Hoppa till huvudinnehåll

Förväntningar och samverkan

Skolan och du som vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar för ditt barns utveckling och lärande. Därför är ett bra samarbete och en god kommunikation mellan skola och hem viktigt för en lyckad skolgång. Genom att ha höga förväntningar på varandra skapar vi tillsammans goda förutsättningar för ditt barns skolgång och utveckling.

Ömsesidig förväntan

Informationen på den här sidan utgår från det förväntansdokument som vårdnadshavare och elever får ta del av inför skolstarten. Med utgångspunkt i skollag och läroplaner beskrivs vilka förväntningar som skola, elev och vårdnadshavare har rätt att ställa på varandra. Om du som elev eller vårdnadshavare vill ha mer information om regler och ansvar kan du besöka Skolverkets hemsida:

Sidan Elev eller förälder på Skolverkets hemsida

Förväntansdokumentet ska vara ett stöd i kontakten mellan skola och hem. Målsättningen är att skapa bättre förståelse för de olika roller och förväntningar som respektive part kan ha på varandra.
Förväntansdokumentet gäller för samtliga verksamhetsformer i Linköpings kommunala skolor på grund- och gymnasienivå.

Förväntningar du som vårdnadshavare kan ha på skolan

Som vårdnadshavare kan du förvänta dig att skolan skapar goda förutsättningar för att ditt barn ska få så bra undervisning/utbildning som möjligt. Skolans undervisning utgår från läroplanens kunskapsmål och värdegrund.
All personal på skolan arbetar för en trygg lärmiljö och för att ditt barn möts med respekt. Om något händer som vi behöver prata med dig som vårdnadshavare om tar närmast berörd personal kontakt med dig.

För att skapa en öppen och tillitsfull kontakt mellan skola och hem kan du förvänta dig ett professionellt bemötande och att skolan samarbetar med dig kring ditt barns skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. Du kan också förvänta dig att skolan informerar om exempelvis viktiga rutiner, ordningsregler, lämpliga kontaktvägar och andra frågor.

Förväntningar skolan har på dig som elev

Som elev förväntas du ta ansvar för ditt lärande och att du ber om hjälp när det behövs. Genom att du visar respekt mot övriga elever och vuxna och följer de regler som finns på skolan bidrar du till en god studie- och arbetsmiljö.

Förväntningar som skolan har på dig som vårdnadshavare

Skolan förväntar sig att du som vårdnadshavare ansvarar för att ditt barn i grundskolan/grundsärskolan fullgör sin skolplikt. För elever i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan gäller närvaroplikt för den utbildning som de antagits till.

Tillit till skolans olika professioner är en utgångspunkt för att skapa ett bra samarbete med ömsesidig respekt mellan skola och hem. Att du tar del av information från skolan är en del i samarbetet.

Som vårdnadshavare visar du att skolan är viktig genom att på olika sätt engagera dig i ditt barns skolgång. Genom att undvika att begära ledighet utanför loven skapar du goda förutsättningar för ditt barns skolgång och utveckling.

Om du har frågor som rör ditt barns skolgång är du alltid välkommen att kontakta närmast berörd personal på skolan.

Senast uppdaterad den 13 augusti 2020