föräldrars önskemål.
Syftet med kurserna är att ge föräldrar möjlighet att träffas och diskutera med varandra under professionell ledning och därigenom bli stärkta i sin föräldraroll.
Vi erbjuder även föreläsningen "Att vara tonårsförälder" genom skolorna. Alla föräldrar är välkomna oavsett i vilken skola barnet går.

Vad innebär det att delta i TonårsCope?

Vid kurstillfällena får du som förälder se på en kort skådespelad filmsekvens om en vardaglig situation mellan föräldrar och barn. Genom ledarledda diskussioner ges föräldrarna i gruppen möjlighet att föreslå olika lösningar på att hantera föräldra-barnsituationerna. Föräldragrupperna består av 12-20 föräldrar och träffas mellan fyra och åtta gånger à två timmar. Kurser kan även genomförs på somaliska, arabiska och romani.

Lång erfarenhet

Förlagan till COPE Tonår finns i Kanada och utvecklades i början av 1990-talet. Programmet hör till en familj av metoder som innebär stöd till föräldern att ge positiv uppmärksamhet sitt barn och att på ett genomtänkt sätt  hantera konflikter.

Tonårsforum

I Tonårsforum träffas föräldrar i grupp under ledning av samtalsledare för att utbyta tankar och idéer runt sitt föräldraskap.

Tonårsforum har efter önskemål från föräldrar startat som ett alternativ till de familjeprogram som sedan tio år tillbaka erbjudits i Linköping. De traditionella programmen har mellan åtta och elva träffar, medan Tonårsforum erbjuder fyra träffar.

Föräldrarna träffas utan sina barn i grupper med mellan 5-15 deltagare. Barnen  är i åldern 13-18 år, men grupperna indelas i möjligaste mån efter barnens ålder så att föräldrar med likartade frågeställningar kan diskutera med varandra.

Litteraturtips för tonårsföräldrar

 • Tonåringens överlevnadsguide  - BAKER, M.
 • Fem gånger mer kärlek - FORSTER. M
 • Tonårsliv - Handbok för föräldrar  - GUSTAFSSON, H.
 • Tonårstid - WRANGSJÖ, S.
 • Livet i familjen, det viktiga samtalet - JUUL, J.

Foldrar för nedladdning

Komet är för föräldrar med barn i åldern 3-11 år. Komet liknar till stor del COPE, men den här kursen vänder sig till föräldrar som möter särskilt stora utmaningar i sitt föräldraskap.
Innevarande termin kan vi tyvärr inte erbjuda någon kurs.
Avsikten med Komet är att förbättra kommunikationen mellan föräldrar och barn. 
Programmet ger möjlighet att stärka föräldrarollen och utveckla förmågan att finna lösningar på vardagsbekymmer. Föräldrarna får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna.
Föräldragruppen träffas en gång i veckan vid elva tillfällen. Varje träff tar 2½ timma och sker vanligtvis under kvällstid. Gruppen består av föräldrar till högst sex barn och leds två gruppledare.
Kursen är kostnadsfri. Vid behov finns möjlighet till barnvakt.

Komet-folder för nedladdning.


 

Föräldrar och barn deltar tillsammans

Lära tillsammans är ett familjeprogram där barn och föräldrar/vårdnadshavare deltar tillsammans. Det är en internationellt spridd metod som går under beteckningen Family learning och har fokus på förälderns viktiga roll i barnets utveckling och lärande.

Den introducerades i Linköping 2013 och vände sig då i första hand till utrikesfödda föräldrar, men passar bra för alla föräldrar beroende på vilket tema man använder.

Kurserna genomförs på familjecentraler, i förskolor och på skolor och används i tre olika sammanhang:
- som en gruppverksamhet med olika teman
- vid inskolning i förskolan
- för att stärka modersmålet

Grupperna leds av två pedagoger, varav minst en talar deltagarnas modersmål. Lära tillsammans är flexibel metod som anpassas efter gruppens behov. Du kan anmäla dig genom att göra en intresseanmälan på vår hemsida.    

När metoden riktar sig till utrikesfödda familjer är syftet att

 • Ge möjlighet för barn och föräldrar att tillsammans och på ett lustfyllt sätt förbättra olika färdigheter med fokus på språket.
 • Betona familjen och hemmet som viktiga lärmiljöer och förälderns viktiga roll i lärandet.
 • Främja relationerna mellan föräldrar och barn.

Vid inskolning i förskolan är syftet att

 • Barn och föräldrar får en gemensam bas av upplevelser och erfarenheter kring förskolans syfte, barnsyn och verksamhet.
 • Öka föräldrarnas engagemang och inflytande i förskolan.

För att stärka modersmålet

 • Ge föräldrar kunskap och tips om hur man kan stärka barnets modersmål hemma.

Pedagogiken i Lära tillsammans

 • Föräldrar och barn lär tillsammans
 • Aktiviteterna är anpassade efter gruppens behov
 • Stor delaktighet från deltagarna
 • Lustfyllt lärande och positivt klimat
 • Använda deltagarnas egen kultur och kunskaper

Folder för nedladdning

I kursen Att vara förälder i Sverige får du information på ditt modersmål och kan diskutera och fråga om hur det är att vara just förälder i Sverige. Kursen finns för närvarande på arabiska och somaliska. Vi pratar bland annat om:

 • Hur förskolan och skolan fungerar
 • Rättigheter och skyldigheter som förälder
 • Vad du som förälder kan göra för att det ska gå bra för ditt barn
 • Tips om barnuppfostran
 • Barnets rättigheter

Ta kontakt med familjeprogrammen för att få mer information om kursstart och anmälan. Du kan också anmäla dig genom en intresseanmälan på hemsidan.

ICDP Vägledande samspel vänder sig till föräldrar med barn i åldern 0-5 år och består av sju gruppträffar kring tre olika dialoger. Varje träff tar ca 2 timmar. De tre dialogerna kretsar kring det positiva samspelet mellan förälder och barn:

 • Den känslomässiga dialogen: att visa kärlek, acceptans och positiva känslor, att vara följsam mot känslor och tillstånd, upprätta en god dialog med utbyte av känslor, visa uppskattning och ge erkännande.
 • Den meningsskapande dialogen: ha gemensam uppmärksamhet och ömsesidigt engagemang, benämna och ge mening åt det som händer här och nu med entusiasm. Ge mening genom att utvidga, förklara och skapa berättelser.
 • Den reglerande dialogen: reglering av känslor och beteenden genom att; planera steg för steg, ge anpassat stöd, skapa fasta situationer och rutiner samt ge positiv gränssättning.

Gruppträffarna leds av utbildade vägledare och varje grupp har ca 8 deltagare. Under träffarna ges tillfälle att samtala kring föräldraskap med andra föräldrar. Samtalen och frågeställningarna varvas med övningar och filmklipp.

Kursen hålls på Lambohovs öppna förskola men du är välkommen att delta oberoende av var du bor! Anmälan sker i direkt kontakt med öppna förskolans personal. Barn under ett år kan följa med på träffarna.

När startar det kurser?

Föräldrakurser startar vanligtvis höst och vår, men kommer önskemål från föräldrar finns möjlighet till andra upplägg. ABC, COPE och COPE Tonår genomförs även på andra språk, bland annat arabiska och somaliska. Cope på nätet och CopeTonår på nätet kan starta när som helst under året.

Lilia Lahmar (talar även arabiska)
Telefon: 013-26 32 92, 070-562 62 32

Cecilia Björklund
Telefon: 013-20 51 86, 070-31 55 386

Irene Mattsson
Telefon: 070-34 46 772

För att skicka e-post klicka på namnet.

Familjeprogram

Till e-postformulär för Familjeprogram

E-post: foraldrastod@linkoping.se

Besöksadress: Klostergatan 24 (se karta)

Besöksadress : Klostergatan 24

Postadress: Linköpings Kommun, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Resurs- och stödverksamheten

Webbadress: http://www.linkoping.se/familjeprogram http://www.linkoping.se/familjeprogram

Senast uppdaterad den 25 oktober 2021