Hoppa till huvudinnehåll

Vad är förskola?

Sverige har ett skolsystem där förskolan är det första steget. Efter förskolan kommer grundskolan och sedan gymnasieskolan. Förskolan är frivillig och till för barn 1-5 år.

I förskolan får ditt barn lära sig nya saker genom att leka, skapa och utforska på egen hand i en trygg miljö, i grupp och tillsammans med vuxna. Ditt barn lär sig nya ord, att berätta, diskutera och annat som är viktigt för barnets utveckling. Barnen i förskolan är både inomhus och utomhus. Det finns många fördelar med att vara utomhus, barnen blir friskare och det har även en positiv effekt på inlärningsförmågan. De flesta barn i Sverige går i förskolan.

Förskolan gör skillnad

Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Att låta sitt barn gå i förskolan är ett sätt att förbereda det för fortsatt skolgång. Det svenska språket är vägen in i samhället och nyckeln till integration. Forskning visar att barn som gått i förskola är bättre på språk och matematik. De har också en bättre psykisk hälsa och får färre infektioner. I vuxen ålder har de högre utbildningsnivå och en högre inkomst jämfört med barn som inte gått i förskola.

När får ditt barn gå i förskola?

 • Ditt barn får gå i förskola från 1 års ålder fram till höstterminen det år barnet fyller 6 år
 • Barnet går i förskola medan du arbetar eller studerar.
 • Om du är föräldraledig med ett syskon eller är arbetssökande, kan ditt barn vara fyra timmar/dag i förskolan. Just fyra timmar/ dag gäller inom Linköpings kommunala förskolor.
 • Alla barn har rätt att gå i allmän förskola från och med höstterminen det året barnet fyller 3 år. Detta gäller även för barn med föräldrar som saknar sysselsättning eller arbetstillstånd. I kommunal förskola går barnet fyra timmar/dag och förskolan är då gratis. Platsen får endast nyttjas på skoldagar, inte under lov- och studiedagar.

Läs mer kring riktlinjer:

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-13 år.

Vad säger skollagen?

Här kan du ta del av den lagtext som styr våra regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1-3 år:

Ur Skollagen (2010:800) 

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola. 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare 

har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barn ska också erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som möjligt, skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål. 

Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. 

Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i fritidshemmet och förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas. 

Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande. 

Förskolan har en egen läroplan, (Lpfö 18). För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan (Lgr 22). 

Vem kan få barnomsorg?

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om barnomsorgsplats och blir platsinnehavare. Bor vårdnadshavarna i samma hushåll blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för barnomsorgsavgiften.

 • Barnomsorg erbjuds barn, 1-13 år, under den tid vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar och därmed har behov av tillsyn. Med tillsynsbehov/tillsynstid menas vårdnadshavares arbets- och/eller studietid samt tillhörande restider och behov av vila i anslutning till nattarbete.
 • Efter särskild prövning kan barn få barnomsorgsplats även om det inte finns något tillsynsbehov (Skollagen 8 kap. 5 och 7 §§, 14 kap. 5 och 6 §§, 25 kap. 2 §).
 • Barnomsorg erbjuds barn, 1-5 år, vars vårdnadshavare är arbetssökande eller är föräldraledig med syskon. Barnomsorg erbjuds i form av förskola/pedagogisk omsorg 4 timmar per dag i Linköpings kommunala förskolor/pedagogisk omsorg. Rektor beslutar hur de 4 timmarna förläggs på respektive förskola. Syftet är att ge barnet möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet.
 • Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas förskola under minst 525 timmar om året/under ett kalenderår. I Linköpings kommunala förskolor erbjuds 4 timmar per dag. Platsen får endast nyttjas på skoldagar, inte under lov- och studiedagar. Rektor beslutar hur de 4 timmarna förläggs på respektive förskola.
 • Arbete/studier tillsammans med föräldraledighet eller arbetssökande ger inte rätt till två typer av placeringar. Barnet kan enbart ha en typ av placering vilken då ligger till grund för barnets vistelsetid.

Barn mellan 1 och 5 år har rätt till barnomsorg om minst ett av följande villkor uppfylls:

 • Alla i familjen har svenskt personnummer.
 • Alla i familjen är EU-medborgare och intyg på att det finns en kommande adress i Linköping.
 • Vårdnadshavare är asylsökande med giltigt LMA-kort med tillstånd för arbete eller studier i Sverige (AT-UND).

Om vårdnadshavare inte har AT-UND har barnet ändå rätt till förskola 4 timmar/dag från augusti det året barnet fyller tre år.

Riktlinjer

Barnomsorgen är avsedd för barn i åldern 1-13 år. Linköpings kommun ska erbjuda alla barn, med behov av tillsyn, barnomsorg inom fyra månader.

 • Barn 1-5 år erbjuds förskola/pedagogisk omsorg.
 • Barn 6-13 år erbjuds plats i fritidshem på den skola eleven är placerad.
 • Öppen fritidsverksamhet erbjuds av enskilda huvudmän i några av kommunens bostadsområden för barn i åldern 10-13 år

Om det finns särskilda skäl, kan avdelningschef för förskola/grundskola fatta beslut om undantag från åldersindelningen ovan. Målsättningen är att erbjuda den verksamhet som är den lämpligaste för barnet, oavsett ålder.

Finns synnerliga skäl för placering i annat fritidshem än på aktuell skola eller på annan öppen fritidsverksamhet än i området beslutas detta av avdelningschef grundskola på delegation av barn-och ungdomsnämnden.

Barnomsorg bedrivs dels i kommunala enheter, dels i privat regi av enskilda utförare som finansieras av kommunen.

På kommunens hemsida finns en förteckning över samtliga utförare med adress och telefonnummer. Där finner du också mer information.

Det är också möjligt för familjer som bor i Linköpings kommun att ansöka om barnomsorg i Norrköpings kommun. Läs mer om detta på Norrköpings hemsida, eller ring 011-15 00 00.

Barnomsorg 1-5 år

Förskola bedrivs i lokaler som är anpassade för verksamheten. Här ingår även allmän förskola för 3-5-åringar, som erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Pedagogisk omsorg, här tar dagbarnvårdare emot barnen i sitt eget hem.

Pedagogisk omsorg i form av flerfamiljssystem kan startas tillsammans av några familjer som har liknande behov av tillsynstid. Verksamheten bedrivs i någon av familjernas hem. Kommunen anställer personal och lämnar viss ersättning för mat och övriga omkostnader.

Öppettider för förskolor och pedagogisk omsorg är 06:00–18:30.

Barnomsorg 6-13 år

Fritidshem är verksamhet som är riktad till skolbarn 6-13 år. Verksamheten är placerad i anslutning till den skola där eleven går och samordnas med förskoleklass och grundskolans/grundsärskolans årskurser 1-6.

Fritidshemmens öppettider är klockan 06:00-18:30.

Öppen fritidsverksamhet anordnas av enskilda huvudmän på eftermiddagstid för skolbarn 10-13 år i det område eleven går i skola.

Under skolans lovdagar erbjuds heldagstillsyn. Vid behov av morgonomsorg erbjuds detta på barnets skolas fritidshem.

Övrigt

Omsorg på kvällar, nätter och helger. Verksamheten vänder sig till barn 1-13 år som behöver tillsyn på kvällar, nätter eller helger.

Tillfällig barnomsorg kan erhållas för skolbarn 6-13 år som behöver tillsyn enstaka timmar eller dagar eller för skolbarn med tillfälligt tillsynsbehov.
Tillfällig barnomsorg kan erhållas i mån av tillgång efter överenskommelse mellan vårdnadshavare och rektor.

Sammanslagning barnomsorg: Barnomsorg erbjuds alla helgfria vardagar. Sammanslagning av flera förskolor/fritidshem kan förekomma under semesterperioder, klämdagar, studiedagar eller liknande. Även särskilda skäl kan medföra sammanslagning.

Köregler

När du önskar barnomsorg anmäler du ditt barn på kommunens webbplats, www.linkoping.se Förskola och utbildning.

Där kan du läsa om kommunens barnomsorg och skaffa dig en snabb överblick genom korta informationstexter och bilder. Där finns också övriga upplysningar som du behöver för att ansöka till barnomsorg.

Om Skatteverket har beslutat att ge dig sekretessmarkering, ska du ta direktkontakt med ansvarig för sekretessmarkering i barnomsorg via Kontakt Linköping när du ansöker om barnomsorg, telefon: 013-20 60 00.

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda utnyttjar barnomsorgen. Barnet har en barnomsorgsplats, men platsinnehavarna får var sin räkning (delad faktura).

Platsgaranti

Kommunen, som är en offentlig huvudman, ska erbjuda plats på någon av kommunens förskolor inom 4 månader från ködatum. Denna skyldighet gäller inte för enskilt driven barnomsorg (fristående förskola eller enskild pedagogisk omsorg). För att vara berättigad platsgaranti behöver minst ett val vara till en kommunal förskola.

Plats i fritidshem ska erbjudas så snart behov av plats finns.

Kommunal barnomsorg

Ansökan sker direkt via webben på kommunens hemsida, www.linkoping.se Förskola och utbildning. Du kan ange upp till tre olika önskemål. Det första ska vara det alternativ du helst vill ha.

Kontakt Linköping är behjälplig på telefon: 013-20 60 00, om du har frågor.

Enskild barnomsorg

Barnomsorg bedrivs även i enskild regi av fristående huvudmän som finansieras av kommunen.

Till de flesta fristående huvudmän går det att ansöka om plats via webben på kommunens hemsida, www.linkoping.se Förskola och utbildning.

Övriga tar du kontakt direkt med. Det finns en förteckning med adress, telefonnummer och inriktning på kommunens hemsida, www.linkoping.se

Ansökan om barnomsorg, förskola och pedagogisk omsorg

I din ansökan om kommunal barnomsorg kan du välja upp till tre enheter där du helst vill att ditt/dina barn ska få plats.

Anmäl ditt barn senast fyra månader före (inklusive inskolningstid) det datum du har behov av plats enligt regler ”Vem kan få barnomsorg? ”. Platserna fördelas enligt följande turordning:

 1. Förtur
 2. Kötid
 3. Syskon
 4. Ålder

Om du bara vill ha plats fyra timmar per dag i allmän förskola, lämnar du en intresseanmälan till rektor i området där ni bor. Plats erbjuds då utan längre dröjsmål på någon förskola i närområdet.

Om du vill ha allmän förskola i annat område får ditt barn köa enligt ovanstående turordning.

1. Förtur: Barn kan erbjudas plats i barnomsorg efter prövning enligt Skollagen 8 kap. 5 och 7 §§, 14 kap. 5 och 6 §§, 25 kap. 2 § om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller om barnet av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola/fritidshem.

Ansökan görs till rektor i det område barnet bor. Behovet ska styrkas med intyg från till exempel BUP, habiliteringen, logoped. Förtur ges, specifik förskola kan inte garanteras. Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.
Beslut fattas av biträdande avdelningschef för förskolan. Rektor ansvarar för att en handlingsplan upprättas.

Barn som gjort uppehåll från förskola/pedagogisk omsorg under vårdnadshavares föräldraledighet med syskon, har förtur till samma förskola/pedagogisk omsorg. Någon garanti för att erbjudas samma enhet finns dock inte.

2. Kötid: När du ansöker om barnomsorg får barnet ett ködatum. Ködatumet kan aldrig vara tidigare än fyra månader före önskat placeringsdatum.

Om du blir erbjuden barnomsorg som inte överensstämmer med ditt första önskemål kan du oavsett om du tackar ja eller nej välja att stå kvar som sökande till ditt förstahandsval genom att aktivt meddela detta i ansökningssystemet enligt anvisning. Du behåller då ditt ursprungliga ködatum. Om du inte meddelar att du vill stå kvar så försvinner ditt barn ur ansökningssystemet. 

Om du blir erbjuden ditt första önskemål men tackar nej, tas du bort ur ansökningssystemet.

Inom ett rektorsområde görs omplacering endast i augusti varje år. Du behåller ditt ursprungliga ködatum. Beslut om avsteg från omplacering fattas i synnerliga skäl av avdelningschef för förskola på delegation av barn- och ungdomsnämnden. Byte av placering mellan rektorsområden sker tidigast två månader framåt.

3. Syskon: Med syskon anses helsyskon, halvsyskon och även barn som bor i samma hushåll.

Syskon som har samma ködatum ska erbjudas plats samtidigt. Någon garanti för att syskon erbjuds plats på samma ställe finns dock inte.

Om flera barn har ködatum under samma kalendermånad ska syskon, till redan placerade barn på önskad förskola/pedagogisk omsorg, erbjudas plats först. Någon garanti för att det finns en ledig plats vid önskad förskola/pedagogisk omsorg finns dock inte.

Barn som är 6 år eller äldre med syskon som har barnomsorg fyra timmar per dag på grund av vårdnadshavares arbetslöshet ska, när vårdnadshavaren återinträder i arbete eller motsvarande, ansöka om plats.

4. Ålder: Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Ansökan om barnomsorg fritidshem

Ansökan till fritidshem görs via kommunens e-tjänst. Det är ingen kö till fritidshem, plats bereds så snart som möjligt på den skola eleven är placerad. För öppen fritidsverksamhet kan antalet platser vara begränsade.

Introduktion

Introduktion (tidigare kallat inskolning) omfattar oftast två veckor och kan påbörjas tidigast på inskrivningsdagen. Rektor kan i samråd med vårdnadshavare och utifrån verksamhetens förutsättningar bevilja framskjuten start av introduktion upp till en månad från inskrivningsdagen. Barnomsorgsavgift betalas från och med inskrivningsdagen.

I allmänhet påbörjas inga introduktioner de perioder då flera förskolor/fritidshem är sammanslagna (se mer under rubrik Sammanslagning barnomsorg).

Avgifter enligt maxtaxa

Reformen om en maxtaxa innebär att kommunen tillämpar en barnomsorgstaxa som utgår från hushållets samlade bruttoinkomst (inkomst innan skatt) och med angivna tak för taxan (54 830 kronor per månad fr.o.m. januari 2023).

Avgift betalas 12 månader per år.

Övergång från en barnomsorgstaxa till en annan sker den 1:e augusti det år barnet fyller 3, 6, eller 10 år.

Barnomsorgsavgiften beräknas enligt nedanstående principer:

Exempel:
En familj har tre barn i åldern 3, 6 och 10 år. Det treåriga barnet blir barn ett i förskoleverksamheten, sexåringen blir barn två i fritidshem 6-9 år och tioåringen blir barn tre i fritidshem/öppen fritidsverksamhet 10-13 år.

Barn som bor i samma hushåll och där någon av vårdnadshavarna är betalningsansvarig för barnets barnomsorg, betraktas som syskon och får flerbarnsrabatt.

Avgiften är beroende av hushållets samlade bruttoinkomst (se särskilt information om inkomst).

Maxtaxa per månad 

I nedanstående expanderbara textblock hittar du maxtaxa per barn och månad.

Avgifterna är uppdaterade från och med 1 januari 2023.

Avgift per månad för barnomsorg, barn 1-5 år

 

Förskola,
Pedagogisk omsorg
1-2 år

Förskola,
Pedagogisk omsorg
3-5 år
Barn 1

3% av inkomsten,

dock högst
1645
kronor

2,1 % av inkomsten,

dock högst
1151
kronor

Barn 2 2% av inkomsten, 

dock högst
1097
kronor

1,4 % av inkomsten,

dock högst 
768
kronor

Barn 3

1% av inkomsten,

dock högst
548
kronor

0,7% av inkomsten, 

dock högst
384
kronor

Barn 4
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten

 

Avgift per månad för förskola och pedagogisk omsorg vid arbetslöshet eller föräldraledighet

 

Förskola, Pedagogisk
omsorg vid arbetslöshet,
föräldraledighet
1-2 år

Förskola, Pedagogisk
omsorg vid arbetslöshet,
föräldraledighet
3-5 år
Barn 1 3 % av inkomsten
– dock högst 1645 kronor
0,51 % av inkomsten
– dock högst 280 kronor
Barn 2 2 % av inkomsten
– dock högst 1097 kronor
0,34 % av inkomsten
– dock högst 186 kr
Barn 3 1 % av inkomsten
– dock högst 548 kronor
0,17 % av inkomsten
– dock högst 93 kronor

Barn 4
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten

Avgift för fritidsverksamhet per månad, uppdaterade från och med 1 januari 2023.

  Fritidshem
6-9 år
Fritidshem
10-13 år
Öppen
fritidsverksamhet 
10-13 år
Morgonomsorg* 
10-13 år
Barn 1

2% av inkomsten,

dock högst 
1097
kronor

1,4 % av inkomsten,

dock högst
768
kronor

1 % av inkomsten,

dock högst
548
kronor

0,2% av inkomsten,

dock högst

110 kronor

Barn 2

1 % av inkomsten,

dock högst
548
kronor/

0,7% av inkomsten,

dock högst
384
kronor

0,5 % av inkomsten,

dock högst
274
kronor

0.1% av inkomsten, 

dock högst 
55
kronor

Barn 3

1 % av inkomsten,

dock högst
548
kronor

0,7% av inkomsten,

dock högst
384
kronor

0,5 % av inkomsten,

dock högst
274
kronor

0.1% av inkomsten, 

dock högst 
55
kronor

Barn 4 
och så vidare

0% av inkomsten 0% av inkomsten 0% av inkomsten  0% av inkomsten

* Morgonomsorg kan enbart köpas om barnet samtidigt är inskrivet i en enskild öppen fritidsverksamhet.

Avgift för omsorg på kvällar nätter och helger

Barn inskrivna i omsorg på kvällar, nätter och helger betalar avgift enligt maxtaxan.

Avgift för 3-5-åringar i allmän förskola

För barn 3-5 år som enbart vistas i förskolan 4 timmar per dag under terminstider är verksamheten avgiftsfri.

För barn 3-5 år med tillsynsbehov som har plats i förskola eller familjedaghem betalas avgift motsvarande 70 procent av maxtaxan från den 1:e augusti det år barnet fyller 3 år. Se tabell ovan. 

Avgift för barnomsorg vid arbetslöshet, föräldraledighet 

Barn i åldern 1-5 år vars vårdnadshavare är eller blir arbetslös/föräldraledig har rätt till plats i förskola/pedagogisk omsorg 4 timmar per dag.
För barn 1-2 år betalas avgift enligt maxtaxan, se tabell ovan.

Från den 1:e augusti det år barnet fyller 3 år betalas en avgift motsvarande 17 procent av maxtaxan, se tabell ovan.

Avgift för tillfällig barnomsorg 6-13 år

Avgiften är 50 kronor per dag för tillsynstid under 3 timmar och utan lunch, eller 100 kronor per dag över 3 timmar. Ingen syskonrabatt medges.

Avgift för barn som beviljats barnomsorg på grund av behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap. 7 § eller 14 kap. 6 §)

För barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som anvisats plats i förskola/pedagogisk omsorg betalas avgift motsvarande 62,5 procent av maxtaxan om den beslutade vistelsetiden överstiger 4 timmar per dag.

För skolbarn 6-13 år som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som anvisas plats i barnomsorgen betalas avgift motsvarande 62,5 procent av maxtaxan om den beslutade vistelsetiden överstiger 10 timmar per vecka.

Vårdnadshavare utan gemensamt hushåll

Vårdnadshavare som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda utnyttjar barnomsorgsplatsen. Barnet har en barnomsorgsplats, men vårdnadshavarna får var sin faktura (så kallad delad faktura).

De vårdnadshavare som flyttar isär ska tillsammans fortsätta betala samma totala belopp för barnets barnomsorgsplats. Hur mycket var och en ska betala av det totala beloppet avgörs av inkomsten i respektive nytt hushåll. Avgiften grundas på de båda hushållens totala inkomst, även då man separerat. Den totala avgiften kan inte bli högre än maxtaxa.

 • Om hushållen har lika stor inkomst betalar vårdnadshavarna lika stor del av avgiften.
 • Om hushållen har olika inkomst, betalar den vårdnadshavare i det hushåll som har högre inkomst en större del av avgiften. Det kallas att vikta avgiften.

Respektive vårdnadshavare är ansvarig för sin del av barnomsorgsavgiften och säger upp sin egen del av platsen. Uppsägningstiden är två månader.

Om bara en av vårdnadshavarna har behov av plats betalar denne hela barnomsorgsavgiften.

För vårdnadshavare som har prövotid under skilsmässa och är folkbokförda på varsin adress gäller samma villkor för barnomsorgsavgiften som beskrivs ovan.

Personalens studiedagar

Barnomsorgen är stängd fyra heldagar per år för personalens studiedagar. Avgiften påverkas inte av detta. Datum för studiedagarna fastställs i början av varje verksamhetsår (höst-vår). Alternativ barnomsorg erbjuds vid behov.

Avdrag från månadsavgiften

Någon enstaka gång kan det hända att barnomsorgsplatsen inte får utnyttjas. Dagbarnvårdaren kan till exempel bli sjuk och ersättare saknas. Likaså kan en förskola/fritidshem stängas på grund av epidemi. I sådant fall görs avdrag från månadsavgiften med 1/30 för varje dag som barnet inte vistats i barnomsorgen.

Samma princip gäller vid allvarlig sjukdom eller när barn har smittats av resistenta bakterier och av smittskyddsläkare uppmanas att stanna hemma från barnomsorgen.

Under barnomsorgspersonalens fyra utbildningsdagar per år görs inget avdrag från månadsavgiften.

Beslut om avdrag på månadsavgift kan vid synnerliga skäl fattas av avdelningschef förskola och avdelningschef grundskola på delegation av barn- och ungdomsnämnden.

Faktura

Barnomsorgsavgift betalas innevarande månad. Fakturan kommer från kommunen omkring den 20:e i varje månad. Förfallodag är den sista dagen i månaden.
Information om e-faktura och blankett för ansökan om autogiro finns på kommunens hemsida.

Om hushållets anmälda inkomst i efterhand visar sig avvika från den taxerade inkomsten, kan kommunen komma att återkräva eller betala ut skillnaden mellan den ursprungliga barnomsorgsavgiften och den avgift som skulle ha betalats utifrån den taxerade inkomsten.

Vid obetald faktura gällande månadsavgift och/eller efterdebitering kommer en påminnelsefaktura med 60 kr i påminnelseavgift efter ca en vecka. Obetald faktura överlämnas till Inkassobolag 20 dagar efter förfallodagen för vidare åtgärder. Om avgiften ändå inte betalas kan kommunen stänga av barnet från barnomsorgen.

Vid eventuell avstängning måste skulden regleras helt innan barnet kan få avgiftsbelagd barnomsorgsplats igen.

Om skulden ingår i beslut om skuldsanering, och beslut följs, anses skulden reglerad.

Även beslut om avsteg från avstängning fattas i synnerliga skäl av avdelningschef förskola och avdelningschef grundskola på delegation av barn-och ungdomsnämnden.

Ny ansökan om plats måste göras för att efter en avstängning kunna börja i barnomsorgen.

Vad är inkomst?

Beräkning av inkomst: Avgiften bestäms av hushållets samlade bruttoinkomst per månad. Med hushåll avses ensamstående eller makar folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs par som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

Avgiftsgrundande inkomst: Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst, samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet under inkomståret enligt Inkomstskattelagen.

Andra skattepliktiga inkomster. I samtliga fall avses ersättning eller bidrag brutto före skatt:

 • Kostnadsersättning som överstiger avdragsgillt belopp (till exempel bilersättning och traktamente)
 • Sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsersättning
 • Föräldrapenning
 • Pensionsförmåner
 • Livränta (den skattepliktiga delen)
 • Ersättning i samband med arbetslöshet och/eller arbetsmarknadsåtgärder
 • Familjebidrag i form av familjepenning vid värnpliktstjänstgöring
 • Vårdbidrag för handikappade barn (60 procent av beloppet)
 • Familjehemsersättning (arvodesdelen). I de fall hushållet enbart har familjehemsbarn placerade räknas inte den egna inkomsten
 • Skattepliktiga naturaförmåner
 • Konfliktersättning
 • Utbildningsbidrag för doktorander

Övriga avgiftsgrundande ersättningar:

 • Gästarbetares och gäststuderandes försörjning från hemlandet.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas inte:

 • Underhållsbidrag, underhållsstöd
 • Allmänt barnbidrag
 • Statligt studiestöd
 • Bostadsbidrag
 • Handikappersättning
 • Försörjningsstöd/Ekonomiskt bistånd/Socialbidrag
 • Etableringsersättning
 • Ersättning från Migrationsverket
 • Barnpension

Inkomstanmälan och avgiftsändring

Anmälan om inkomst ska göras:

 • När barnet börjar i barnomsorgen
 • Var 12:e månad
 • När familjens inkomst ändras
 • Efter begäran från kommunen

Vårdnadshavare med barn i barnomsorgen är skyldiga att lämna in uppgifter om hushållets avgiftsgrundande inkomst. Aktuell inkomstuppgift ska lämnas när barnet börjar i barnomsorg, samt när det sker förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst, dock minst var 12:e månad. Årlig inkomstuppgift ska lämnas även om inkomsten inte har ändrats.

Vårdnadshavare som inte lämnar aktuella inkomstuppgifter för hushållet en gång per år (var 12:e månad) eller efter skriftlig uppmaning, kan komma att bli inplacerade i högsta avgiftsklassen.

Undantag gäller för hushåll som anmäler inkomster som överstiger taxans högsta inkomstklass (54 830 kronor per månad fr.o.m. januari 2023). Dessa placeras i högsta avgiftsklassen och behöver därefter inte lämna inkomstuppgift var 12:e månad.

Kommunen kan begära in handlingar som styrker lämnade uppgifter, till exempel intyg om dubbel bosättning, lönespecifikationer eller intyg från arbetsgivaren.

Uppgiften lämnas på heder och samvete. Medvetet lämnade felaktiga uppgifter kan leda till avstängning från barnomsorgen.

Förändringar, uppehåll och uppsägning

Ändrade familjeförhållanden: Ett barn kan endast ha placering på en förskola. Detta gäller oavsett om barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna inom samma kommun eller i olika kommuner. Vårdnadshavarna ansvarar för att komma överens om vilken barnomsorgsenhet de önskar att barnet ska vara placerad på. Om vårdnadshavarna inte är överens avgör barnets folkbokföringsadress var barnet placeras.

Barnomsorg för sjukskrivna och vid graviditetspenning: Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. Barnet får vara i barnomsorgen samma tider som om vårdnadshavaren arbetat.

Barn med placering i barnomsorg har rätt att nyttja platsen även då vårdnadshavare är hemma för att ta hand om sjukt syskon, (VAB)

Anmälan vid ändring av grund för placering för barn till föräldralediga: Vårdnadshavare som har barnomsorgsplats i förskola/pedagogisk omsorg 1-5 år och önskar få plats 4 timmar per dag vid föräldraledighet, ska anmäla detta senast två månader före byte av barnomsorgsform.

Föräldraledig vårdnadshavare som har barnomsorg 4 timmar per dag, ska senast två månader innan återgång till arbete/studier anmäla detta. Ändring av grund för placering anmäls via e-tjänsten på Linköpings kommuns hemsida.

Byte av plats mellan huvudman: När barn byter förskoleplats eller plats i pedagogisk omsorg, mellan huvudman ska platsen sägas upp. Uppsägningstiden är två månader. Om ett barn byter placering och i och med det byter huvudman får plats erbjudas tidigast två månader framåt då det endast utgår en ersättning under uppsägningstiden. Avgift tas ut under uppsägningstiden oavsett vem som administrerar avgiften.

Om eleven byter skola och fritidshemsplats inom Linköping gäller ingen uppsägningstid. Om eleven byter skola och fritidshem till annan kommun eller annan huvudman utanför Linköping ska platsen sägas upp i e-tjänsten två månader innan barnet beräknas sluta.

Uppehåll: Barnomsorgsplatsen får behållas även om den under en period inte utnyttjas, till exemel på grund av vårdnadshavares semester eller annan ledighet, dock längst 3 månader. Vårdnadshavaren meddelar verksamheten om uppehållet. Beräknas uppehållet av andra skäl bli längre än 3 månader, ska vårdnadshavaren göra en skriftlig anhållan hos ansvarig rektor, som därefter fattar beslut, dock för sammantaget högst 6 månader. Barnomsorgsavgift enligt ordinarie taxa debiteras under uppehållet.

Om platsen inte utnyttjas, utan att vårdnadshavaren meddelat detta, skrivs barnet ut efter 1 månad. Barnomsorgsavgift för perioden samt för två månaders uppsägningstid kommer att debiteras vårdnadshavaren.

Uppsägning: När barnet inte längre behöver barnomsorg ska platsen sägas upp i e-tjänsten två månader innan barnet beräknas sluta. Avgift tas ut under uppsägningsperioden, oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte. Plats i fritidshem kan nyttjas under uppsägningstiden vid vårdnadshavares arbetslöshet. Vid vårdnadshavares föräldraledighet har barnet inte rätt till fritidshemsplats, platsen ska sägas upp två månader innan föräldraledighetens början.

Vid delad faktura är respektive platsinnehavare ansvarig att säga upp sin del av platsen. (Se Vårdnadshavare utan gemensamt hushåll.)

Uppsägning görs via kommunens webbplats, www.linkoping.se. Den dag anmälan om uppsägning görs, räknas som uppsägningsdag.

När man tackat ja till barnomsorgsplats på kommunens webbplats har man ingått en bindande överenskommelse om plats inom barnomsorgen. Det innebär att man då blir skyldig att betala för platsen. För att avsluta överenskommelsen krävs att uppsägning görs via kommunens webbplats. Uppsägningstid om 2 mån gäller även i dessa fall även om platsen inte nyttjas.

Avsteg från regler om uppsägning kan i synnerliga skäl fattas av avdelningschef förskola och avdelningschef grundskola på delegation av barn-och ungdomsnämnden.

Om man efter det att uppsägning har gjorts, får eller har behov av plats inom barnomsorgen, måste en ny ansökan om plats göras. Det är då inte säkert att plats kan erbjudas i samma verksamhet som barnet tidigare gick.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Vem kan få Omsorg på kvällar, nätter och helger?

 • Familjer som har behov av tillsyn på grund av förvärvsarbete på så kallade obekväma tider kan ansöka om plats. Tider utöver 06:00-18:30 räknas som obekväma tider.
 • Förskolebarn 1-5 år och skolbarn 6-13 år kan få placering under obekväm tid och samtidigt ha en placering under dagtid i vanlig förskola/fritidshem. Förskola dagtid kan ligga antingen i hemområdet eller nära verksamheten omsorg kvällar, nätter och helger.
 • Vårdnadshavarna ansöker om två separata platser, det ena som förstahandsalternativ och det andra som andrahandsalternativ.
 • För att vara berättigad att få plats på omsorg, kvällar, nätter och helger, ska tillsynsbehovet uppgå till minst 20 timmar per månad. Arbetsgivarintyg ska lämnas in i samband med start.

Vilka köregler gäller och hur anmäler man sig?

 • Ansökan sker på kommunens hemsida i e-tjänsten www.linkoping.se Förskola och utbildning
 • Plats kommer att erbjudas i turordning efter ködatum. Till denna omsorg finns ingen garanti för att plats kan erbjudas inom fyra månader.
 • Syskon till redan placerade barn erbjuds plats först.

Avgifter:

 • Barn med plats på obekväm tid betalar avgift enligt maxtaxan. Endast en avgift tas ut även om barnet har två placeringar.

Tillsynstider

 • Det är viktigt att du som vårdnadshavare registrerar barnets tillsynstider i god tid. Vid sena ändringar finns ingen garanti för att verksamheten kan ta emot barnet. Detta gäller särskilt inför storhelger och sommarsemester.
 • Barn som inte ska sova hämtas senast klockan 21:00, vilket gäller oavsett ålder.
 • Inom verksamheten Omsorg kvällar, nätter helger registrerar vårdnadshavaren tillsynstider i e-tjänsten.
 • Längsta sammanhängande tillsynstid som barnet kan vistas i våra verksamheter är tre dygn. Förskolebarn kan vistas i våra verksamheter högst 6 dagar i sträck. Därefter minst ett dygns veckovila.

Lämna och hämta

 • Om förskolan inte ligger i anslutning till Omsorg kvällar, nätter och helger ansvarar du som vårdnadshavare för att lämna och hämta ditt barn.
 • Vårdnadshavare med skolbarn kan ansöka om särskild skolskjuts för skolbarn via e-tjänsten för skolskjuts.

Vad händer om behovet förändras?

 • När barnet inte längre behöver barnomsorg ska platsen sägas upp via e-tjänsten senast två månader innan barnet beräknas sluta. Avgift tas ut under uppsägningsperioden, oavsett om barnet utnyttjar platsen eller inte.
 • Plats som inte utnyttjas, kan efter tre månader sägas upp från kommunens sida. Särskild prövning görs av rektor.

Allergiavdelning

För barn mellan 1-5 år med mycket svår allergi finns en allergianpassad avdelning på förskolan Rättaregatan 120. För att få plats på förskolan krävs ansökan till denna förskola samt har ett intyg från allergicentrum där det framgår barnets mycket stora behov av anpassad utbildning. I synnerliga skäl kan, förutom barnets eget behov, familjens situation i övrigt ligga till grund för placering.

Familjer som har barn placerade på avdelningen måste följa förskolans restriktioner vad gäller till exempel husdjur, rökning, parfymerade produkter.

Version

Riktlinjer, köregler och avgifter för barnomsorgen fastställs av barn- och ungdomsnämnden. Senaste revidering har gjorts på grund av ny maxtaxa för 2023 samt förtydliganden. Version december 2022

Information om behandling av personuppgifter

Inom barnomsorgen behandlas personuppgifter om barn och vårdnadshavare som är nödvändiga för verksamheten. Exempel på personuppgifter inom familjen är namn, adress och personnummer. Uppgifterna behövs bland annat för köregistrering, placering och barnomsorgsdebitering. Uppgifterna hämtas från folkbokföringsregistret.

Uppgifterna som behandlas lämnas i vissa fall vidare till Statistiska Centralbyrån.

Det är barn- och ungdomsnämnden i Linköping som är ansvarig för att uppgifterna behandlas på ett korrekt sätt. Du kan alltid vända dig till kommunen för att få veta vilka personuppgifter som behandlas. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

Barn-och ungdomsnämndens följer aktuell lagstiftning avseende hur länge dokument sparas innan gallring eller när dokument arkiveras hos Linköpings stadsarkiv. Vid frågor om hur lång tid specifika dokument sparas kontakta hänvisas till e-post: 

Om du har klagomål på nämndens hantering av personuppgifterna kan du vända dig till Datainspektionen.

Är du osäker på vart du ska vända dig? Kontakta Kontakt Linköping
Telefon: 013-20 60 00 eller [email protected] (länk i sidfoten).

Besök Kontakt Linköping:
Skäggetorp: Skäggetorps centrum 1a
City: Huvudbiblioteket, Östgötagatan 5
Berga: Herrgårdsgatan 3a

Förskolans läroplan

I förskolan ingår undervisning som stimulerar och utmanar barnen med läroplanens mål som utgångspunkt. Genom att läsa förskolans läroplan får du veta mer om vilka mål och uppdrag förskolan har. Läroplanen finns på Skolverkets hemsida:

Hitta förskola och sök förskoleplats i Linköping

Via länken når du samtliga förskolor i Linköping:

Avgifter

Barnets plats i förskolan kostar pengar. Hur mycket pengar beror på vilken inkomst din familj har. För barn 3-5 år som enbart vistas i förskolan fyra timmar per dag under terminstider (allmän förskoleplats) är verksamheten avgiftsfri. För barn tre 3-5 med tillsynsbehov betalas avgift motsvarande 70 procent av maxtaxan* från den 1:e augusti det år barnet fyller 3 år.

*Maxtaxan är den maximala avgift du kan betala för en förskoleplats.

Bra att veta inför förskolestarten

 • Under en dag på förskolan serveras frukost, lunch och mellanmål.
 • Ditt barn får vila eller sova om barnet behöver det.
 • Du ansvarar själv för att ta med extrakläder och ytterkläder efter väder.
 • Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att ni stannar hemma från förskolan. Rådgör med förskolan om du är osäker.
 • I den den digitala plattformen Infomentor får du information från ditt barns förskola, både om verksamheten och ditt barns lärande. Du ska också anmäla ditt barns tillsynstider och frånvaro i Infomentor.

Har du frågor?

Vid frågor finns Kontakt Linköping:

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Vänd dig till en processtödjare

En processtödjare erbjuder stöd till dig som är nyanländ eller flerspråkig vårdnadshavare i kontakt med förskolor. Du möter oss på familjecentralen. Vi finns som stöd vid ansökan, introduktion och den första tiden i förskolan.

Om du är nyfiken på öppna förskolan eller föräldragrupper kan vi också hjälpa dig att hitta rätt plats och grupp.

Hör gärna av dig för att samtala kring hur vi kan göra ditt barns start på förskolan så bra som möjligt. Vänd dig till familjecentralen eller mejla till oss:

Senast uppdaterad den 19 december 2022