Hoppa till huvudinnehåll

Särskilt stöd

Här finns information om vilket stöd det finns att få när det gäller modersmål, studiehandledning samt svenska som andraspråk.

Tre barn sitter på golvet i en förskola och bygger med klossar, två killar och en tjej.

 

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i grundskolan och gymnasieskolan. Undervisningen är frivillig. Modersmålsundervisning förekommer i olika former. Det vanligaste är att undervisningen äger rum utanför skoltid.

I grundskolan går det även att studera ämnet modersmål som elevens val eller som språkval. I gymnasieskolan kan modersmål läsas som individuellt val, ersätta undervisning i andra språk än svenska och engelska eller läsas som utökat program (utanför timplanen). Förutom att utveckla kunskaperna i det egna språket syftar modersmålsundervisningen till att hjälpa eleverna att få en stark självkänsla och utvecklas till tvåspråkiga individer. Ämnet ger dessutom kunskaper om det forna hemlandets kultur och samhällsskick och hjälper eleverna att följa utvecklingen i hemlandet. För att få delta ska språket vara dagligt umgängesspråk för eleven. Motsvarande verksamhet finns i förskolan och kallas för modermålsträning.

Kommunen anordnar studiehandledning för de elever som inte behärskar svenska tillräckligt bra för att aktivt delta i undervisningen och kunna följa kursplanen.

Studiehandledning ska

  • vara en hjälp för eleven att följa den svenska undervisningen.
  • ge eleven termer och begrepp på båda språken.
  • öka elevens möjligheter att uppnå målen.

Föräldrar och skola samtalar om elevens/barnets behov av studiehandledning i olika ämnen. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.

Svenska som andraspråk är ett likvärdigt ämne med Svenska. Det ämne som är mest gynnsamt för elevens fortsatta utveckling är det ämnet som eleven ska bedömas i. Målet är att eleverna ska kunna använda det svenska språket på samma sätt som de elever som har svenska som modersmål. Därmed får de förutsättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor.

Att i tal och skrift kunna använda det svenska språket är en förutsättning för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Skolan ger genom ämnet svenska som andraspråk eleverna möjligheter att utveckla sin förmåga att tala och lyssna, läsa och skriva i olika situationer.

Svenska som andraspråk i grundskolan

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk ska anordnas för en elev. Svenska som andraspråk ska anordnas för

  • elever som har ett annat språk än svenska som modersmål.
  • elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet.
  • invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna.

Elever i grundskolan kan inte läsa både svenska och svenska som andraspråk. Elever i grundskolan som läser svenska som andraspråk har möjlighet att även välja detta som språkval i årskurs 6-9. 

Svenska som andraspråk i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan som har ett annat språk än svenska som modersmål får läsa svenska som andraspråk i stället för svenska - om eleven behöver och önskar det. Eleven kan också läsa svenska inom ramen för sitt individuella val.

I gymnasieskolan är svenska som andraspråk uppdelat i två kurser, 1 och 2. Gymnasiebetyg i svenska som andraspråk 1 och 2 är helt likvärdiga med betyg i svenska 1 och 2 när man söker till högre utbildningar eller om man vill läsa fler kurser i svenska på gymnasiet.

På ansökningsblanketten till gymnasieskolan anger man om man vill läsa svenska som andraspråk.

Mer information

Information om kursplaner och betygskriterier finns på Skolverkets hemsida se länk i högerspalten.

Senast uppdaterad den 3 december 2018

Chatta med oss!
Chatta med oss!. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen att chatta med en samhällsvägledare hos Linköpings kommun. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Lämnar du personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: