Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Öppen förskola/Familjecentralen - Skäggetorp

Välkommen till familjecentralen i Skäggetorps centrum! Vår verksamhet, som är frivillig och gratis är en mötesplats för föräldrar och barn mellan 0-5 år. Vi bedriver öppen förskola, barnavårdscentral och social rådgivning. Vi planerar vår verksamhet utifrån våra besökares behov.

Våra öppettider

From måndag 30 augusti kommer all verksamhet för 0-12 månader att vara inomhus och ersätta barnvagnspromenaderna. Se öppettider på respektive Öppen förskolas Instagram. Vi tar emot max 6 antal vuxna besökare.

Måndag

13:00-15:00
Uteverksamhet 0-5 år. Vi ses på gräsmattan utanför Öppna förskolan

Sångsamling kl: 14.00

Tisdag

10:00

 0-12 månader.  Vi ses på Öppna förskolan. Sångsamling kl: 11:00.

13:00-15:00
Uteverksamhet 0-5 år. Vi ses på gräsmattan utanför Öppna förskolan.

Sångsamling kl: 14.00

Onsdag

10:00-12:00
Uteverksamhet 0-5år. Vi ses på gräsmattan utanför Öppna förskolan.

Sångsamling kl: 11.00

13:00
 0-12 månader.  Vi ses på Öppna förskolan. Sångsamling kl: 14:00.

Torsdag

26/8 Är öppnaförskolan stägnd på förmiddagen

10:00
0-12 månader.  Vi ses på Öppna förskolan. Sångsamling kl: 11:00.

13:00-15:00
Uteverksamhet 0-5 år. Vi träffas utanför AGORA. Rörelselek för stora och små klockan 14:00

Fredag

10.00-12.00

Uteverksamhet 0-5år. Vi ses på gräsmattan utanför Öppna förskolan.

Sångsamling kl: 11.00

Digitala gruppträffar 

Det finns också digitala gruppträffar som man kan anmäla sig till. För mer information:

 Besök gärna vårt instagramkonto för senaste informationen.

Familjecentralens verksamheter och personal

På familjecentralen samarbetar förskollärare, barnsjuksköterskor och socialsekreterare från Råd och Stöd. Tillsammans ger vi stöd i föräldraskapet och följer barnets utveckling och hälsa. Föräldrar erbjuds också att delta i föräldraträffar med olika teman.

Öppna förskolan - en mötesplats för barn och föräldrar

Här arbetar förskollärare som erbjuder en pedagogisk verksamhet som tar tillvara barns nyfikenhet och lust att lära. Du får möjlighet att lära känna andra vuxna och barn, utbyta tankar, erfarenheter och få stöd i rollen att vara förälder. Verksamheten är frivillig, kostnadsfri och ingen föranmälan behövs. Föräldrar ansvarar för sina egna barn. Tänk på att vara infektionsfri vid besök på öppna förskolan. 

Barnavårdscentralen (BVC) 

På Barnavårdscentralen arbetar barnsjuksköterskor/distriktssköterskor som följer ditt barns utveckling och hälsa genom att erbjuda:

 • hembesök
 • hälsoundersökningar
 • vaccinationer
 • rådgivning/stöd i föräldrarollen
 • föräldraträffar

Samarbete finns med psykolog och logoped. 

Råd och Stöd

Hos socialsekreterare från Råd och Stöd har du möjlighet till samtal och rådgivning kring sociala och juridiska frågor, föräldraskap, parrelation, familjeliv med mera.

Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinsatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-16 år är välkommen. 

Processtödjare

Linköpings kommuns processtödjare utgår från respektive områdes familjecentral samt den centralt belägna mottagningsenheten. Uppdraget innebär att utgöra ett direkt stöd till förskolorna i arbetet med flerspråkiga barn. Processtödjarna kartlägger även nyanlända barns språkkunskaper och behov.

Tel.nr: 013-203739

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • sexuell läggning
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

Skäggetorp familjecentral – Råd & Stöd

Till e-postformulär för Skäggetorp familjecentral – Råd & Stöd

E-post: radstodskaggetorp@linkoping.se

Telefon: 013-26 39 33

Besöksadress: Skäggetorps centrum, Linköping (se karta)

Besöksadress : Skäggetorps centrum, Linköping

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Familjecentraler
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcskaggetorp https://www.linkoping.se/fcskaggetorp

Ansvarig chef:
Karolina Rydbrant
Telefon: 013-20 73 77

Öppen förskola - Skäggetorp

Till e-postformulär för Öppen förskola - Skäggetorp

E-post: norraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 58 74

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 1A (se karta)

Besöksadress : Skäggetorps Centrum 1A

Postadress: Öppen förskola - Skäggetorp
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fcskaggetorp https://www.linkoping.se/fcskaggetorp

Rektor: Sara Österhjelm
Telefon: 013-26 39 79

Senast uppdaterad den 26 augusti 2021