Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Storgårdens förskola består av fem avdelningar där två är yngrebarnsavdelningar med barn i åldern 1 till cirka 3 år och tre är äldrebarnsavdelningar där barnen är cirka 3-5 år gamla. Till förskolan hör en stor utegård och två mindre. Samtliga pedagoger arbetar medvetet och aktivt tillsammans för att skapa en trygg, glädjefylld och lärorik vistelse för barnen.

Förskolan Storgården 58

Förskolan Storgården 58

Vår vision

Visionen ”En förskola för alla där människor och kunskap växer” levandegörs i förskolans arbete. På förskolan finns ett ekonomibiträde som tar hand om mottagningsköket.

Språkutveckling

Då vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där många barn har ett annat modersmål än svenska läggs stor vikt vid barns språkutveckling på såväl svenska som på modersmålet. För att nå målen använder pedagogerna sig av språkutvecklande arbete i olika former, tema/projektarbete, inspirerande och utmanande lärmiljöer, pedagogisk dokumentation samt digitala verktyg.

Barns delaktighet och inflytande

Att barnen har inflytande över och kan påverka sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi tar därför tillvara på och utgår ifrån barnens intressen, tankar och förmågor då vi utformar våra temaarbeten/projekt. I arbetet med olika teman/projekt ingår många olika delar; värdegrundsarbete, språkutveckling, matematik, skapande, drama, rörelse, naturvetenskap, teknik, jämställdhets- och genusarbete.

Pedagogiska lärmiljöer

Barn lär sig olika saker i olika miljöer. Våra miljöer ska inspirera till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen anpassar vi kontinuerligt våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt efter temat/projektet. I vår utemiljö erbjuds barnen en variation av utmaningar och vi har även nära till att utforska skogen och flera andra intressanta platser i närområdet.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna möta alla barn där de befinner sig inom olika områden och utmana dem i deras fortsatta lärande följer pedagogerna barnens utveckling genom olika former av pedagogisk dokumentation, till exempel foton, observationer, filmer och text.

 Avdelning Nallen

 013-26 34 92  

 Avdelning Nyckelpigan  

 013-26 34 93

 Avdelning Snäckan

 013-26 34 94

 Avdelning Stacken

 013-20 72 44

 Avdelning Grodan

 013-20 79 21

 Expedition
  och kök

 013-26 35 33

Postadress: Förskolan Storgården 58
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskstorgarden58 https://www.linkoping.se/fskstorgarden58

Rektor: Linda Østergaard
Telefon: 013-29 48 21

Rektor biträdande: Malin Tallberg
Telefon: 013-26 33 25

Senast uppdaterad den 12 oktober 2022