Hoppa till huvudinnehåll

Handlingsplaner

Kvalitetsrapport, Plan mot kränkande behandling och Processdokument är handlingsplaner som styr utbildningen. Här finns också en länk till Läroplan för förskolan, Skolverket.

Systematiskt kvalitetsarbete

Vår vision

”En förskola för alla där kunskap och människor växer”

"Engagemang - Kompetens - Arbetsglädje"

Rektor och biträdande rektor tillsammans med personal ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Personalen utgår från barnens förutsättningar, behov och intressen.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som har ansvar för vad.

I förskoleområde Syd-Ost finns en kvalitetskoordinator som stöd i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Processdokument

Ett dokument där förskolans personal dokumenterar, följer upp och analyserar förskolans utbilning och undervisning.

Plan mot kränkande behandling

Rektor, biträdande rektor och specialpedagog har tillsammans med personalen arbetat fram Plan mot kränkande behandling. Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1 jan 2009 regleras detta skydd av Diskrimineringslagen och Skollagen. Enligt förskolans läroplan ska förskolan verka för en demokratisk miljö, som hävdar allas lika värde.

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Alla barn ska varje dag bli sedda och positivt bekräftade och få de bästa möjligheter till utveckling och lärande.

Här kan du ta del av hur vi arbetar mot kränkande behandling i Linköpings kommunala förskolor och skolor:

Kränkningar och likabehandling

Varje barn och elev har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö som är fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Skollagen och diskrimineringslagen ger skolhuvudmännen ett tydligt ansvar för att förebygga och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Om någon ur personalen får reda på att ett barn eller en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling så ska förskolan eller skolan omedelbart utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

Kontakta förskolan eller skolan

Om du som vårdnadshavare känner dig orolig för ditt barns trygghet så ska du omgående vända dig till personalen på ditt barns förskola eller till ditt barns lärare. Som vårdnadshavare ska du kontakta även rektor om du inte upplever att kränkningarna mot ditt barn upphör efter att du varit i kontakt med personal på förskolan eller skolan.

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Varje förskola och skola måste enligt lag arbeta förebyggande och främjande för att motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. De måste också ha en årlig plan där det bland annat framgår vilka riktlinjer och rutiner som finns på förskolan eller skolan, dvs. hur alla i verksamheten ska agera när man får kännedom om att barn känner sig utsatt.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Linköpings kommun har beslutat att alla förskolor och grundskolor ska ha sin aktuella Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling tillgänglig för vårdnadshavare på digital plattform. För förskolan gäller InfoMentor. För grundskolan gäller Unikum.  

Vad är kränkande diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?

Diskriminering

Diskriminering är när barnet eller eleven blir orättvist behandlad och det har koppling till diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • sexuell läggning
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • ålder

Trakasserier

Trakasserier är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när barnet eller eleven blir illa behandlad av någon annan (barn, elev eller vuxen) på förskolan, skolan eller fritidshemmet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund.

Det kan till exempel handla om nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjligande eller slag och sparkar. Även utfrysning, hot, elaka kommentarer i sociala medier, via mail eller sms är exempel på kränkande behandling. Kränkningar kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Om kränkningarna upprepas brukar det kallas mobbning.

Läs mer

 

 

Senast uppdaterad den 13 oktober 2022