Skolskjuts

Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om avståndskriterierna uppfylls. Rektor ansvarar för planering och utvärdering av skolans skolskjutsverksamhet på sin skola i samarbete med kommunens sakkunniga.

Elever som uppfyller avståndskriterierna mellan sin folkbokföringsadress och skolan kommer inför skolstart att få information om skolskjuts.

För att en elev i Linköpings kommun ska vara berättigad till skolskjuts eller elevresor ska väglängden från hemadressen till skolan vara:

 • 2,0 km för förskoleklass - årskurs 3
 • 3,0 km för årskurs 4 - 6
 • 4,0 km för årskurs 7 - 9
 • 6,0 km för gymnasiet (gäller endast från elevens folkbokföringsadress)

Med väglängd menas den kortaste användbara väg som eleven kan gå eller cykla från hemadressen till skolan enligt kommunlantmäteriets mätning. Längre ner på den här sidan hittar du en länk till vår avståndsmätning där du själv kan kontrollera avståndet mellan aktuell adress och skola.

Skolskjutsen i Linköpings kommun anordnas via särskilt upphandlade skolskjutsar,
skolskjuts med allmän kollektivtrafik (årskort), skolskjuts i bil och ersättning självskjuts.

Elever i grundskolan som bor på två adresser pga. växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av föräldrarnas folkbokföringsadresser och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts.

Det växelvisa boendet ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska i princip bo lika mycket hos vardera föräldern. Båda adresserna ska vara inom Linköpings kommun.

De skolskjutsformer som används för skolskjuts vid växelvis boende är årskort i allmän kollektivtrafik, upphandlad skolskjuts i mån av plats alternativt överenskommelse om självskjuts.

Vid årskort görs ansökan det första tillfället behovet av skolskjuts på grund av växelvist boende uppstår alternativt när föräldern flyttar eller eleven byter skola på blankett ”Skolskjuts - Ansök via blankett (LK 2270)” som finns längre ner på denna sida. Vid upphandlad skolskjuts alternativ överenskommelse om ersättning görs ansökan inför varje nytt läsår på samma blankett; ”Skolskjuts - Ansök via blankett (LK 2270)”.

I vissa fall kan andra skäl än avstånd motivera avsteg från reglerna och att en elev beviljas skolskjuts. Ansökan görs på blankett ”Ansökan skolskjuts” som finns på kommunens hemsida.
Faktorer man tar hänsyn till är:

 • Trafikförhållanden.
 • Funktionsnedsättning hos en elev kan motivera att skolskjuts ordnas. Detta ska styrkas med läkarintyg.
 • Andra särskilda omständigheter. 


Skollagen 10 kap 32§;
Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 25-27 §§. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.

Elev i förskoleklass till år 9, som väljer en annan skola än den som kommunen anvisat, kan få årskort för allmän kollektivtrafik om avståndsreglerna uppfylls mellan folkbokföringsadress och vald skola. För mer information kontakta aktuell skolas expedition.

Om vårdnadshavaren hellre skjutsar eleven till och från skolan kan man ansöka om ersättning självskjuts. Det maximala belopp som i dessa fall kan beviljas är motsvarande det belopp som ett elevårskort är värt. Ansökan sker vi blanketten som finns nedan (LK 2270) och görs inför varje nytt läsår.

En elev som skadar sig kan via kommunens försäkringsbolag erhålla ersättning för tillfällig taxi till och från skolan, om skadan medför att eleven inte kan åka skolskjuts. Tillfällig taxi som ersätts av ett försäkringsbolag inräknas inte i kommunens skolskjutsverksamhet och det är föräldrarna, som i samråd med försäkringsbolaget beställer och organiserar taxiresorna.

 • För ansökan om skolskjuts vid växelvist boende, trafikförhållanden eller funktionsnedsättning används blankett Skolskjuts; Ansökan (LK 2270).
  Glöm inte att komplettera med ett läkarintyg om ansökan gäller funktionsnedsättning!
  Läkarintyget ska vara högst 6 månader gammalt och beskriva och förklara vad eleven klarar respektive inte klarar av när det gäller förmågan att gå, cykla alternativt åka buss till och från skolan.
  Handläggningstiden för skolskjutsansökningar är ca 3 veckor. Sista ansökningsdatum för att skolskjutsen ska fungera från första skoldagen på det nya läsåret är den 15 maj.
 • För ansökan om skjuts till och från omsorg på obekväm tid används blankett Skjuts specialverksamhet; Ansökan (LK 2268).
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 18 januari 2018