Handlingsplaner

Kvalitetsrapport, Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling
och Mål och aktivitetsplan är handlingsplaner som styr verksamheten.

Systematiskt kvalitetsarbete

Förskolechef tillsammans med pedagoger ansvarar för att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som skapar förutsättningar för varje barn att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Pedagogerna utgår från barnens förutsättningar, behov och intressen.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för alla pedagoger vad som ska prioriteras och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som har ansvar för vad.

I området finns en kvalitetskoordinator och en utvecklingsledare som stöd i att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Förskolechef och specialpedagog har tillsammans med pedagoger arbetat fram Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Alla barn har rätt till skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan. Sedan 1 jan 2009 regleras detta skydd av Diskrimineringslagen och Skollagen. Enligt förskolans läroplan ska förskolan verka för en demokratisk miljö, som hävdar allas lika värde.

Vår vision

”En förskola för alla där kunskap och människor växer”

På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling. Alla barn ska varje dag bli sedda och få positiv bekräftelse och få de bästa möjligheter till utveckling och lärande.

Mål och aktivitetsplan

Förskolorna i Sturefors arbetar efter läroplanen Lpfö98/16 samt Linköpings kommuns prioriterade målområden: Maximalt lärande, Likvärdiga möjligheter och Lust och engagemang. Pedagogerna har arbetat fram en Mål- och aktivitetsplan för varje förskola.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 april 2019